Характерът на ангелите

Безброй

Йов 25:3Имат ли брой войнствата Му? И върху кого не изгрява Неговата светлина?

Евреи 12:22Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към безбройни множества ангели,

Избрани

1 Тимотей 5:21Пред Бога, пред Христос Исус и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тези заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.

Могъщи

Псалми 103:20Благославяйте Господа вие, ангели Негови, мощни със сила, които изпълнявате словото Му, като слушате гласа на словото Му.

Мъдри

2 Царе 14:20Слугата ти Йоав направи това, за да представи по този начин работата. И господарят ми е мъдър – с мъдростта на един Божий ангел, за да познава всичко, което има на света.

Смирени

2 Петрово 2:11докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа;

Юда 1:9Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!

Святи

Матей 25:31 – А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.

Служат когато се молим 

Матей 26:53Или мислиш, че не мога да извикам към Своя Отец и Той да Ми изпрати още сега повече от дванадесет легиона ангели?

Деяния 12:5И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.

Деяния 12:7И ето, един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията; и като побутна Петър по ребрата, разбуди го и му каза: Ставай бързо! И веригите паднаха от ръцете му.

Създадени от Бога

Неемия 9:6Ти си Господ, само Ти; Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, земята и всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях, и Ти оживотворяваш всичко това; и на Тебе се кланят небесните войнства.

Колосяни 1:16понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

Не трябва да им се покланяме

Колосяни 2:18Никой да не ви отнеме наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и поклонение на ангели, като наднича в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум;

Откровение 19:10Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня; но той ми каза: Недей; аз съм служител заедно с теб и братята ти, които имат свидетелството на Исус; поклони се на Бога; защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството.

Откровение 22:9Но той ми каза: Недей! Аз съм служител заедно с теб и с братята ти, пророците, и с тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.