Ангелите служат на праведните

Битие 16:7Но ангел Господен я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур;

Битие 24:7Господ, небесният Бог, Който ме изведе от бащиния ми дом и от родната ми земя и Който ми говори, и Който ми се закле, като каза: На твоето потомство ще дам тази земя, Той ще изпрати ангела Си пред теб; и ще вземеш жена за сина ми оттам.

Битие 24:40Но той ми отговори: Господ, пред Когото ходя, ще изпрати ангела Си с теб и ще направи пътуването ти успешно, и ще вземеш жена за сина ми от рода ми и от бащиния ми дом.

Изход 23:20 – Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил.

Изход 23:23Защото ангелът Ми ще върви пред теб и ще те въведе при аморейците, хетите, ферезейците, ханаанците, евейците и йевусейците; и ще ги изтребя.

Изход 32:34 – А ти иди сега, води народа на мястото, за което съм ти говорил; ето, ангелът Ми ще ходи пред теб; обаче в деня, когато ги посетя, ще въздам върху тях наказанието за греха им.

Изход 33:2 – И ще изпратя пред теб ангел, и ще изгоня ханаанеца, аморееца, хета, ферезееца, евееца и йевусееца;

Числа 20:16и как, когато ние извикахме към Господа, Той чу гласа ни, изпрати един ангел и ни изведе от Египет; и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели.

3 Царе 19:5-8Тогава легна и заспа под хвойната. По-късно ангел се допря до него и му каза: Стани, яж. Илия погледна и видя, че до главата му имаше пита, печена на жарава, и стомна с вода. И Илия яде, пи и пак легна. А ангелът Господен дойде втори път и се допря до него, като му каза: Стани, яж, защото пътят е много дълъг за теб. И той стана, яде и пи, и със силата от онова ястие пътува четиридесет дни и четиридесет нощи до Божията планина Хорив.

4 Царе 6:17И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей.

2 Летописи 18:18А Михей каза: И така, чуйте Господнето слово. Видях Господа, седящ на престола Си, и цялото небесно множество, стоящо около Него отдясно и отляво.

Псалми 34:7Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него, и ги избавя.

Псалми 91:11-12Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си.

Псалми 104:4Който правиш ангелите Си силни като ветровете и слугите Си – като огнения пламък;

Еклисиаст 5:6Не позволявай на устата си да вкарат в грях плътта ти; и не казвай пред Божия служител, че е било по небрежност; защо да се разгневи Бог на гласа ти и да погуби делото на ръцете ти?

Исая 63:9Във всичките им скърби Той скърбеше и ангелът на присъствието Му ги избави; поради любовта Си и милосърдието Си Той сам ги изкупи, вдигна ги и ги носи през всички древни дни.

Даниил 6:22Моят Бог прати ангела Си да запуши устата на лъвовете и те не ми навредиха, защото се оказах невинен пред Него; също и пред тебе, царю, не съм извършил никакво прегрешение.

Даниил 7:10Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и мириади по мириади стояха пред Него; съдилището бе открито и книгите се отвориха.

Матей 4:6Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Теб; и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о камък крака Си.“

Матей 18:10Внимавайте да не презирате нито едно от тези, малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, Който е на небесата.

Лука 4:10-11 защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят; и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о камък крака Си.“

Лука 16:22Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан.

Йоан 1:51И му каза: Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над Човешкия Син.

Йоан 5:4Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато болест и да беше болен.

Деяния 5:19-20Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, им каза: Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на този вечен живот.

Деяния 10:3-6Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му каза: Корнилий! А Той, като се взря в него, уплашен каза: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини се издигнаха пред Бога за спомен. И сега изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, когото наричат още Петър. Той гостува у един кожар Симон, чиято къща е край морето, той ще ти каже какво трябва да правиш.

Деяния 12:7-10И ето, един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията; и като побутна Петър по ребрата, разбуди го и му каза: Ставай бързо! И веригите паднаха от ръцете му. Ангелът му каза: Опаши се и обуй сандалите си. И той направи така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и ела след мен. И Петър излезе и го следваше, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, а си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него.

Евреи 1:7И за ангелите казва: „Който прави ангелите Сисилни като ветрове
и служителите Си като огнен пламък.“

Евреи 1:14Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?

Евреи 13:2Не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.