Бог е суверенен

Битие 14:18-20 – Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята; благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десятък от всичко.

Битие 14:22 – Но Аврам отговори на Содомския цар: Аз вдигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създател на небето и на земята,

Битие 24:3 – и ще те закълна в Господа, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея;

Изход 8:22 – Но в онзи ден Аз ще отделя Гесенската земя, в която живее народът Ми, така че там да няма рояци мухи, за да познаеш, че Аз съм Господ в тази земя.

Изход 9:29 – А Моисей му каза: Щом изляза от града, ще протегна ръцете си към Господа и гръмовете ще престанат, и няма да има вече градушка, за да познаеш, че светът е Господен.

Изход 15:18 – Господ ще царува до вечни векове.

Изход 18:11 – Сега зная, че Господ е по-велик от всички богове – даже и в това, с което те се гордееха, Той ги превъзхожда.

Изход 19:5 – И така, сега, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми, то повече от всички племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят;

Числа 27:16 – Господ, Бог на духовете на всяка твар, нека постави над обществото човек,

Второзаконие 2:19 – и като се приближиш срещу амонците, не ги обезпокоявай, за да воюваш с тях, защото няма да ти дам да владееш нищо от земята на амонците, понеже на Лотовите потомци я дадох за владение.

Второзаконие 4:39 – И така, познай днес и вложи в сърцето си, че Йехова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.

Второзаконие 10:14 – Ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог;

Второзаконие 10:17 – защото Господ, Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите, Бог велик, силен и страшен, Който не гледа на лице и не взема дарове,

Второзаконие 32:8 – Когато Всевишният даваше наследство на народите, когато разпръсна Адамовите потомци, постави границите на народите според броя на израилтяните.

Второзаконие 32:39 – Вижте сега, че Аз съм Този, Който съм, и освен Мене няма Бог. Аз водя до смърт и Аз съживявам, Аз наранявам и Аз изцелявам; и няма кой да избавя от ръката Ми.

Второзаконие 32:41-43 – че ако изостря лъскавия Си меч и го сграбча, за да извърша съд, ще въздам на враговете Си и ще се разплатя с ненавистниците Си. Ще напоя стрелите Си с кръв и мечът Ми ще яде плът с кръвта на убитите и на пленените, начело с вражеските първенци. Развеселете се, народи, заедно с Неговия народ; защото ще въздаде за кръвта на слугите Си. И ще стори възмездие на противниците Си, и ще направи умилостивение за земята Си и за народа Си.

Исус Навин 2:11 – Като чухме, сърцата ни примряха и падна духът на всички поради слуха за вас; защото Господ, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу.

Исус Навин 3:11 – Ето, ковчегът на завета на Господа на цялата земя върви пред вас през Йордан.

1 Царе 2:6-8  – Господ умъртвява и съживява; сваля в ада и извежда. Господ осиромашава човека и Той го обогатява. Смирява човека и го въздига. Въздига бедния от пръстта и възвисява сиромаха от бунището, за да ги постави да седнат между князете и да наследят славен престол. Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.

4 Царе 19:15 – И Езекия се помоли пред Господа: Господи, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всички земни царства; Ти си направил небето и земята.

1 Летописи 29:11 – Твое, Господи, е величието и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото всичко е Твое, което е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко като глава над всичко.

1 Летописи 29:12 – Богатствата и славата са от Теб и Ти владееш над всичко; в Твоята ръка е могъществото и силата и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички.

2 Летописи 20:6 – Господи, Боже на бащите ни, не си ли Ти Бог на небето и не си ли Ти владетел над всичките царства на народите, и не е ли в Твоята ръка сила и могъщество, така че никой не може да устои против Тебе?

Неемия 9:6 – Ти си Господ, само Ти; Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, земята и всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях, и Ти оживотворяваш всичко това; и на Тебе се кланят небесните войнства.

Йов 9:12 – ако грабне плячка, кой ще Му забрани? Кой ще Му каже: Какво правиш?

Йов 12:9 – От всички тези кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това? –

Йов 12:10 – В Чиято ръка е душата на всичко живо и диханието на цялото човечество.

Йов 12:16 – В Него е силата и мъдростта; Негов е измаменият и измамникът.

Йов 12:17 – Закарва съветниците ограбени и прави съдиите глупави.

Йов 25:2 – Господството и страхопочитанието принадлежат на Него; Той създава мир във висините Си.

Йов 33:13  – Защо се препираш с Него затова, че Той не дава отчет за нито едно от Своите дела?

Йов 34:13 – Кой е възложил на Него грижата за земята? Или кой Го е натоварил с цялата вселена?

Йов 34:24 – Без дълго изследване сломява силните и поставя други вместо тях.

Йов 34:33 – то трябва ли въздаянието му да бъде според както ти желаеш, да го отхвърляш,

Йов 36:1-33  – И Елиу продължи: Потърпи ме малко и ще ти разкрия, защото имам още неща да ти кажа за Бога. Ще черпя знанието си отдалеч и ще отдам правда на Създателя си; защото наистина думите ми няма да бъдат лъжливи; един, който е усъвършенстван в знание, стои пред теб. Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого – макар да е мощен в силата Си да разсъждава. Той не запазва живота на нечестивия, а на сиромасите отдава правото. Не оттегля очите Си от праведните, а даже ги слага и с царе да седят на престол завинаги и те биват повишени. А ако са оковани във вериги и хванати с въжета на наскърбление, тогава им явява делата им и престъпленията им, че са се възгордели;  отваря и ухото им за поука и заповядва да се отвърнат от беззаконието; и ако послушат и служат на Него, ще прекарат дните си в благополучие и годините си във веселия; но ако не послушат, ще загинат от меч и ще умрат без мъдрост. А нечестивите по сърце хранят яд, не викат към Бога за помощ, когато ги връзва; те умират в младост и животът им угасва между мръсните. Той избавя наскърбения чрез скръбта му и чрез бедствие отваря ушите им. И така би извел и теб от утеснение в широко място, където няма теснота; и слаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина. Но ти си изпълнен с разсъжденията на нечестивия; затова съденето и правосъдието те хващат. Внимавай да не би жегата на страданията ти да те повдигне против удара; тогава дори голям откуп не би те отървал. Ще важи ли викането ти да те извади от бедствие или всичките напрежения на силата ти? Не пожелавай нощта, когато народите изчезват от мястото си.
Внимавай! Не поглеждай беззаконието; защото ти си предпочел това повече от наскърблението. Ето, Бог е възвишен в силата Си; кой е господар като Него? Кой Му е предписал пътя Му? Или кой може да Му каже: Извършил си беззаконие? Помни да възвеличаваш Неговото дело, което хората възпяват, в което всички хора се взират, което човекът гледа отдалеч. Ето, Бог е велик и ние не Го познаваме; броят на годините Му е неизследим. Той привлича водните капки, които се събират в дъжд от парите Му, които облаците изливат и оросяват върху множество хора. Може ли даже някой да разбере как се разпростират облаците или се произвеждат гърмежите на скинията Му? Ето, простира светлината Си около Себе Си и се покрива с морските дъна. (Понеже чрез тези неща съди народите; дава храна изобилно.) Покрива ръцете Си със светкавицата и й заповядва къде да удари; шумът й известява за това.

Йов 41:11 –  Кой Ми е дал отпреди, за да му отплатя? Всичко, което има под цялото небе, е Мое.

Псалми 10:16 –  Господ е цар до вечни векове; народите са изчезнали от земята Му.

Псалми 22:28 – защото царството е на Господа и Той владее над народите.

Псалми 22:29 – Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта; и онзи, който не може да запази живота си,

Псалми 24:1 – Господня е земята и всичко, което има в нея, вселената и тези, които живеят в нея;

Псалми 24:10 – Кой е Този Цар на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата. 

Псалми 29:10 – Господ седна като Цар над Потопа. Да! Господ седи като Цар до века.

Псалми 44:4 – Ти си Цар мой, Боже; заповядай да стават победи за Яков.

Псалми 47:2 – Защото Всевишният Господ е страшен, велик Цар е над цялата земя.

Псалми 47:3 – Покори племена под нас и народи под краката ни.

Псалми 47:7 – Защото Бог е Цар на цялата земя; пейте с разбиране.

Псалми 47:8 – Бог царува над народите; Бог седи на святия Си престол.

Псалми 50:10-12 – защото Мои са всички горски зверове и добитъкът, който е по хиляди хълмове. Познавам всички планински птици и полските зверове са в ума Ми. Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе; защото Моя е вселената и всичко, което има в нея.

Псалми 59:13 – Довърши ги с гняв, довърши ги да ги няма вече; и нека се научат, че Бог господства в Яков и до краищата на земята. (Села.)

Псалми 65:5 – С ужасни неща ще ни отговаряш в правда, Боже, Избавителю наш,
надеждо на всичките земни краища и на онези, които са далеч по море –

Псалми 66:7 – Със силата Си господства довека; очите Му наблюдават народите; бунтовниците нека не превъзнасят себе си. (Села.)

Псалми 67:4 – Да се веселят и да възклицават народите; защото ще съдиш племената с правда и ще управляваш народите на земята. (Села.)

Псалми 74:12 – А Бог е от древността мой Цар, Който извършва избавления сред земята.

Псалми 75:6 – Защото нито от изток, нито от запад, нито от планинската пустиня иде съд;

Псалми 75:7 – а Бог е съдията; един Той унижава, а друг издига.

Псалми 76:11 – Обричайте се и изпълнявайте оброците си на Господа, вашия Бог; всички, които са около Него, нека принасят дарове на Достопочитаемия.

Псалми 76:12 – Той снишава гордостта на князете, страшен е за земните царе.

Псалми 82:1 – Бог стои в Божия събор, съди сред боговете.

Псалми 82:8 – Стани, Боже, съди земята; защото Ти имаш наследство сред всички народи.

Псалми 83:18 – за да познаят, че Ти, Чието име е Йехова, един си Всевишен над цялата земя.

Псалми 89:11 – Твои са небесата, Твоя е и земята; вселената и всичко, което има в нея – Ти си ги основал.

Псалми 89:18 – Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита и на Святия Израилев да бъде наш Цар.

Псалми 93:1 – Господ царува; облечен е с величие; облечен е Господ и опасан с мощ;
също и вселената е утвърдена така, че да не може да се поклати. 

Псалми 93:2 – От векове е утвърден Твоят престол; Ти си от вечността.

Псалми 95:3-5 – защото Господ е велик Бог и велик Цар над всички богове. В Неговата ръка са земните дълбочини; и височините на планините са Негови. Негово е морето, дори Той го е направил; и ръцете Му създадоха сушата.

Псалми 96:10

Псалми 97:1 – Господ царува; нека се радва земята; нека се веселят множеството острови.

Псалми 97:2 – Облак и мрак са около Него; правда и съд са основа на престола Му.

Псалми 97:5 – Планините се топят като восък от присъствието Господне; от присъствието на Господа на цялата земя.

Псалми 97:9 – Защото Ти, Господи, си високопоставен над цялата земя, превъзвишен си над всички богове.

Псалми 98:6

Псалми 99:1 – Господ царува; нека треперят племената; Той обитава между херувимите; нека се потресе земята.

Псалми 103:19 – Господ е поставил престола Си на небето; и Неговото царство владее над всичко.

Псалми 105:7 – Той е Господ, нашият Бог, Чийто съд е по цялата земя.

Псалми 113:4 – Господ е издигнат над всичките народи; неговата слава е над небесата.

Псалми 115:3 – Нашият Бог е на небето; прави всичко, което Му е угодно.

Псалми 115:16 – Небесата са небеса на Господа; а земята Той даде на човешките синове.

Псалми 135:5 – Защото аз познах, че Господ е велик и че нашият Господ е над всички богове.

Псалми 135:6 – Господ прави всичко, което Му е угодно, на небето и на земята, в морето и във всички бездни.

Псалми 136:2 – славете Бога на боговете, защото милостта Му трае довека.

Псалми 136:3 – Славете Господа на господарите, защото милостта Му трае довека.

Псалми 145:11-13 – ще говорят за славата на царството Ти и ще разказват за Твоето могъщество, за да изявят на човешките синове великите Му дела и славното величие на Неговото царство. Твоето царство е вечно и властта Ти трае през всички родове.

Псалми 146:10 – Господ ще царува довека, твоят Бог, Сионе, от род в род. Алилуя!

Еклесиаст 9:1 – Защото всичко това вложих в сърцето си, да издиря всичко това,

Исая 24:23 – Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами; защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм и в Йерусалим, и пред старейшините Си със слава.

Исая 33:22 – Защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш Цар, Той ще ни спаси.

Исая 37:16 – Господи на Силите, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всички земни царства; Ти си направил небето и земята.

Исая 40:22 – Онзи, Който седи над кръга на земята, пред Когото жителите и са като скакалци, Който простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене.

Исая 40:23 – Който докарва първенците до нищо и прави като суета земните съдии?

Исая 43:15 – Аз съм Господ, Святият ваш, Творецът Израилев, вашият Цар.

Исая 44:6 – Така казва Господ, Царят на Израил, неговият изкупител, Господ на Силите: Аз съм първият, Аз – и последният, и освен Мене няма Бог.

Исая 45:7 – Аз създавам светлината и творя тъмнината; правя мир, творя и зло! Аз съм Господ, Който правя всичко това.

Исая 45:23 – В Себе Си се заклех (праведна дума излезе от устата Ми и няма да се върне), че пред Мене ще се преклони всяко коляно, всеки език ще се закълне в Мене.

Исая 52:7 – Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир! Който благовества добро, който проповядва спасение! Който казва на Сион: Твоят Бог царува!

Исая 54:5 – Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите; и изкупителят ти е Святият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя.

Еремия 10:10 – Но Господ е истинският Бог, живият Бог и вечният Цар; от Неговия гняв земята се тресе и народите не могат да устоят пред негодуванието Му.

Еремия 18:1-23 – Словото, което дойде към Йеремия от Господа и каза: Стани и слез в къщата на грънчаря, и там ще те направя да чуеш думите Ми. Тогава слязох в къщата на грънчаря; и, ето, той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на грънчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на грънчаря да го направи. Тогава Господнето слово дойде към мен и каза: Доме Израилев, не мога ли да направя с вас, както този грънчар? – казва Господ. Ето, както е глината в ръката на грънчаря, така сте и вие, доме Израилев, в Моята ръка. Когато бих рекъл за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипя или погубя, ако онзи народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, Аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя. А когато бих казал за някой народ или за някое царство да го съградя и насадя, ако извърши това, което е зло пред Мене, като не слуша гласа Ми, тогава ще се разкая за доброто, с което съм решил да го облагодетелствам. И така, сега иди, говори на Юдовите мъже и на йерусалимските жители: Така казва Господ: Ето, Аз кроя зло против вас и намислям замисли против вас; и така, върнете се всеки от лошия си път и оправете постъпките и делата си. А те казват: Напразно! Защото според своите замисли ще ходим и ще постъпваме всеки според упоритото си и нечестиво сърце. Затова така казва Господ: Попитайте сега между народите кой е чул такива неща; Израилевата девица е извършила нещо много ужасно. Ще се вдигне ли ливанският сняг от скалата на полето? Ще пресъхнат ли хладните води, които идват отдалеч? Обаче Моят народ Ме забрави, кади на суетни богове; и те са ги направили да се препъват в пътищата си, в старите пътеки, за да ходят в обиколните пътеки на ненаправен път, за да направят земята си предмет на учудване и на вечно подсвиркване, така че всеки, който минава през нея, да се учуди и да поклати глава. Ще ги разпръсна пред неприятеля като с източен вятър; в деня на нещастието им ще им покажа гръб, а не лице. Тогава казаха: Елате, нека скроим замисли против Йеремия; защото няма да се изгуби закон от свещеник, нито съвет от мъдър, нито слово от пророк. Елате да го поразим с език и да не отдаваме внимание нито на една от думите му. Внимавай в мене, Господи, и чуй гласа на онези, които се препират с мене. Ще бъде ли въздадено зло за добро? Защото изкопаха яма за душата ми. Спомни си как застанах пред Тебе, за да говоря добро за тях, за да отвърна от тях Твоята ярост. Затова предай децата им на глад и ги подложи на силата на меча; нека жените им станат бездетни и вдовици, нека мъжете им бъдат поразени от смърт и нека младежите им паднат от меч в бой. Нека се чуе вопъл от къщите им, когато докарат внезапно полкове върху тях; защото изкопаха яма, за да ме хванат, и скриха примки за краката ми. А Ти, Господи, знаеш целия им замисъл против мене, за да ме убият; да не простиш беззаконието им, нито да изличиш греха им пред лицето Си; а да рухнат пред Тебе; Ти подействай против тях по време на гнева Си.

Еремия 27:5-7 – Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и я давам на когото благоволя. Сега дадох всички тези земи в ръката на слугата Си Навуходоносор, вавилонския цар; също и полските зверове дадох на него, за да му слугуват. И всички народи ще слугуват на него, на сина му и на внука му, докато дойде времето и на неговата земя; и тогава много народи и велики царе ще поробят и него.

Еремия 32:27 – Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка твар; има ли нещо трудно за Мене?

Еремия 32:28 – Затова така казва Господ: Ето, ще предам този град в ръката на халдейците и в ръката на вавилонския цар Навуходоносор и той ще го превземе.

Плач Еремиев 3:37 – Кой ще е онзи, който казва нещо и то става, без да го е заповядал Господ?

Плач Еремиев 3:38 – От устата на Всевишния не излизат ли и злото, и доброто?

Плач Еремиев 5:19 – Ти, Господи, седиш като Цар довека; престолът Ти е от род в род.

Езекил 16:50 – Те се и възгордяха и вършеха мерзости пред Мене; затова, като видях това, ги отхвърлих.

Езекил 17:24 – И всички дървета на полето ще познаят, че Аз, Господ, сниших високото дърво, възвисих ниското дърво,
изсуших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззелени. Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша.

Езекил 18:4 – Ето, всички души са Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре.

Данаил 2:20 – Даниил каза: Да бъде благословено името Божие отвека и довека; защото мъдростта и силата са Негови.

Данаил 2:21 – Той изменя времената и годините; сваля царе и поставя царе; Той е, Който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.

Данаил 2:47 – Царят отговори на Даниил: Наистина вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете, и откривател на тайни, тъй като ти можа да откриеш тази тайна.

Данаил 4:3 – Колко са велики Неговите знамения! И колко могъщи са чудесата Му! Неговото царство е вечно и Неговото владичество е из род в род.

Данаил 4:17 – Тази присъда е по заповед от стражите и делото на думата на святите, за да знаят живите, че Всевишният владее над царството на хората, дава го на когото иска и поставя над него най-нищожния измежду хората.

Данаил 4:25 – Да бъдеш изгонен измежду хората, жилището ти да бъде с полските животни, да ядеш трева като говедата и да те мокри небесната роса, и да минат над тебе седем времена, докато познаеш, че Всевишният владее в царството на хората и го дава на когото иска.

Данаил 4:34 – А в края на тези дни аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небесата; и разумът ми се възвърна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих Онзи, Който живее довека, понеже владичеството Му е вечно и царството Му е из род в род;

Данаил 4:35 – Пред Него всички земни жители се смятат за нищо; по волята Си Той действа между небесната войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му или да Му каже: Какво правиш Ти?

Данаил 4:37 – Сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя небесния Цар; защото всичко, което върши, е с вярност и пътищата Му са справедливи; а Той може да смири онези, които ходят горделиво.

Данаил 5:18 – Царю, Всевишният Бог даде на дядо ти Навуходоносор царство и величие, сила и чест;

Данаил 5:26-28  – Ето и значението му: М’не: Бог е преброил дните на твоето царство и го е свършил; Претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен; Царството ти бе разделено и бе дадено на мидяните и персите.

Данаил 6:26 – Издавам указ – в цялата държава, над която царувам, да треперят хората и да се боят пред Данииловия Бог; защото Той е живият Бог, Който е утвърден довека, и Неговото царство е царство, което няма да се наруши, и властта Му ще трае до край.

Михей 4:7 – Ще направя куцата да оцелее и отхвърлената надалеч да стане силен народ; и Господ ще царува над тях на хълма Сион отсега и довека.

Михей 4:13 – Стани и вършей, сионова дъще, защото ще направя рога ти железен и копитата ти ще направя медни, и ще смажеш много племена, чиито печалби ще обречеш на Йехова и имота им – на Господа на целия свят.

Агей 2:8 – Среброто е Мое и златото е Мое, казва Господ на Силите.

Малахия 1:14 – Затова проклет да бъде измамникът, който, като има в стадото си мъжко и прави оброк, жертва на Господа нещо с недостатък; защото Аз съм велик Цар, казва Господ на Силите, и името Ми е страшно между народите.

Матей 6:10 – Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята!

Матей 6:13 – И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!

Матей 11:25 – В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.

Матей 20:15 – Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам? Или твоето око е завистливо[1], защото аз съм добър?

Лука 1:53 – Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни.

Лука 10:21 – В същия час Исус се възрадва в Духа и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, затова, че си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.

Йоан 10:29 – Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: А кой е моят ближен?

Йоан 19:11 – Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мен, ако не ти бе дадено отгоре; затова по-голям грях има онзи, който Ме предаде на тебе.

Деяния 17:24-26 – Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито са Му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко; направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил отнапред положени времена и пределите на заселищата им.

Римляни 9:19 – На това ти ще кажеш: А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята Му?

Римляни 14:11 – Защото е писано: „Заклевам се в живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мен
и всеки език ще славослови Бога.“

1 Коринтяни 10:26 – Защото „Господня е земята и всичко, което има в нея“.

Ефесяни 4:6 – Един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

1 Тимотей 6:15 – Което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите.

1 Тимотей 6:16 – Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Когото да бъде чест и вечно господство. Амин.

Евреи 1:3 – Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице[1] и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините.

Яков 4:12 – Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си, та съдиш ближния си?

Откровение 1:6 – И Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.

Откровение 4:11 – Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.

Откровение 11:4 – Те са двете маслинови дървета и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята.

Откровение 11:13 – И в онзи час стана голям земетръс и десетата част от града падна и измряха в земетръса седем хиляди човека; а останалите се уплашиха и отдадоха слава на небесния Бог.

Откровение 11:17 – Благодарим Ти, Господи Всемогъщи, Който си и Който си бил, за това, че си изявил голямата Си сила и царуваш.

Откровение 19:6 – И чух като глас от голямо множество и като глас от много води, и като глас от силни гръмотевици, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, се възцари.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.