Бог е праведен

Съдии 5:11Далеч от кипежа на стрелците, на места, където черпят вода, там да възхваляват правдините на Господа, праведните дела на владичеството Му в Израил. Тогава народът Господен слезе при портите.

Ездра 9:15Господи, Боже Израилев, праведен си, защото ние сме остатък оцелели, както сме днес; ето, пред Тебе сме с престъплението си! Защото поради него не можем да се изправим пред Теб.

Йов 36:3Ще черпя знанието си отдалеч и ще отдам правда на Създателя си;

Псалми 5:8Господи, води ме в правдата Си, поради неприятелите ми направи пътя Си ясен пред мене.

Псалми 7:9Нека се спре вече беззаконието на нечестивите; а праведния утвърди Ти, Боже праведни, Който изпитваш сърцата и това, което е вътре.

Псалми 48:10Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда.

Псалми 50:6И небесата ще известят правдата Му, защото сам Бог е съдия.

Псалми 71:15Устата ми цял ден ще разказва за правдата Ти и избавлението,което ми вършиш, защото не мога да ги изброя.

Псалми 71:19Също и правдата Ти, Боже, стигна нависоко. Ти, Боже, Който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе?

Псалми 72:1 – Боже, дай Твоето правосъдие на царя и правдата Си – на царския син,

Псалми 88:12Ще се познаят ли в тъмнината чудесните Ти дела и правдата Ти – в земята на забравените?

Псалми 89:16В Твоето име се радват всеки ден и с правдата Ти се въздигат;

Псалми 97:2Облак и мрак са около Него; правда и съд са основа на престола Му.

Псалми 111:3 – Славно и великолепно е Неговото дело; и правдата Му остава довека.

Псалми 112:4 – Светлина изгрява в тъмнината за праведните; Той е благ, милостив, и праведен.

Псалми 116:5Благ е Господ и праведен. Да! Милостив е нашият Бог.

Псалми 119:40Ето, копнея за Твоите правила; съживи ме чрез правдата Си.

Псалми 119:137 – Праведен си Ти, Господи; прави са и Твоите отсъждания.

Псалми 119:142Твоята правда е вечна правда; и законът Ти е истина.

Псалми 119:144Твоите свидетелства са праведни довека; вразуми ме и ще живея.

Псалми 119:172Езикът ми ще пее за словото Ти, защото всички Твои заповеди са правда.

Псалми 143:1 – Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молбите ми; отговори ми според верността Си и според правдата Си.

Псалми 145:7 – Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда.

Псалми 145:17 – Праведен е Господ във всичките Си пътища и благодатен във всички Свои дела.

Исая 41:10 – Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.

Исая 51:8Защото молецът ще ги разяде като дреха и червеят ще ги разяде като вълна; но Моята правда ще пребъде довека и спасението Ми – от родове в родове.

Исая 56:1 – Така казва Господ: Пазете правосъдие и вършете правда, защото скоро ще дойде спасението от Мен и правдата Ми скоро ще се открие.

Еремия 4:2 – И ако в истина, в справедливост и в правда се закълнеш, като кажеш: Заклевам се в живота на Господа!, тогава народите ще се благославят в Него и в Него ще се прославят.

Еремия 9:24 – А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава Мене, че съм Господ, Който извършвам милост, правосъдие и правда на земята; понеже в това благоволя, казва Господ.

Еремия 12:1 – Праведен си, Господи, когато се съдя с Тебе; но пак да разисквам с Тебе за присъдите Ти: Защо успява пътят на нечестивите? Защо са охолни всички, които постъпват коварно?

Плачът на Еремия 3:34-36 – Да се тъпчат с крака всичките затворници на света, да се извръща съдът на човека пред лицето на Всевишния, да се онеправдава човекът в делото му – Господ не одобрява това.

Даниил 9:7На Тебе, Господи, прилича правда, а на нас – срам на лицето, както е и днес, на юдеите, на йерусалимските жители и на целия Израил, както на онези, които са близки, така и на онези, които са далечни по всички страни, където си ги изгонил поради престъплението, което извършиха против Тебе.

Осия 14:9Кой е мъдър, за да разбере тези неща? Кой е разумен, за да ги познае? Защото пътищата Господни са прави и праведните ще ходят по тях, а престъпниците ще паднат в тях.

Михей 7:9Ще нося гнева на Господа, защото съгреших пред Него, докато отсъди делото ми и извърши съд над мене, като ме изведе на светло; тогава ще видя правдата Му.

Матей 6:33Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Йоан 17:25Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тези познаха, че Ти си Ме пратил.

Деяния 17:31 – Защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.

Римляни 1:17Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее.“

Римляни 3:4-6Да не бъде! Но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: „За да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш.“ Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, какво има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато стоварва Своя гняв? (По човешки говоря.) Да не бъде! Понеже тогава как Бог ще съди света?

Римляни 3:21 – А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците.

Римляни 3:22 – А именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика.

Римляни 9:14И така, какво? Да кажем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!

Римляни 10:3Понеже, като не познават правдата, която е от Бога, и искат да утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда.

Римляни 10:4Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва.

2 Тимотей 4:8 – Отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване.

1 Петрово 2:23Който, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше; а предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;

2 Петрово 1:1 – Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра.

1 Йоан 2:1Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Ходатай при Отца – Исус Христос Праведния.

Откровение 16:5И чух ангела на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвяти, Който си и Който си бил, за това, че си отсъдил така;

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.