Отношението на ангелите към Божията воля

Известяват Божията воля

Даниил 8:16и чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай: Гаврииле, направи този човек да разбере видението.

Даниил 8:17И така, той се приближи до мястото, където стоях; и когато дойде, аз се уплаших и паднах на лицето си; а той ми каза: Разбери, сине човешки; защото видението се отнася до последните времена.

Даниил 9:21-23 дори още като говорех в молитва, мъжът Гавриил, когото бях видял в предишното видение, като летеше бързо, се приближи до мен около часа на вечерната жертва. Той ме вразуми, като говори с мен и каза: Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти започна да се молиш, заповедта излезе; и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен; затова размисли за работата и разбери видението.

Даниил 10:11И ми каза: Данииле, мъжо възлюбен, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тези думи, аз се изправих разтреперан.

Даниил 12:6Единият каза на облечения в ленени дрехи човек, който беше над водата на реката: Докога ще се чака за края на тези чудеса?

Даниил 12:7И чух облечения в ленени дрехи човек, който беше над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Онзи, Който живее довека, че това ще бъде след време, времена и половина време и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили със смазването на силата на святия народ.

Матей 2:13А след като си отидоха, ето, ангел от Господа се явява насън на Йосиф и казва: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.

Матей 2:20Стани, вземи Детето и майка Му и иди в Израилевата земя; защото измряха онези, които искаха живота на Детето.

Лука 1:19Ангелът му отговори: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.

Лука 1:28И като дойде ангелът при нея, каза: Здравей, благодатна[2]! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.

Деяния 5:20Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на този вечен живот.

Деяния 8:26 – А ангел от Господа говор на Филип: Стани, тръгни на юг, по пътя, който слиза от Йерусалим през пустинята за Газа.

Деяния 10:5И сега изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, когото наричат още Петър.

Деяния 27:23защото ангел от Бога, на Когото аз принадлежа и на Когото служа, застана до мене тази нощ и каза;

Откровение 1:1 – Откровението от Исус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати и го яви чрез ангела Си на своя слуга Йоан;

Покоряват се на Божията воля

Псалми 103:20Благославяйте Господа вие, ангели Негови, мощни със сила, които изпълнявате словото Му, като слушате гласа на словото Му.

Матей 6:10Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята!

Изпълняват Божиите намерения

Числа 22:22 – След това израилтяните отпътуваха и разположиха стан на моавските полета оттатък Йордан, срещу Йерихон.

Псалми 103:21Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.

Матей 13:39-42неприятелят, който ги пося, е дяволът; жътвата е свършекът на века; а жътварите са ангелите. И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Матей 28:2И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него.

Йоан 5:4Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато болест и да беше болен.

Откровение 5:2Видях също, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й?

Изпълняват Божиите съдби

2 Царе 24:16А когато ангелът простря ръката си към Йерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и каза на ангела, който погубваше народа: Стига вече; оттегли сега ръката си. А ангелът Господен беше близо до хармана на йевусееца Орна.

4 Царе 19:35И в същата нощ ангел Господен излезе и порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато на сутринта станаха хората, всички онези бяха мъртви трупове.

Псалми 35:5Нека бъдат като плява пред вятъра и ангелът Господен да ги гони.

Псалми 35:6Нека бъде пътят им тъмен и хлъзгав и ангел Господен да ги гони.

Деяния 12:23И понеже не въздаде слава на Бога, в същия миг един ангел от Господа го порази и беше изяден от червеи, и умря.

Откровение 16:1 – И чух от храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете и излейте на земята седемте чаши на Божия гняв.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.