Апостолите не разбират мисията и царството на Исус

Матей 8:25-27Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси ни! Загиваме! А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете, и вълните Му се покоряват?

Матей 15:23 Но Той не отговори нито дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като казваха: Отпрати я, защото вика след нас.

Матей 16:8-12 А Исус, като разбра това, каза: Маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб? Още ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души и колко коша събрахте; нито седемте хляба на четирите хиляди души и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите? Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, а от учението на фарисеите и садукеите.

Матей 16:21-22 – Оттогава Исус започна да открива на учениците Си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър Го дръпна настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Теб.

Матей 19:25 А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: Като е така, кой може да се спаси?

Марк 4:13 И им каза: Не разбирате ли тази притча? А как ще разберете всички притчи?

Марк 6:51-52 И влезе при тях в лодката и вятърът утихна; и те бяха дълбоко разтърсени. Защото не бяха се поучили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло.

Марк 8:17-18 А Исус, като разбра това, им каза: Защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате, нито схващате? Вкаменено ли е сърцето ви? Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли?

Марк 9:9-10 И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого за това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите. И те пазеха тази заръка, като разискваха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите.

Марк 9:31-32 Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци и ще Го убият; и след като Го убият, след три дни ще възкръсне. Но те не разбираха думите Му и се бояха да Го попитат.

Марк 10:13-14 – Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.

Лука 9:44-45 – Вложете в ушите си тези думи: Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце. Но те не разбраха смисъла на тези думи; те бяха скрити от тях, за да не ги разберат; а се бояха да Го попитат за тези думи.

Лука 18:34 Но те не разбираха нищо от това; и тези думи бяха скрити за тях и не разбираха това, което се казваше.

Лука  24:19 И ги попита: Кое? А те му отговориха: Станалото с Исус Назарянина, Който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ;

Лука 24:21 А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израил. И освен всичко това вече е трети ден, откакто стана това.

Йоан 4:32-33 А Той им каза: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете. Затова учениците казаха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл нещо за ядене?

Йоан 10:6 Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.

Йоан 11:12-13 Тогава учениците Му казаха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за потъване в сън.

Йоан 12:16 Учениците Му отначало не разбраха това. А когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него.

Йоан 13:6-8 И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори: Това, което Аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене.

Йоан 14:5-9 Тома Му каза: Господи, не знаем къде отиваш; а как можем да знаем пътя? Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен. Ако познавахте Мене, бихте познали и Моя Отец. Отсега нататък Го познавате и сте Го видели. Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно. Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца?

Йоан 14:22 Юда (не Искариотски) Му каза: Господи, защо ще се явиш на нас, а не на света?

Йоан 16:6 Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.

Йоан 16:17-18 Тогава някои от учениците Му си казаха един на друг: Какво е това, което ни казва: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите; и това е, защото отивам при Отца. И казаха: Какво е това, което казва: Още малко време? Не знаем какво иска да каже.

Йоан 16:32 Ето, настава час, даже е дошъл, да се разпръснете всеки при своите си и да Ме оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.

Йоан 20:9 Защото още не бяха разбрали Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.

Йоан 21:12 Исус им каза: Елате да закусите. И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си?, понеже знаеха, че е Господ.

Деяния 1:6 – И така, веднъж, като се събраха, те Го питаха: Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израил?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.