Бое е верен

Битие 6:18 – Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с теб.

Битие 9:15 – и ще си спомня завета Си, който е между Мен и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.

Битие 9:16 – Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.

Битие 21:1 – А Господ посети Сара, според както беше казал; и Господ направи на Сара, както беше казал.

Битие 24:27 – И каза: Благословен да бъде Господ, Бог на господаря ми Авраам, Който не лиши господаря ми от милостта Си и верността Си, като Господ отправи пътя ми в дома на братята на господаря ми.

Битие 28:15 – Ето, Аз съм с теб и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя; защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.

Битие 32:10 – не съм достоен за най-малката от всички милости и от голямата вярност, които си показал на слугата Си, защото едвам с тоягата си преминах този Йордан, а сега с мене са две дружини[2].

Изход 2:24 – Бог чу пъшканията им; и Бог си спомни завета Си с Авраам, с Исаак и с Яков.

Изход 6:4 – И сключих завет с тях, според който ще им дам Ханаанската земя, в която бяха пришълци при пребиваванията си.

Изход 6:5 – При това чух стоновете на израилтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета.

Изход 12:41 – И в самия край на четиристотин и тридесетте години цялото Господне войнство излезе от Египетската земя.

Изход 34:6 – Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност,

Левит 26:44 – Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги отхвърля, нито ще се отвратя от тях дотолкова, че да ги изтребя и да наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ, техен Бог;

Левит 26:45 – но заради тях ще си спомня завета, който сключих с праотците им, които съм извел от Египетската земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Йехова.

Второзаконие 4:31 – то понеже Господ, твоят Бог, е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.

Второзаконие 7:8 –  но понеже Господ ви възлюби и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар фараона.

Второзаконие 7:9 – И така, да знаеш, че Господ, твоят Бог, е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му;

Второзаконие 9:5 – Не поради твоята правда, нито поради правдата на твоето сърце влизаш, за да завладееш земята им; а поради нечестието на тези племена Господ, твоят Бог, ги изгонва от пред теб и за да утвърди думата, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков.

Второзаконие 31:6 –  Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито треперете от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; няма да отстъпи от тебе, нито ще те изостави.

Второзаконие 32:4 – Той е Канарата; делата Му са съвършени; защото всичките Му пътища са справедливи, Бог на верността е и няма неправда в Него; праведен и справедлив е Той.

Исус Навин 21:45 – Не остана неизпълнено нито едно от добрите неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; а всички те се сбъднаха.

Исус Навин 23:14 – Ето, днес аз отивам по пътя на целия свят; и вие знаете с цялото си сърце и цялата си душа, че не остана неизпълнено нито едно от тези добри неща, които Господ, вашият Бог, говори за вас; всички те се сбъднаха за вас; ни едно от тях не остана неизпълнено.

Съдии 2:1 – Ангел Господен дойде от Галгал в Бохим и каза: Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел на бащите ви: Няма да наруша завета Си с вас довека.

1 Царе 12:22 – А Господ няма да изостави народа Си заради великото Си Име, понеже Господ благоволи да ви направи Свой народ.

2 Царе 7:14 – Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син. Ако извърши беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже, и с удари, каквито са за човешкия род;

2 Царе 7:15 – но Моята милост няма да го остави, както я отнех от Саул, когото премахнах пред теб.

2 Царе 7:28 –  И сега, Господи Йехова, Ти си Бог и думите Ти са истинни. Ти си обещал тези блага на слугата Си.

2 Царе 22:31 – Колкото до Бога, Неговият път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които се уповават на Него.

2 Царе 23:5 – Дори домът ми да не е такъв пред Бога, пак Той е сключил с мене вечен завет, нареден във всичко, твърд и неизменим. От Него произлиза цялото ми спасение и цялото ми желание. И няма ли да го направи да процъфти?

3 Царе 8:15 – Благословен да бъде Господ, Израилевият Бог, Който извърши с ръката Си онова, което говорѝ с устата Си на баща ми Давид:

3 Царе 8:20 – И така, Господ изпълни словото, което говорѝ. Като се издигнах аз вместо баща си Давид и седнах на Израилевия престол, както говорѝ Господ, построих дома за името на Господа, Израилевия Бог.

3 Царе 8:23 – Господи, Боже Израилев, няма горе на небето или долу на земята бог, подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце.

3 Царе 8:24 – Ти си изпълнил към слугата Си Давид, баща ми, това, което си му обещал – да! Каквото си говорил с устата Си, това си извършил с ръката Си, както се вижда днес.

3 Царе 8:56 – Благословен да бъде Господ, Който успокои народа Си Израил според всичко, което е обещал. Не пропадна нито едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисей.

4 Царе 8:19 –  При все това Господ не поиска да изтреби Юдея заради слугата Си Давид, както му беше обещал, че ще даде светилник на него и на потомците му до века.

4 Царе 13:23 –  Но Господ им показа милост, пожали ги и се обърна към тях заради завета Си с Авраам, Исаак, Яков; и отказа да ги изтреби и не ги отхвърли още от присъствието Си;

1 Летописи 17:27 – и така, сега благоволи да благословиш дома на слугата Си, за да пребъдва пред Тебе до века, защото Ти, Господи, си го благословил и ще бъде благословен до века.

1 Летописи 28:20 – Давид каза още на сина си Соломон: Бъди твърд и насърчен и действай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да те изостави, нито да те напусне, докато свършиш цялата работа за службата на Господния дом.

2 Летописи 6:4-15 – Благословен да бъде Господ, Израилевият Бог, Който извърши с ръцете Си онова, което говорѝ с устата Си на баща ми Давид: От деня, когато изведох народа Си от Египетската земя, не избрах измежду всички Израилеви племена нито един град, където да се построи дом, за да се настани името Ми там, нито избрах мъж, за да бъде вожд на народа Ми Израил; а избрах Йерусалим, за да се настани там името Ми, и избрах Давид, за да бъде над народа Ми Израил; и в сърцето на баща ми Давид дойде да построи дом за името на Господа, Израилевия Бог. Но Господ каза на баща ми Давид: Понеже дойде в сърцето ти да построиш дом за името Ми, добре си сторил, че е дошло това в сърцето ти. Ти обаче няма да построиш дома; но синът ти, който ще излезе от чреслата ти, той ще построи дом за името Ми. И така, Господ изпълни словото, което говорѝ; и като се издигнах аз вместо баща си Давид и седнах на Израилевия престол, според както говорѝ Господ, построих дома за името на Господа, Израилевия Бог. И там сложих ковчега, в който е заветът, който Господ сключи с израилтяните. Тогава Соломон застана пред Господния жертвеник, пред цялото Израилево общество и простря ръцете си. (Защото Соломон беше направил медна платформа, която беше пет лакътя дълга, пет лакътя широка и пет лакътя висока, която беше положил сред двора, и като застана на нея, падна на коленете си пред цялото Израилево общество.) И така, той простря ръцете си към небето и каза: Господи, Боже Израилев, няма на небето и на земята Бог, подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце; Който си изпълнил към слугата Си Давид, баща ми, това, което си му обещал; да! – това, което си говорил с устата Си, него си и свършил с ръката Си, както се вижда днес.

2 Летописи 21:7 – При все това Господ не иска̀ да изтреби Давидовия дом заради завета, който беше сключил с Давид, и понеже беше обещал, че ще даде светилник на него и на потомците му до века.

Ездра 9:9 – Защото сме роби; но и в робството ни нашият Бог не ни е изоставил, а е благоволил да намерим милост пред персийските царе, за да ни съживи, за да издигнем дома на нашия Бог и да поправим развалините му, и да ни даде ограда в Юдея и Йерусалим.

Неемия 1:5 – Моля Ти се, Господи, Боже небесни, велики и страшни Боже, Който пазиш завет и милост към тези, които Те обичат и изпълняват Твоите заповеди,

Неемия 9:7 – Ти си Господ Бог, Който си избрал Аврам, извел си го от Ур Халдейски и си му дал име Авраам;

Неемия 9:8 – и като си намерил сърцето му вярно пред Тебе, сключил си с него завет, че ще дадеш земята на ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, йевусейците и гергесейците – че ще я дадеш на потомството му; и си изпълнил думите Си, защото си праведен.

Неемия 9:32 –  И така, сега, Боже наш, велики, мощни и страшни Боже, Който пазиш завет и милост, да не се смята за малко пред Тебе цялото страдание, което е постигнало нас, царете ни, първенците ни, свещениците ни, пророците ни, бащите ни и целия Твой народ от времето на асирийските царе до днес.

Псалми 9:10 – И онези, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; защото Ти, Господи, не си оставил онези, които Те търсят.

Псалми 18:30 – Колкото до Бога, Неговият път е съвършен; словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.

Псалми 19:9 – страхът от Господа е чист, пребъдва до века; отсъжданията Господни са истинни и без изключение справедливи.

Псалми 25:10 –  Каф Всички пътеки на Господа са милосърдие и вярност към онези, които пазят завета Му и откровението Му.

Псалми 31:5 – В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме изкупил, Господи, Боже на истината.

Псалми 33:4 –  Защото словото на Господа е право и всичките Му дела са извършени с вярност.

Псалми 36:5 – Господи, Твоето милосърдие стига до небето, верността Ти – до облаците;

Псалми 37:28 –  Защото Господ обича правосъдие и не изоставя светиите Си; навеки те ще бъдат опазени; а потомството на нечестивите ще бъде изтребено.

Псалми 40:10 – Правдата Ти не съм скрил в сърцето си; верността Ти и спасението Ти съм изявил; не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание.

Псалми 89:1 – Господи, довека ще възпявам Твоите милости; с устата си ще известявам Твоята вярност от род в род.

Псалми 89:2 – Защото казах: Милостта Ти ще се съгради довека; на самите небеса ще утвърдиш верността Си.

Псалми 89:5 – И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, също и Твоята вярност, в събранието на светиите.

Псалми 89:8 –  Господи, Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава.

Псалми 89:14 –  Правда и правосъдие са основа на престола Ти; милост и истина ходят пред Твоето лице.

Псалми 89:24 – А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него; и с Моето име ще се издигне рогът му.

Псалми 89:28 – Вечно ще пазя милостта Си за него; и заветът Ми ще бъде верен спрямо него.

Псалми 89:33 – но милостта Си няма да оттегля от него, нито ще изневеря на верността Си.

Псалми 89:34 –  Няма да наруша завета Си, нито ще променя това, което е излязло от устните Ми.

Псалми 92:1 – Добро е да хвалим Господа и да пеем славословие на Твоето име, Всевишни,

Псалми 92:2 – да възвестяваме в ранна утрин милосърдието Ти и верността Ти всяка нощ

Псалми 92:14 – Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени;

Псалми 92:15 – за да възвестят, че Господ е праведен – Моята канара, у Когото няма неправда.

Псалми 94:14 – Защото Господ няма да отхвърли народа Си, нито ще остави наследството Си;

Псалми 98:3 – Спомни милостта Си и верността Си към Израилевия дом; всички земни краища видяха спасението, извършено от нашия Бог.

Псалми 100:5 – Защото Господ е благ; милостта Му трае довека и верността Му – от род в род.

Псалми 103:17 – А милостта на Господа е отвека и довека върху онези, които се боят от Него, и правдата Му – върху внуците

Псалми 105:8 – Винаги помни завета Си; словото е заповядал да стои за хиляда поколения,

Псалми 105:42 – Защото си припомни Своето свято обещание към слугата Си Авраам.

Псалми 111:5 – Даде храна на онези, които се боят от Него; винаги ще помни завета Си.

Псалми 111:7-9 – Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; всичките Му заповеди са непоколебими. Утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правда. Той изпрати изкупление на народа Си; постави завета Си завинаги; свято е, преподобно е Неговото име.

Псалми 117:2 – защото милостта Му към нас е голяма и верността Господня трае довека. Алилуя.

Псалми 119:65 – Господи, Ти си сторил добро на слугата Си според словото Си.

Псалми 119:89 – Господи, Твоето слово е утвърдено на небето довека.

Псалми 119:90 – Верността Ти пребъдва от род в род; Ти си основал земята и тя стои.

Псалми 121:3 –  Той няма да остави да се поклати кракът ти; Онзи, Който те пази, няма да задреме.

Псалми 121:4 –  Ето, няма да задреме, нито ще заспи Онзи, Който пази Израил.

Псалми 132:11 – Господ се кле с вярност на Давид – и няма да престъпи думата Си, – като каза: От рожбата на тялото ти ще положа на престола ти.

Псалми 138:2 – ще Ти се поклоня пред святия Твой храм и ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за верността Ти, защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име.

Псалми 146:6 – Който направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях – Който пази вярност до века;

Исая 11:5 –  Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността – пояс на хълбоците му.

Исая 25:1 – Господи, Ти си мой Бог; ще Те превъзнасям, ще пея хваления на името Ти; защото си извършил чудесни дела, намеренията Си от древността, с вярност и истинност.

Исая 42:16 – Ще доведа слепите през път, който не са знаели, ще ги водя в пътеки, които са им били непознати; ще обърна тъмнината в светлина пред тях и неравните места ще направя равни. Така ще сторя и няма да ги оставя.

Исая 44:21 – Помни това, Якове и Израилю, защото си Ми слуга; Аз те създадох; Мой слуга си; Израилю, няма да бъдеш забравен от Мен;

Исая 49:7 – Така казва Господ, Изкупителят на Израил и Святият негов, на онзи, когото човек презира, на онзи, от когото се гнуси народът, на слуга на владетелите: Царе ще видят и ще станат, князе – и ще се поклонят, поради Господа, Който е верен, поради Святия Израилев, Който те избра.

Исая 49:16 – Ето, на дланите Си съм те врязал; твоите стени са винаги пред Мене.

Исая 51:6 – Повдигнете очите си към небето и погледнете към земята долу, защото небето ще изчезне като дим
и земята ще овехтее като дреха, и онези, които живеят на нея, подобно ще измрат; но Моето спасение ще трае довека и правдата Ми няма да се отмени.

Исая 51:8 – Защото молецът ще ги разяде като дреха и червеят ще ги разяде като вълна; но Моята правда ще пребъде довека и спасението Ми – от родове в родове.

Исая 54:9 – Защото за Мене това е като Ноевите води; понеже, както се заклех, че Ноевите води няма да наводнят вече земята, така се заклех, че вече няма да се разгневя на тебе, нито да те смъмря.

Исая 54:10 – Защото, дори и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак Моята благост няма да се оттегли от теб и заветът Ми на мир няма да се промени, казва Господ, Който ти показва милост.

Исая 65:16 – Така че, който облажава себе си на земята, ще облажава себе си в Бога на истината, и който се кълне на земята, ще се кълне в Бога на истината; защото предишните скърби бяха забравени и защото се скриха от очите Ми.

Йеремия 29:10 – Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще изпълня благото Си слово към вас, като ви върна на това място.

Йеремия 31:36 –  Ако изчезнат тези наредби отпред Мене, казва Господ, тогава и Израилевото потомство ще престане да бъде довека народ пред Мене.

Йеремия 31:37 – Така казва Господ: Ако може да се измери небето горе и да се изследват основите на земята долу, тогава и Аз ще отхвърля цялото Израилево потомство за всичко, което са сторили, казва Господ.

Йеремия 32:40 – и ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да ги диря, за да им правя добро; и ще вложа в сърцата им страх от Мене, за да не отстъпят от Мене;

Йеремия 33:14 – Ето, идат дни, казва Господ, когато ще изпълня онова добро слово, което говорих за Израилевия дом и за Юдовия дом.

Йеремия 33:20 – Така казва Господ: Ако ви е възможно да нарушите завета Ми за деня и завета ми за нощта, така че да не става вече ден и нощ на времето си,

Йеремия 33:21 – тогава ще може да се наруши и заветът Ми със слугата Ми Давид, така че да няма син да царува на престола му, и заветът Ми със служителите Ми – левитските свещеници.

Йеремия 33:25 – Така казва Господ: Ако не съм поставил завета Си за деня и нощта и ако не съм определил наредбите за небето и земята,

Йеремия 33:26 – тогава ще отхвърля и потомството на Яков и на слугата Си Давид, така че да не вземам от него хора да управляват потомството на Авраам, Исаак и Яков; защото ще върна пленниците им и ще покажа милост към тях.

Йеремия 51:5 – Защото нито Израил, нито Юда е изоставен от своя Бог, от Господа на Силите, ако и да е пълна земята им с беззаконие против Святия Израилев.

Плачът на Йеремия 3:23 –  Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.

Йезекиил 16:60 – Обаче, ще помня завета Си, сключен с тебе в дните на младостта ти, и ще ти утвърдя вечен завет.

Йезекиил 16:62 –  А Моя завет с тебе ще утвърдя; и ще познаеш, че Аз съм Господ.

Даниил 9:4 – Когато се помолих на Господа, моя Бог, и се изповядах, казах: О, Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към онези, които Те обичат и пазят Твоите заповеди!

Осия 2:19 –  И ще те сгодя за Себе Си завинаги. Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и правосъдие,
в милосърдие и милости.

Осия 2:20 –  Ще те сгодя за Себе Си във вярност; и ще познаеш Господа.

Михей 7:20 – Ще покажеш вярност към Яков и милост към Авраам, както си се клел на бащите ни в древните дни.

Агей 2:5 – Според думите на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се.

Захария 9:11 – А колкото до теб, Израилю, по причина на кръвта на сключения от тебе завет с Мен Аз изведох затворниците ти от безводния ров.

Матей 24:34 – Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.

Матей 24:35 – Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Лука 1:54 – Помогна на слугата Си Израил, за да напомни да покаже Своята милост

Лука 1:55 –  (както беше говорил на бащите ни) към Авраам и към неговото потомство до века.

Лука 1:68-70 – Благословен Господ, Израилевият Бог, защото посети Своя народ и извърши изкупление за него. И издигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давид (както е говорил чрез устата на святите Си пророци от вековете),

Лука 1:72 – за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия Свой завет,

Лука 1:73 –  клетвата, с която се закле на баща ни Авраам:

Йоан 8:26 – Много неща имам да говоря и да съдя за вас; но Този, Който Ме е пратил, е истинен; и каквото съм чул от Него, това говоря на света.

Деяния 13:32 – И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни,

Деяния 13:33 – че Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус; както е писано и във втория Псалом: „Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.“

Римляни 3:3 – Понеже, ако някои бяха без вяра, какво от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?

Римляни 3:4 – Да не бъде! Но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: „За да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш.“

Римляни 11:1 – И така, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своя народ? Да не бъде! Защото и аз съм израилтянин, от Авраамовото потомство, от Вениаминовото племе.

Римляни 11:2 – Не е отхвърлил Бог хората Си, които е предузнал. Или не знаете какво казва Писанието за Илия? Как вика към Бога против Израил:

Римляни 11:29 – Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.

Римляни 15:8 – Защото казвам, че Христос стана Служител на обрязаните заради Божията вярност, за да се утвърдят обещанията, дадени на бащите,

1 Коринтяни 1:9 –  Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия Господ.

1 Коринтяни 10:13 – Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.

2 Коринтяни 1:20 – понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са „Да“; затова и чрез Него е „Амин“, за Божията слава чрез нас.

1 Солунци 5:24 –  Верен е Онзи, Който ви призовава и ще извърши това.

2 Тимотей 2:13 – ако сме неверни, Той остава верен; защото не може да се отрече от Себе Си.“

Тит 1:2 – в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,

Евреи 6:10 – Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте, и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.

Евреи 6:13-19 – Защото когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе Си, като каза: „Наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа.“ И така, Авраам, като прояви търпение докрай, получи обещаното. Защото както човеците се кълнат в някого, по-голям от тях, и клетвата, дадена в потвърждение на думата, слага край на всеки спор между тях, така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва, така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата;

Евреи 10:22 – нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест, и с тяло, измито в чиста вода;

Евреи 10:23 –  нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това;

Евреи 10:37 – „Защото още много малко време, и ще дойде Този, Който има да дойде, и няма да се забави.

1 Петрово 4:19 – Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател като вършат добро.

2 Петрово 3:9 –  Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.

1 Йоаново 1:9 – Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Откровение 6:10 – И те викаха с висок глас: Докога, Господарю святи и истинни, няма да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв?

Откровение 15:3 – Те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнеца, като казваха: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на народите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.