Богатите и Божието царство

Матей 19:23А Исус каза на учениците Си: Истина ви казвам: Трудно ще влезе богат в небесното царство.

Матей 19:24При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

Марк 10:23-25А Исус погледна наоколо и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство! А учениците се смаяха от Неговите думи. Но в отговор Исус им каза още: Чеда Мои, колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които уповават на богатството! По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

Лука 18:24И Исус, като го видя, каза: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!

Лука 18:25Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

Лука 18:29А Той им каза: Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или братя, или родители, или деца заради Божието царство.

Лука 18:30 – Който да не получи многократно повече в настоящото време, а в идещия свят – вечен живот.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.