Отношението на Ангелите към Христос

Служат на Христос

Матей 4:11Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

Лука 22:43И Му се яви ангел от небето и Го укрепяваше.

Йоан 1:51И му каза: Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над Човешкия Син.

Са подчинени на Христос

Ефесяни 1:21далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия.

Колосяни 1:16понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

Колосяни 2:10и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

1 Петрово 3:22Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и на Когото се покориха ангели, власти и сили.

Ще изпълнят намеренията на Христос

Матей 13:41Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие;

Матей 24:31Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

Ще придружат Христос при Второто Пришествие

Матей 16:27Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.

Матей 25:31 – А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.

Марк 8:38Защото ако се срамува някой заради Мен и заради думите Ми в това блудно и грешно поколение, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя Отец със святите ангели.

2 Солунци 1:7а на вас, които страдате – успокоение заедно с нас, когато Господ Исус се яви от небето със Своите силни ангели;

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.