Бог е свят

Изход 3:5И Господ каза: Не се приближавай насам; събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя.

Изход 15:11Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, величествен в святост, страховит, за да Те прославят, правещ чудеса?

Левит 11:44Защото Аз съм Йехова, вашият Бог; и така, осветете се и бъдете святи, понеже Аз съм свят; и да не се оскверните с никакво животно, пълзящо по земята.

Левит 19:2Кажи на цялото общество израилтяни: Бъдете святи, защото Аз, Господ, вашият Бог, съм свят.

Левит 20:26И бъдете святи на Мене; защото Аз, Йехова, съм свят и ви отделих от племената, за да бъдете Мои.

Левит 21:8И така, да го накараш да бъде свят, защото той принася хляба на твоя Бог; свят да ти бъде; защото Аз, Господ, Който ви освещавам, съм свят.

Второзаконие 32:4Той е Канарата; делата Му са съвършени; защото всичките Му пътища са справедливи, Бог на верността е и няма неправда в Него; праведен и справедлив е Той.

Исус Навин 5:15А военачалникът на Господнето войнство каза на Исус: Събуй обувките си, защото мястото, на което стоиш, е свято. И Исус направи така.

Исус Навин 24:19Но Исус каза на народа: Няма да можете да служите на Господа; защото Той е Бог пресвят; Той е Бог ревнив; няма да прости престъпленията и греховете ви.

1 Царе 2:2Няма друг свят, какъвто е Господ; защото няма друг освен Теб, нито канара като нашия Бог.

1 Царе 6:20Ветсемеските мъже си казаха: Кой може да застане пред Господа, пред този свят Бог? И при кого от нас да отиде Той?

1 Летописи 16:10Хвалете се с Неговото свято име; нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа.

Йов 4:17-19Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога? Ще бъде ли човек чист пред Създателя си? Ето, Той не се доверява на слугите Си и в ангелите Си намира недостатък – колко повече в онези, които живеят в къщи от кал, чиято основа е в пръстта и които се смазват, като че ли са молци!

Йов 6:10Но това ще ми бъде още утеха (Да! Ще се утвърдя сред скръб, която не ме жали.), че аз не утаих думите на Святия.

Йов 15:15Ето, на святите Си ангели Той не се доверява и небесата не са чисти в очите Му;

Йов 25:5Ето, и самата луна не е светла и звездите не са чисти пред Него.

Йов 34:10И така, слушайте ме вие, разумни мъже. Далеч да бъде от Бога неправдата и от Всемогъщия – беззаконието!

Йов 36:23Кой Му е предписал пътя Му? Или кой може да Му каже: Извършил си беззаконие?

Псалми 11:7Защото праведният Бог обича правдата; праведният човек ще гледа лицето Му.

Псалми 18:30Колкото до Бога, Неговият път е съвършен; словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.

Псалми 22:3Но Ти си Святият, Който си възцарен между Израилевите хваления.

Псалми 30:4Пейте на Господа, светии Негови, и възхвалявайте святото Му име.

Псалми 33:4Защото словото на Господа е право и всичките Му дела са извършени с вярност.

Псалми 33:5Той обича правда и правосъдие; земята е пълна с милосърдието Господне.

Псалми 36:6 – Правдата Ти е като великолепните планини; отсъжданията Ти са голяма бездна; Ти, Господи, запазваш хора и животни.

Псалми 47:8Бог царува над народите; Бог седи на святия Си престол.

Псалми 48:1 – Велик е Господ; и твърде достохвален в града на нашия Бог, на Своя свят хълм.

Псалми 48:10 – Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда.

Псалми 60:6Бог говори със светостта Си; затова аз ще тържествувам; ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;

Псалми 89:35За едно нещо се заклех в светостта Си и няма да излъжа Давид.

Псалми 92:15 – За да възвестят, че Господ е праведен – Моята канара, у Когото няма неправда.

Псалми 98:1 – Пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудесни дела: Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победа.

Псалми 99:3Нека славословят Твоето велико и страшно име; Бог е свят.

Псалми 99:5Възвисявайте Господа, нашия Бог, и се кланяйте пред подножието Му; Той е свят.

Псалми 99:9Възвисявайте Господа, нашия Бог, и се кланяйте в святия Му хълм, защото Господ, нашият Бог, е свят.

Псалми 105:3Хвалете се с Неговото свято име; нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа.

Псалми 108:7Бог говори със светостта Си; затова аз ще тържествувам; ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;

Псалми 111:9 – Той изпрати изкупление на народа Си; постави завета Си завинаги; свято е, преподобно е Неговото име.

Псалми 119:142Твоята правда е вечна правда; и законът Ти е истина.

Псалми 145:17 – Праведен е Господ във всичките Си пътища и благодатен във всички Свои дела.

Притчи 9:10Страхът от Господа е начало на мъдростта; и познаването на Святия е разум.

Исая 5:16 – А Господ на Силите се възвисява чрез правосъдие и святият Бог се освещава чрез правда.

Исая 6:3Те викаха един през друг: Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му изпълва цялата земя.

Исая 12:6Извикай и възкликни, сионска жителко, защото Святият Израилев е велик сред тебе.

Исая 29:19Кротките също ще умножат радостта си в Господа и сиромасите между хората ще се развеселят в Святия Израилев.

Исая 29:23 – А когато той – т. е. децата му – видят делото на ръцете Ми сред себе си, те ще осветят името Ми. Да! Ще осветят Святия Яковов и ще се боят от Бога Израилев.

Исая 41:14Не бой се, червею Якове, и вие, малцината Израилеви; Аз ще ти помагам, казва Господ, твоят изкупител, Святият Израилев.

Исая 43:14Така казва Господ, вашият Изкупител, Святият Израилев; заради вас пратих във Вавилон и ще доведа всички като бежанци, дори халдейците – в корабите, с които се хвалеха.

Исая 43:15Аз съм Господ, Святият ваш, Творецът Израилев, вашият Цар.

Исая 45:19Не съм говорил в тайно, от място в тъмна земя; не съм казал на Якововото потомство: Търсете Ме напразно. Аз, Господ, говоря правда, възвестявам правота.

Исая 47:4Името на нашия Изкупител е Господ на Силите, Святият Израилев.

Исая 49:7Така казва Господ, Изкупителят на Израил и Святият негов, на онзи, когото човек презира, на онзи, от когото се гнуси народът, на слуга на владетелите: Царе ще видят и ще станат, князе – и ще се поклонят, поради Господа, Който е верен, поради Святия Израилев, Който те избра.

Исая 52:10Господ запретна святата Си мишца пред всички народи; и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог.

Исая 57:15Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Святият: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.

Еремия 2:5Така казва Господ: Каква неправда намериха в Мене бащите ви, че се отдалечиха от Мен и ходиха след суетата, и станаха суетни?

Плачът на Еремия 3:38От устата на Всевишния не излизат ли и злото, и доброто?

Езекил 36:21Смилих се, обаче, за святото Си име, което Израилевият дом бяха омърсили между народите, при които отидоха.

Езекил 36:22Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Йехова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, а заради Моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте.

Езекил 39:7Ще направя святото Си име познато сред народа Си Израил и няма да оставя да се омърси вече святото Ми име; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, Святият в Израил.

Езекил 39:25Затова така казва Господ Йехова: Сега ще върна Яков от плен, ще се смиля над целия Израилев дом и ще бъде ревнив за святото Си име.

Даниил 4:8А най-накрая пред мене дойде Даниил, чието име беше Валтасасар, по името на моя бог, и в когото е духът на святите богове; и аз разказах съня пред него, като казах.

Осия 11:9Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв, няма пак да изтребя Ефрем; защото Аз съм Бог, а не човек – Святият сред теб, и няма да дойда при тебе с гняв.

Авакум 1:12 – Не си ли Ти отвека, Господи, Боже мой, Святи мой! Няма да умрем. Ти, Господи, си ги определил да извършат Твоята присъда над нас; и Ти, Могъщи, си ги поставил за наше наказание.

Авакум 1:13Тъй като очите Ти са много чисти, за да гледаш злото, и не можеш да погледнеш извращението, защо гледаш към беззаконниците и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведния от себе си?

Матей 5:48И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.

Матей 19:17А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.

Марк 10:18А Исус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.

Лука 1:49Защото Всемогъщият извърши за мене велики дела; и свято е Неговото име.

Лука 18:19А Исус му отвърна: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог.

Йоан 7:28Затова Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и каза: И Мене познавате, и откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате.

Йоан 17:11Не съм вече на света, а тези са на света; и Аз идвам при Теб, Отче святи; опази в името Си тези, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние едно.

Римляни 1:23 – И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на влечуги.

Евреи 1:8А за Сина казва: „Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове; и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.“

Яков 1:13Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава.

1 Петрово 1:15 – Но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение.

1 Петрово 1:16 – Защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“

1 Йоан 1:5 – И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.

1 Йоан 2:20А вие сте помазани от Святия и знаете всичко.

Откровение 4:8И четирите живи същества, които имаха по шест крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си; и те не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще бъде.

Откровение 6:10И те викаха с висок глас: Докога, Господарю святи и истинни, няма да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв?

Откровение 15:4Кой няма да се бои от Тебе, Господи, и да прослави името Ти? Защото само Ти си свят; понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото бяха изявени Твоите праведни присъди.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.