Състояние на апостолите преди Петдесятница

Матей 14:33А онези, които бяха в лодката, Му се поклониха и казаха: Наистина, Ти си Божий Син.

Матей 17:17Исус отговори: О, роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас, докога ще ви търпя? Доведете го тук при Мен.

Матей 18:3Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.

Матей 20:22А Исус отговори: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? И да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Казаха Му: Можем.

Марк 14:50Тогава всички Го оставиха и се разбягаха.

Лука 9:54-55Като видяха това учениците Му Яков и Йоан, казаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби както направи и Илия? А Той се обърна и ги смъмра и каза: „Вие не знаете на какъв дух сте; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси“.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.