Бог е неизследим

Битие 32:29А Яков го попита: Кажи ми, моля, твоето име? А той отвърна: Защо питаш за моето име? И го благослови там.

Второзаконие 29:29Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон.

Съдии 13:18А ангелът Господен отговори: Защо питаш за името ми, то е тайно.

3 Царе 8:12Тогава Соломон каза: Господ е казал, че ще обитава в мрак.

3 Царе 8:27Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат, а колко по-малко този дом, който построих!

2 Летописи 2:6Но кой може да Му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни да Го поберат? И така, кой съм аз, за да Му построя дом, освен само за да кадя пред Него?

2 Летописи 6:1 – Тогава Соломон говори: Господ е казал, че ще обитава в мрак;

2 Летописи 6:18Но Бог наистина ли ще обитава с човека на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; а колко по-малко този дом, който построих!

Йов 5:8 – Но аз ще потърся Бога и делото си ще възложа на Бога;

Йов 5:9Който върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса.

Йов 9:10Той върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса.

Йов 11:7-9Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини?Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно? Тези тайни са високи до небето; какво можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята; какво можеш да узнаеш? Мярката им е по-дълга от земята и по-широка от морето.

Йов 26:9Покрива лицето на престола Си, като простира облака Си върху него.

Йов 26:14Ето, тези са само краищата на пътищата Му; и колко малко шепот ни дават да чуем за Него! А гърма на силата Му кой може да разбере?

Йов 36:26Ето, Бог е велик и ние не Го познаваме; броят на годините Му е неизследим.

Йов 37:5Бог гърми чудно с гласа Си, върши велики дела, които не можем да разбираме;

Йов 37:23Всемогъщ е, не можем да Го проумеем, превъзходен е в сила, а правосъдието и преизобилната правда Той няма да отблъсне.

Псалми 77:19През морето беше Твоят път и стъпките Ти – през големите води, и следите Ти не се познаваха.

Псалми 92:5Колко са велики Твоите дела, Господи! Твърде дълбоки са мислите Ти.

Псалми 97:2Облак и мрак са около Него; правда и съд са основа на престола Му.

Псалми 139:6Това знание е пречудно за мене; високо е; не мога да го стигна.

Псалми 145:3 – Велик е Господ и достоен за хваление, и величието Му е неизследимо.

Притчи 25:2Слава за Бога е да скрива всяко нещо, а слава е на царете да издирват работите.

Притчи 30:4Кой се е възкачил на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всички земни краища? Как е името Му и как е името на сина Му? Кажи, ако го знаеш!

Еклисиаст 3:11 – Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири отначало докрай делото, което е направил Бог.

Еклисиаст 7:24Онова, което е, е много далеч и твърде дълбоко; кой може да го намери?

Еклисиаст 11:5Както не знаеш как се движи духът, нито как се образуват костите в утробата на бременната, така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко.

Исая 40:28Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.

Исая 45:15Наистина Ти си Бог, Който се криеш, Боже Израилев, Спасителю.

Исая 55:8Защото Моите помисли не сакато вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.

Исая 55:9Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли.

Еремия 23:24Може ли някой да се скрие в тайни места, че Аз да не го видя? – казва Господ. Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва Господ.

Наум 1:3 – Господ е дълготърпелив и велик в сила и никак няма да оправдае нечестивия; пътят на Господа е във вихрушка и буря и облаците са прахът на краката Му.

Матей 11:27Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отца никой не познава Сина; нито познава някой Отца освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие.

Римляни 11:33О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!

Римляни 11:34Защото: „Кой е познал ума на Господа или кой Му е бил съветник?“

1 Коринтяни 2:10А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.

1 Коринтяни 2:11 – Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.

1 Коринтяни 2:16Защото: „Кой е познал ума на Господа, за да може да Го научи?“ А ние имаме ум Христов.

Ефесяни 3:8На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.