Бог е единен

Второзаконие 6:4Слушай, Израилю; Йехова, нашият Бог, е един Господ.

3 Царе 8:60 – Така че всички племена на света да познаят, че Йехова е Бог и няма друг.

3 Царе 20:28 – Тогава Божият човек дойде и каза на Израилевия цар: Така говори Господ: Понеже сирийците казаха: Йехова е Бог на планините, а не Бог на долините, затова ще предам в ръката ти цялото това голямо множество; и ще познаете, че Аз съм Йехова.

Исая 42:8Аз съм Господ; това е Моето име; и не искам да дам славата Си на друг, нито хвалението Си – на изваяните идоли.

Марк 12:29Исус отговори: Първата е: „Слушай, Израилю; Господ, нашият Бог, е един Господ.

Марк 12:32И книжникът Му каза: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него.

Йоан 17:3А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.

1 Коринтяни 8:4И така, относно яденето от идоложертвеното знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света и че няма друг Бог освен Един.

1 Коринтяни 8:6 – То за нас има само един Бог – Отец, от Когото е всичко, и ниепредназначени за Него, и един Господ – Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

Галатяни 3:20Но ходатаят не ходатайства за един; а Бог, Който дава обещание, е един.

1 Тимотей 2:5Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус.

Яков 2:19Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.