Бог е вечен

Битие 21:33 – Тогава Авраам посади дъбрава във Вирсавее и там призова името на Йехова, Вечния Бог.

Изход 3:15 – При това Бог каза още на Моисей: Така ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Това е Името Ми довека и това ще бъде Името Ми от род в род.

Изход 15:18 – Господ ще царува до вечни векове.

Второзаконие 32:40 – Защото вдигам ръката Си към небето и заявявам: Заклевам се във вечния Си живот,

Второзаконие 33:27 – Вечният Бог е твое убежище; и подпора са ти вечните Му мишци; ще изгони неприятеля пред теб и ще каже: Изтребвай го!

1 Летописи 16:36 – Благословен да бъде Господ, Бог Израилев,
отвека и довека. И целият народ каза: Амин! И възхвалиха Господа.

1 Летописи 29:10 – Затова Давид благослови Господа пред цялото събрание и каза: Благословен си, Господи, от века до века, Бог на нашия баща Израил.

Неемия 9:5 – После левитите Исус, Кадмиил, Ваний, Асавния, Серевия, Одия, Севания и Петайя казаха: Станете и благославяйте Господа, вашия Бог, отвека и довека; и да благославят, Боже, Твоето славно име, което е възвисено по-горе от всяко благословение и хвала.

Йов 36:26 – Ето, Бог е велик и ние не Го познаваме; броят на годините Му е неизследим.

Псалми 9:7 – Но Господ остава Цар довека, приготвил е престола Си за съд

Псалми 33:11 – Намеренията на Господа стоят твърди до века, мислите на сърцето Му – от род в род.

Псалми 41:13 – Благословен да е Господ, Израилевият Бог, от века и до века. Амин и амин.

Псалми 55:19 – Бог, Който се е възцарил преди вековете, ще чуе и ще ги съкруши (Села.), ще съкруши хората, които неизменимо[2] не се боят от Бога.

Псалми 68:33 –  Който язди на небесата на небесата, които са отвека; ето, издава гласа Си, мощния Си глас.

Псалми 90:1 – Молитва на Божия човек Моисей[1]. Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род,

Псалми 90:2 – преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената, отвека и довека Ти си Бог.

Псалми 90:4 – Защото хиляда години са пред Тебе като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража.

Псалми 92:8 – Но Ти, Господи, довека си нависоко,

Псалми 93:2  От векове е утвърден Твоят престол; Ти си от вечността.

Псалми 102:12 –  Но Ти, Господи, довека седиш Цар и споменът Ти е от род в род.

Псалми 102:24-27 – Аз казах: Да не ме грабнеш, Боже мой, в половината на дните ми; Твоите години са от родове в родове. Отдавна Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш. Да! Те всички ще овехтеят като дреха; като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат.

Псалми 104:31 – Нека трае довека славата Господня; нека се радва в делата Си Господ,

Псалми 111:3 – Славно и великолепно е Неговото дело; и правдата Му остава довека.

Псалми 135:13 – Името Ти, Господи, пребъдва довека, споменът Ти, Господи, от род в род.

Псалми 145:13 – Твоето царство е вечно и властта Ти трае през всички родове.

Псалми 146:10 – Господ ще царува довека, твоят Бог, Сионе, от род в род. Алилуя!

Притчи 8:23-25 –  От вечността бях поставена, от начало, преди създаването на земята. Родих се, когато не съществуваха бездните, когато нямаше извори, пълни с вода. Преди да се поставят планините, преди хълмовете – аз бях родена, докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, нито първите буци пръст на света. Когато приготвяше небето, аз бях там;

Исая 26:4 –  Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара;

Исая 40:28 – Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.

Исая 41:4 – Кой издейства и извърши това, като повика още в началото бъдещите поколения? Аз, Господ, първият и последният, Аз съм.

Исая 43:13 – Да, преди да е имало време[1], Аз съм; и няма кой да избавя от ръката Ми; Аз действам и кой ще Ми попречи?

Исая 44:6 – Така казва Господ, Царят на Израил, неговият изкупител, Господ на Силите: Аз съм първият, Аз – и последният, и освен Мене няма Бог.

Исая 46:4 – Даже до старостта ви Аз съм същият и докато побелеете, Аз ще ви нося. Аз ви направих и Аз ще ви държа. Да! Аз ще ви нося и избавям.

Исая 48:12 –  Чуй Ме, Якове, и ти, Израилю, когото Аз призовах: Аз съм същият – Аз съм първият и Аз съм последният.

Исая 57:15 – Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Святият: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се,

Исая 63:16 – Защото Ти си наш Отец, ако и да не ни знае Авраам и да не ни признае Израил; Ти, Господи, си наш Отец; Твоето име е наш вечен Изкупител.

Йеремия 10:10 – Но Господ е истинският Бог, живият Бог и вечният Цар; от Неговия гняв земята се тресе и народите не могат да устоят пред негодуванието Му.

Йеремия 17:12 – Славен престол, от начало високопоставен, е мястото на светилището ни.

Плачът на Йеремия 5:19 – Ти, Господи, седиш като Цар довека; престолът Ти е от род в род.

Данаил 4:3 – Колко са велики Неговите знамения! И колко могъщи са чудесата Му! Неговото царство е вечно и Неговото владичество е из род в род.

Данаил 4:34 – А в края на тези дни аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небесата; и разумът ми се възвърна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих Онзи, Който живее довека, понеже владичеството Му е вечно и царството Му е из род в род;

Михей 5:2 – А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от начало, от вечността.

Авакум 1:12 – Не си ли Ти отвека, Господи, Боже мой, Святи мой! Няма да умрем. Ти, Господи, си ги определил да извършат Твоята присъда над нас; и Ти, Могъщи, си ги поставил за наше наказание.

Авакум 3:6 – Той застана и разклати земята, погледна и направи народите да треперят; и вечните планини се разпаднаха, безкрайните гори се наведоха; постъпките Му бяха, както в древността.

Римляни 1:20 – Понеже от създаването на света това, което е невидимо у Него, вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така че човеците остават без извинение.

Римляни 16:26 – а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е станала позната на всички народи за тяхно покоряване на вярата,

Ефесяни 3:21 – на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове отвека довека. Амин.

1 Тимотей 1:17 – А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.

1 Тимотей 6:15 – което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите,

1 Тимотей 6:16 – Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Когото да бъде чест и вечно господство. Амин.

Евреи 1:8 – А за Сина казва: „Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове; и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

Евреи 9:14 – то колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

2 Петрово 3:8 – Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – като един ден.

1 Йоаново 2:13 – Пиша на вас, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познавате Отца.

Откровение 1:4 – Йоан – до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол,

Откровение 1:6 – и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.

Откровение 4:8-10 – И четирите живи същества, които имаха по шест крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си; и те не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на Този, Който седи на престола и живее до вечни векове, двадесет и четиримата старейшини падат пред Седящия на престола и се кланят на Онзи, Който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, като казват:

Откровение 5:13 – И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнеца да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове.

Откровение 10:6 – и се закле в Живеещия до вечни векове, Който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че няма да има вече време,

Откровение 11:17 – Благодарим Ти, Господи Всемогъщи, Който си и Който си бил, за това, че си изявил голямата Си сила и царуваш.

Откровение 15:7 – А едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове.

Откровение 16:5 – И чух ангела на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвяти, Който си и Който си бил, за това, че си отсъдил така;

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.