Божията милост

Битие 8:21 – И Господ помириса сладко благоухание. И Господ каза: Няма да проклинам вече земята заради човека, защото намеренията му са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както направих.

Битие 18:26-32Господ каза: Ако намеря в Содом петдесет праведника, вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях. А Авраам отговори: Ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа; може би на петдесетте праведника да не достигат пет; ще погубиш ли целия град поради липсата на пет души? Той каза: Няма да го погубя, ако намеря там четиридесет и пет. А Авраам пак Му каза: Може да се намерят там четиридесет. Той отвърна: Заради четиридесетте няма да сторя това. А Авраам каза: Да не се разгневи Господ и ще кажа: Може да се намерят там тридесет. Той отвърна: Няма да сторя това, ако намеря там тридесет. А Авраам каза: Ето сега, осмелих се да говоря на Господа; може да се намерят там двадесет. Той каза: Заради двадесетте няма да погубя града. Тогава Авраам продължи: Да не се разгневи Господ и аз ще кажа пак, само този път: Може да се намерят там десет. И Той каза: Заради десетте няма да го погубя.

Битие 19:16Но той се бавеше; затова мъжете хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери, изведоха го и го поставиха вън от града; понеже Господ го съжали.

Изход 2:24Бог чу пъшканията им; и Бог си спомни завета Си с Авраам, с Исаак и с Яков.

Изход 2:25И Бог погледна към израилтяните и се смили над тях.

Изход 15:13С милостта Си ще водиш народа, който си изкупил; упътил Си ги със силата Си към святото Си обиталище.

Изход 20:2Аз съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.

Изход 20:6 – А показвам милости към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

Изход 20:22Тогава Господ каза на Моисей: Така да кажеш на израилтяните: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето.

Изход 22:27 – Защото това е едничката му завивка, това е покривалото за тялото му; с какво ще спи? И като викне към Мен, Аз ще чуя, защото съм милостив.

Изход 25:17Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко.

Изход 32:14 – Тогава Господ се въздържа от злото, което беше казал, че ще направи на народа Си.

Изход 32:34 – А ти иди сега, води народа на мястото, за което съм ти говорил; ето, ангелът Ми ще ходи пред теб; обаче в деня, когато ги посетя, ще въздам върху тях наказанието за греха им.

Изход 33:19 – А Господ му отвърна: Аз ще направя да мине пред тебе цялата Моя благост и ще проглася пред теб Името Йехова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля.

Изход 34:6 – Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност;

Изход 34:7 – Който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение.

Левит 26:40-45Но ако изповядат беззаконието си и беззаконието на бащите си в престъплението, което са извършили против Мен, и още, че са ходили против Мен и че Аз ходих против тях и ги отведох в земята на неприятелите им – ако тогава необрязаното им сърце се смири и приемат наказанието за беззаконието си, тогава ще си спомня завета Си с Яков; още завета Си с Исаак и завета Си с Авраам ще си спомня; ще си спомня и земята. И след като земята е била напусната от тях, ще се радва на съботите си, като стои пуста без тях; и те ще приемат наказанието за беззаконието си, защото отхвърлиха законите Ми и защото душата им се отврати от наредбите Ми. Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги отхвърля, нито ще се отвратя от тях дотолкова, че да ги изтребя и да наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ, техен Бог; но заради тях ще си спомня завета, който сключих с праотците им, които съм извел от Египетската земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Йехова.

Числа 14:18-20Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не оневинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху синовете до третия и четвъртия род. Прости, моля Ти се, беззаконието на този народ според Твоята голяма милост и както си прощавал на този народ от Египет до тук. И Господ каза: Прощавам им, както си казал;

Числа 16:48А като застана между мъртвите и живите, язвата престана.

Числа 21:8А Господ каза на Моисей: Направи си от мед една змия-усойница и я сложи на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив.

Второзаконие 4:31 – То понеже Господ, твоят Бог, е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.

Второзаконие 5:10 – И Който показвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

Второзаконие 5:29Дано да има в тях такова сърце, че да се боят от Мен и винаги да пазят всичките Ми заповеди, за да благоденстват вечно, те и синовете им!

Второзаконие 7:9И така, да знаеш, че Господ, твоят Бог, е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му;

Второзаконие 32:29О, да бяха мъдри да разбират това, да осъзнаваха каква ще бъде сетнината им!

Второзаконие 32:36Защото Господ ще съди народа Си и ще пожали слугите Си, когато види, че е изчезнала силата им и че не е останал никой, роб или свободен.

Второзаконие 32:43Развеселете се, народи, заедно с Неговия народ; защото ще въздаде за кръвта на слугите Си. И ще стори възмездие на противниците Си, и ще направи умилостивение за земята Си и за народа Си.

Съдии 2:18И когато Господ издигаше съдии над тях, Той беше със съдията и ги избавяше от враговете им през всичките дни на съдията; защото Господ се смиляваше заради оплакванията им от онези, които ги потискаха и притесняваха.

Съдии 3:9А когато израилтяните извикаха към Господа, Той въздигна избавител на израилтяните, който ги спаси – Готониил, син на Кенез, по-младия брат на Халев.

Съдии 3:15А когато израилтяните извикаха към Господа, Той им въздигна за избавител Аод, син на вениаминеца Гира, мъж левак. По него израилтяните пратиха подарък на моавския цар Еглон.

Съдии 10:16И те премахнаха от себе си чуждите богове и служиха на Господа. И Неговата душа се смили над окаяното състояние на Израил.

2 Царе 12:13Тогава Давид каза на Натан: Съгреших пред Господа. А Натан отговори на Давид: И Господ отстрани греха ти; няма да умреш.

2 Царе 14:14Защото е неизбежно ние да умрем и сме като вода, разляна по земята, която не се събира пак. А и Бог не отнема живот, а изнамира средства, така че изгнаникът да не остане отдалечен от Него.

2 Царе 24:14Давид отвърна на Гад: Намирам се в голямо утеснение; обаче нека паднем в ръката на Господа, защото Неговите милости са много; но в ръката на човек да не изпадна.

2 Царе 24:16А когато ангелът простря ръката си към Йерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и каза на ангела, който погубваше народа: Стига вече; оттегли сега ръката си. А ангелът Господен беше близо до хармана на йевусееца Орна.

3 Царе 8:23Господи, Боже Израилев, няма горе на небето или долу на земята бог, подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце.

3 Царе 11:39Чрез това ще оскърбя Давидовия род, но не завинаги.

4 Царе 13:23Но Господ им показа милост, пожали ги и се обърна към тях заради завета Си с Авраам, Исаак, Яков; и отказа да ги изтреби и не ги отхвърли още от присъствието Си;

4 Царе 14:26Защото Господ видя, че притеснението на Израил беше много горчиво, понеже нямаше нито малолетен, нито пълнолетен, който да помогне на Израил.

4 Царе 14:27Господ не поиска да изличи под небето името на Израил, а го избави чрез ръката на Еровоам, Йоасовия син.

1 Летописи 16:34Славословете Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века;

2 Летописи 5:13 – И като възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали, и музикални инструменти и хвалеха Господа, защото е благ, защото милостта Му е довека, тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак;

2 Летописи 7:3А всички израилтяни, като видяха, че огънят слезе и че Господнята слава беше над дома, се наведоха с лице до земята върху постланите камъни и се поклониха, като прославяха Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века.

2 Летописи 7:6Свещениците стояха според службите си, също и левитите с инструментите за песнопеене на Господа, които цар Давид беше направил, за да славословят Господа, защото милостта Му е до века, когато Давид въздаваше хвала чрез тяхното служене; а свещениците тръбяха срещу тях; докато целият Израил стоеше.

2 Летописи 7:14 – И народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.

2 Летописи 24:19При все това Бог им прати пророци, за да ги обърнат към Господа, които ги изобличаваха; но те не послушаха.

2 Летописи 30:9Защото, ако се обърнете към Господа, то на братята ви и децата ви ще се покаже милост от тези, които са ги пленили, и те ще се върнат в тази земя; защото щедър и милостив е Господ, вашият Бог, и няма да отвърне лицето Си от вас, ако вие се обърнете към Него.

2 Летописи 36:15А Господ, Бог на бащите им, ги предупреждаваше чрез Своите посланици, като ставаше рано и ги пращаше, защото жалеше народа Си и обиталището Си.

Ездра 9:7-14От дните на бащите си до днес ние сме били много виновни; и поради беззаконията си ние, царете ни и свещениците ни бяха предадени в ръката на чуждоземните царе, под меч, в плен, на разграбване и на посрамване на лицата ни, както е днес. И сега за много малко време Господ, нашият Бог, показва милост към нас, за да се опази между нас остатък и за да бъдем закрепени в Неговото свято място, за да може нашият Бог да просвещава очите ни и да ни даде малко отдих в робството ни. Защото сме роби; но и в робството ни нашият Бог не ни е изоставил, а е благоволил да намерим милост пред персийските царе, за да ни съживи, за да издигнем дома на нашия Бог и да поправим развалините му, и да ни даде ограда в Юдея и Йерусалим. Но сега, Боже наш, какво да кажем след това? Защото изоставихме заповедите, които си дал чрез слугите Си, пророците, като си казал: Земята, в която влизате, за да я владеете, е земя, осквернена от гнусотиите и от мерзостите на народите на тези земи, които са я напълнили от край до край с нечистотиите си; и така, сега не давайте дъщерите си на синовете им и не вземайте техните дъщери за синовете си, и не съдействайте никога за мира или благоденствието им; за да се укрепите и да ядете благата на тази земя, и да я оставите в наследство на потомците си завинаги. А след всичко, което е дошло върху нас поради нашите лоши дела и поради голямото ни престъпление, тъй като Ти, Боже наш, си се въздържал да не ни накажеш според беззаконията ни и си ни дал такова избавление, трябва ли ние да нарушим пак Твоите заповеди и да се сродяваме с народите, предадени на тези мерзости? Ти не би ли се разгневил на нас, докато ни довършиш, за да не остане никакъв остатък и никой оцелял?

Неемия 1:10А тези са Твои слуги и Твой народ, който си избавил с голямата Си сила и с мощната Си ръка.

Неемия 9:17-20 – Те отказаха да послушат и не си спомниха чудесата, които Ти извърши за тях; а закоравиха врата си и в бунта си определиха началник, за да се върнат в робството си. Но понеже си Бог, Който обичаш да прощаваш, милостив и жалостив, дълготърпелив и многомилостив, Ти не ги изостави. Даже когато си направиха лято теле и казаха: Ето твоя бог, който те изведе от Египет, и извършиха предизвикателства, Ти пак в голямото Си милосърдие не ги остави в пустинята; облачният стълб не престана да бъде над тях денем, за да ги води по пътя, нито огненият стълб нощем, за да им свети по пътя, през който трябваше да минат. И Ти им даде благия Си Дух, за да ги вразумява, и не отне манната Си от устата им, и им даде вода, когато бяха жадни.

Неемия 9:27-31Затова Ти ги предаваше в ръката на угнетителите им, които ги притесняваха; а във време на притеснението им, като викаха към Тебе, Ти слушаше от небето и според голямото Си милосърдие им даваше избавители, които ги избавяха от ръката на враговете им. Но като се успокояваха, те пак вършеха зло пред Тебе; затова Ти ги оставяше в ръката на неприятелите им, които ги и завладяваха; но пак, когато се обръщаха и викаха към Тебе, Ти ги слушаше от небето и много пъти ги избавяше според милосърдието Си. Ти и заявяваше против тях, за да ги обърнеш към закона Си; но те се гордееха и не слушаха Твоите заповеди, а съгрешаваха против наредбите Ти (чрез които, ако ги изпълнява човек, ще живее) и обръщаха към Тебе гърба си, и закоравяваха врата си, и не слушаха. Въпреки това Ти много години ги търпеше и заявяваше против тях чрез Духа Си посредством пророците Си, но те не внимаваха; затова Ти ги предаде в ръката на племената на земите. Обаче поради голямото Твое милосърдие не ги довърши, нито ги остави; защото си Бог щедър и милостив.

Йов 11:6 – И да ти явеше тайните на мъдростта, че тя е двояка в проницателността си. И така, знай, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти.

Йов 23:2-6И днес оплакването ми е горчиво; раната ми е по-тежка от въздишането ми. Ах, да бих знаел къде да Го намеря! Бих отишъл до престола Му, бих изложил делото си пред Него и бих напълнил устата си с доводи. Бих узнал думите, които Той би ми отговорил, и бих разбрал какво щеше да ми каже. Щеше ли Той да се препира с мене с голямата Си сила? Не! Щеше само да внимава в мене.

Йов 24:12Умиращите охкат из града и душата на ранените вика; но пак Бог не гледа това безумие.

Йов 33:14-30Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, само че човекът не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада хората, когато сънуват в леглата си, тогава Той отваря ушите на хората и запечатва поука в тях, за да отклони човека от намерението му и да извади гордостта от човека; предпазва душата му от гроба и живота му, за да не падне от меч. Той бива и наказван с болки в леглото си. Да! С непрестанни болки в костите си, така че душата му се отвръща от хляб и сърцето му – от вкусното ястие. Плътта му се изнурява така, че не се вижда, а невидимите му по-рано кости се подават. Да! Душата му се приближава към гроба и животът му – към погубителите. Тогава, ако има ангел с него, посредник, пръв между хиляда, за да възвести на човека какво за него е право, и ако Бог бъде милостив спрямо него и каже: Избави го, за да не слезе в гроба, Аз промислих откуп за него, – тогава плътта му ще се подмладява повече от плътта на дете; той се връща в дните на младостта си; ако се помоли на Бога, Той е благосклонен към него и му дава да гледа лицето Му с радост; и възвръща на човека правдата му. Той пее пред хората, като казва: Съгреших и изкривих правото, и не ми бе въздадено според греха ми; Той избави душата ми, за да не отиде в рова; и животът ми ще види светлината. Ето, всичко това върши Бог дваж и триж с човека, за да отвърне душата му от рова, а да се просвети със светлината на живота.

Псалми 18:50Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си и показваш милосърдие към помазаника Си, към Давид и към потомството му до века.

Псалми 25:6Помни, Господи, благите Си милости и милосърдията Си, защото са отвека.

Псалми 30:5Защото гневът Му е само за една минута, а благоволението Му е за цял живот. Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост.

Псалми 31:7Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост, защото Ти си видял неволята ми, познал си утесненията на душата ми.

Псалми 32:1 – Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит.

Псалми 32:2Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама.

Псалми 32:5Признах греха си пред Теб и беззаконието си не скрих. Казах: Ще изповядам на Господа престъпленията си; и Ти прости вината на греха ми.

Псалми 36:5Господи, Твоето милосърдие стига до небето, верността Ти – до облаците;

Псалми 50:21Понеже си сторил това и Аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.

Псалми 57:10Защото Твоята милост е велика дори до небесата и Твоята вярност – до облаците.

Псалми 62:12 – И че на Тебе, Господи, принадлежи и милостта; защото Ти даваш на всеки според делото му.

Псалми 65:3Беззакония ме надвиха; но престъпленията ни – Ти ще ги очистиш.

Псалми 69:16Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; според многото Твои благи милости погледни към мен;

Псалми 78:4-72 – Няма да го скрием от синовете им в бъдещото поколение, а ще повествуваме хвалите на Господа, неговата сила и чудесните дела, които извърши, защото Той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израил, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на децата си, за да ги знае бъдещото поколение, децата, които щяха да се родят – които на свой ред да ги разказват на своите си деца. За да поставят надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, а да пазят Неговите заповеди и да не станат като бащите си – упорито и непокорно поколение, поколение, което не утвърди сърцето си и чийто дух не беше непоколебим за Бога. Ефремовите синове, макар въоръжени и опъващи лъкове, се върнаха назад в деня на боя. Не опазиха завета на Бога и в закона Му не склониха да ходят, а забравиха Неговите дела и чудесните неща, които им показа. Пред бащите им извърши чудеса в Египетската земя, в полето Танис. Раздвои морето и ги преведе, и направи водите да стоят като грамада. Води ги денем с облак и цялата нощ с огнена светлина. Разцепи скали в пустинята и ги напои изобилно като от бездни. И изведе потоци из канарата и направи да протекат води като реки. Но те продължиха да съгрешават още пред Него и да огорчават Всевишния в безводната страна. Със сърцето си изпитаха Бога, като искаха ястия за лакомията си, и говориха против Бога: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Ето, Той удари скалата и потекоха води, и потоци се изляха; а може ли и хляб да даде или да достави месо за народа Си? Затова Господ чу и се разгневи, и огън пламна против Яков, а още и гняв обсипа Израил; защото не повярваха в Бога, нито Му уповаха, че ще ги избави. При все това Той заповяда на облаците горе и отвори небесните врати, и им наваля манна да ядат, и им даде небесно жито. Всеки ядеше ангелски хляб; прати им храна до насита. Повдигна източен вятър на небето и със силата Си докара южния вятър. Наваля върху тях и месо изобилно като прах, и птици крилати – на брой като морския пясък; и ги направи да паднат сред стана им, около жилищата им. И така, ядоха и се преситиха, като им даде това, което желаеха. А докато още не бяха се отказали от лакомията си и ястието им беше в устата им, гневът Божий ги обсипа и изби по-тлъстите от тях, и повали отбраните на Израил. При всичко това те продължиха да съгрешават и не вярваха независимо от чудесните Му дела. Затова Той изнуряваше дните им със суета и годините им с ужас. Когато ги умъртвяваше, тогава питаха за Него и отново търсеха Бога ревностно; и си спомниха, че Бог им беше канара и Всевишният Бог – техен изкупител. Но с устата си Го ласкаеха и с езика си Го лъжеха; защото сърцето им не беше право пред Него, нито бяха верни на завета Му. Но Той, като многомилостив, прощаваше беззаконието им и не ги погубваше. Да! Много пъти въздържаше гнева Си и не изливаше цялото Си негодувание; а си спомняше, че бяха плът, вятър, който прехожда и не се връща. Колко пъти Го огорчаваха в пустинята и Го разгневяваха в безводната страна, като отново изпитваха Бога и предизвикваха Святия Израилев! Не си спомняха силата на ръката Му в деня, когато ги избави от противника, как показа в Египет знаменията Си и чудесата на полето Танис и превърна водите им в кръв и потоците им, и не можаха да пият; как прати върху тях рояци мухи, които ги изпохапаха, и жаби, които ги изпогубиха, и предаде произведенията им на гъсеници и трудовете им на скакалци. Как порази с град лозята им и със светкавици – черниците им, и предаде на град добитъка им и стадата им – на мълнии; как изля върху тях пламенния Си гняв, негодуване, ярост и неволя – нашествие на ангелите на нещастието, – изравни път за гнева Си, не пощади от смърт душата им, а предаде на мор живота им; как порази всеки първороден, заведе ги като стадо в Египет, първородните на силите им – в шатрите на Хама, а народа Си изведе като овце и ги заведе като стадо в пустинята, и ги води безопасно, така че не се бояха, а неприятелите им – морето ги покри; как ги въведе в святия Си предел, в тази поляна, която десницата Му придоби, и изгони пред тях народите, и им ги раздели за наследство с въже, и в шатрите им настани Израилевите племена. Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против Него, и не пазеха свидетелствата Му, а се връщаха назад и постъпваха невярно, както бащите им; измятаха се като неверен лък. Защото Го разгневяваха с високите си места и с изваяните си идоли Го подбуждаха към ревност. Чу Бог и възнегодува, и много се погнуси от Израил, така че напусна скинията в Сило – шатъра, който беше поставил между хората, и предаде на плен Силата Си, Славата Си в неприятелска ръка. Също и народа Си предаде на меч, като се разгневи на наследството Си. Огън погълна момците им и девиците им не се възпяваха с венчални песни. Свещениците им паднаха от меч; и вдовиците им не плакаха. Тогава Господ се събуди като от сън, като силен мъж, който, ободрен от вино, вика; и като порази враговете Си, отблъсна ги назад и ги предаде на вечен срам. При това Той се отказа от Йосифовия шатър и Ефремовото племе не избра; а избра Юдовото племе, хълма Сион, който възлюби. Съгради светилището Си като небесните възвишения, като земята, която е утвърдил завинаги. Избра и слугата Си Давид и го взе от кошарите на овцете; от подир дойните овце го доведе, за да пасе народа Му Яков и наследството Му Израил. Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си и ги водеше с изкуството на ръцете си.

Псалми 80:1 – Послушай, Пастирю Израилев, Който водиш като стадо Йосиф; Ти, Който обитаваш между херувимите, възсияй.

Псалми 85:2Простил си беззаконията на народа Си, покрил си целия им грях.

Псалми 85:3Отмахнал си всичкото Си негодувание, върнал си се от разпаления Си гняв.

Псалми 85:10Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха.

Псалми 86:5Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички, които Те призовават.

Псалми 86:13Защото голяма е Твоята милост към мен; и Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня.

Псалми 86:15Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен, дълготърпелив и изобилстващ с милост и вярност.

Псалми 89:2Защото казах: Милостта Ти ще се съгради довека; на самите небеса ще утвърдиш верността Си.

Псалми 89:28Вечно ще пазя милостта Си за него; и заветът Ми ще бъде верен спрямо него.

Псалми 99:8Господи, Боже наш, Ти си ги слушал; Ти си им бил Бог опростител, макар че си въздавал за делата им.

Псалми 100:5Защото Господ е благ; милостта Му трае довека и верността Му – от род в род.

Псалми 103:3Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести;

Псалми 103:8-14Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв довека. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта Му към онези, които се боят от Него, колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него. Защото Той познава нашето естество, помни, че ние сме пръст.

Псалми 103:17А милостта на Господа е отвека и довека върху онези, които се боят от Него, и правдата Му – върху внуците.

Псалми 106:1 – Славете Господа, защото е благ. Защото Неговата милост трае довека.

Псалми 106:43-46Много пъти Той ги избавя; но понеже намеренията им бяха бунтовнически, затова се и унижиха поради беззаконието си. Въпреки това обаче Той погледна към утеснението им, когато чу вика им; спомни си за тях Своя завет и се разкая според голямата Си милост; също направи да ги съжаляват всички, които ги бяха пленили.

Псалми 107:1 – Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека.

Псалми 108:4Защото Твоята милост е по-велика от небесата и Твоята вярност стига до облаците.

Псалми 111:4 – Чудесните Си дела направи да се помнят дълго; благ и милостив е Господ.

Псалми 116:5Благ е Господ и праведен. Да! Милостив е нашият Бог.

Псалми 117:2 – Защото милостта Му към нас е голяма и верността Господня трае довека.

Псалми 118:1-4 – Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека. Нека каже сега Израил, че Неговата милост трае довека. Нека каже сега Аароновият дом, че Неговата милост трае довека. Нека кажат сега онези, които се боят от Господа, че Неговата милост трае довека.

Псалми 118:29Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека.

Псалми 119:64Господи, земята е пълна с Твоята милост; научи ме на Твоите наредби.

Псалми 119:156Много са Твоите благи милости, Господи; съживи ме според отсъжданията Си.

Псалми 130:3Ако би забелязвал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои?

Псалми 130:4При Теб обаче има прощение, за да се боят от Тебе.

Псалми 130:7Нека Израил се надява на Господа; защото у Господа е милостта и у Него е пълното изкупление;

Псалми 130:8 – И Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония.

Псалми 135:14Защото Господ ще съди народа Си и ще се разкае за скърбите на слугите Си.

Псалми 136:3-26Славете Господа на господарите, защото милостта Му трае довека. Който Един върши велики чудеса, защото милостта Му трае довека; Който с мъдрост направи небесата, защото милостта Му трае довека; Който простря земята върху водите, защото милостта Му трае довека; Който направи големи светила, защото милостта Му трае довека; слънцето – за да владее деня; защото милостта Му трае довека; луната и звездите – за да владеят нощта, защото милостта Му трае довека; Който порази египтяните в първородните им, защото милостта Му трае довека; и изведе Израил изсред тях, защото милостта Му трае довека; с мощна ръка и с издигната мишца, защото милостта Му трае довека; Който раздели Червеното море на две части, защото милостта Му трае довека; и преведе Израил през него, защото милостта Му трае довека; Който повали фараона и множеството му в Червеното море, защото милостта Му трае довека; Който преведе народа Си през пустинята, защото милостта Му трае довека; Който порази велики царе, защото милостта Му трае довека; и изби прочути царе, защото милостта Му трае довека: аморейския цар Сион, защото милостта Му трае довека; и васанския цар Ог, защото милостта Му трае довека; и даде земята им в наследство, защото милостта Му трае довека, в наследство на слугата Си Израил, защото милостта Му трае довека, Който си спомни за нас в унижението ни, защото милостта Му трае довека; и ни избави от противниците ни, защото милостта Му трае довека; Който дава храна на всяка твар, защото милостта Му трае довека; славете небесния Бог, защото милостта Му трае довека.

Псалми 138:2 – Ще Ти се поклоня пред святия Твой храм и ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за верността Ти, защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име.

Псалми 145:8 – Благодатен и жалостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

Псалми 145:9 – Благ е Господ към всички; и благите Му милости са върху всичките Му творения.

Псалми 146:7Който извършва правосъдие за угнетените, Който дава храна на гладните. Господ развързва вързаните.

Псалми 146:8Господ отваря очите на слепите; Господ изправя прегърбените; Господ обича праведните,

Притчи 16:6С милост и вярност се отплаща за беззаконието и чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.

Притчи 28:13Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.

Исая 1:5Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце – изнемощяло;

Исая 1:18Елате сега, за да разискваме, казва Господ; ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.

Исая 6:7И като го допря до устата ми, каза: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен.

Исая 12:1 – В онзи ден ти ще кажеш: Господи, ще Те славословя, защото дори и да си се разгневил на мене, гневът Ти се отвърна и Ти си ме утешил.

Исая 17:6Но ще останат в него баберки, както при отърсването на маслината – две-три зърна на върха на по-високите клони, четири-пет на по-крайните клончета на някое плодородно дърво, казва Господ, Израилевият Бог.

Исая 24:13Защото сред земята, между племената, ще бъде подобно на плода, паднал при отърсването на маслина, подобно на пабиръка, когато се свърши гроздоберът.

Исая 54:9Защото за Мене това е като Ноевите води; понеже, както се заклех, че Ноевите води няма да наводнят вече земята, така се заклех, че вече няма да се разгневя на тебе, нито да те смъмря.

Исая 55:7-9Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният – помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото Моите помисли не сакато вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли.

Исая 57:11И от кого си се уплашила или убояла, за да излъжеш и да не си спомниш за Мене, нито да Ме съхраняваш в сърцето си? Не е ли, защото Аз млъкнах, и то от дълго време, понеже ти не се убоя от Мене?

Исая 57:15Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Святият: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.

Исая 57:16 – Защото няма да се съдя с хората вечно, нито ще бъда винаги гневен; понеже тогава биха примрели пред Мене духът и душите, които съм създал.

Исая 57:18Видях пътищата му и ще го изцеля; още ще го водя и пак ще утеша него и наскърбените му.

Исая 57:19Аз, Който създавам плода на устните, казва Господ, ще кажа: Мир, мир на далечния и близкия; и ще го изцеля.

Исая 60:10Чужденците ще съградят стените ти и царете им ще ти служат; защото в гнева Си те поразих, но в благоволението Си ти показах милост.

Исая 65:2Протягах ръцете си цял ден към бунтовнически народ, които ходят по лош път след своите помисли.

Исая 65:8Така казва Господ: Както казват – когато има мъст в грозда, не го повреждай, защото има благословия в него, така ще направя и Аз заради слугите Си, за да не ги изтребя всички.

Еремия 2:9Затова Аз още ще се съдя с вас, казва Господ, и с внуците ви ще се съдя.

Еремия 3:12Иди и прогласи тези думи към север, като кажеш: Върни се, отстъпнице Израил, казва Господ; Аз няма да допусна да ви нападне гневът Ми; защото съм милостив, казва Господ, и няма да пазя гняв завинаги.

Еремия 3:22Върнете се, деца отстъпници, и Аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви. Ето, ние идем към Тебе, защото Ти си Господ, нашият Бог.

Еремия 4:27 –  Защото така казва Господ: Цялата страна ще запустее; но съвършено изтребление няма да нанеса.

Еремия 5:10Качете се на стените му и събаряйте; но не нанасяйте съвършено изтребление; махнете клоните му, защото не са Господни.

Еремия 9:24 – А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава Мене, че съм Господ, Който извършвам милост, правосъдие и правда на земята; понеже в това благоволя, казва Господ.

Еремия 29:11Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.

Еремия 30:11Защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавя; понеже при все че ще довърша всичките народи, където съм те разпръснал, теб, обаче, не искам да довърша; а ще те накажа с мярка, тъй като не мога да те изкарам съвсем невинен.

Еремия 31:20Ефрем драг син ли Ми е? Мило дете ли е? Защото колкото пъти говоря против него, все още го помня; затова сърцето Ми се смущава за него и Аз наистина ще му покажа милост, казва Господ.

Еремия 31:34 – И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си и да казват: Познайте Господа; защото те всички ще Ме познават – от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ; защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.

Еремия 31:37Така казва Господ: Ако може да се измери небето горе и да се изследват основите на земята долу, тогава и Аз ще отхвърля цялото Израилево потомство за всичко, което са сторили, казва Господ.

Еремия 32:18Който показваш милост към хиляди родове, а въздаваш беззаконието на бащите в пазвата на децата им след тях; великият, могъщественият Бог, Господ на Силите е името Му,

Еремия 33:8 – Ще ги очистя от цялото беззаконие, с което съгрешиха пред Мен и с което престъпиха закона Ми.

Еремия 33:11 – Глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невяста, глас на онези, които казват: Хвалете Господа на Силите, защото Господ е благ, защото Неговата милост е довека, и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома Господен, защото ще върна пленниците, взети от тази земя, както са били преди това, казва Господ.

Еремия 36:3Дано Юдовият дом чуе цялото зло, което Аз мисля да им направя, така че да се върнат всеки от лошия си път и Аз да простя беззаконието и греха им.

Еремия 36:6 – Затова влез ти и от свитъка, който записа от устата ми, прочети Господните думи в ушите на народа, в Господния дом, в ден на пост; прочети ги и в ушите на всички от Юдея, които идват от градовете си.

Еремия 36:7Дано принесат молба пред Господа и се върнат всеки от лошия си път; защото големи са гневът и яростта, които Господ е произнесъл против този народ.

Еремия 46:28Не бой се, служителю Мой Якове, казва Господ, защото Аз съм с тебе; защото ако и да довърша всички народи, където съм те откарал, теб, обаче, не ще да довърша; а ще те накажа с мярка, но не мога да те изкарам съвсем невинен.

Еремия 50:20В онези дни и в онова време, казва Господ, беззаконието на Израил ще бъде потърсено и няма да го има, и греховете на Юда – и няма да се намерят; защото ще простя на оцелелите, които оставям.

Еремия 51:5Защото нито Израил, нито Юда е изоставен от своя Бог, от Господа на Силите, ако и да е пълна земята им с беззаконие против Святия Израилев.

Плачът на Еремия 3:22 – Че по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му.

Плачът на Еремия 3:23Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.

Плачът на Еремия 3:31-33 – Защото Господ не отхвърля довека. Понеже, ако и да наскърби, Той пак ще и да се съжали според многото Си милости. Защото не оскърбява, нито огорчава от сърце човешките деца.

Езекил 14:22Но в него ще останат избавилите се, синове и дъщери, които ще се изнесат; ето, те ще излязат при вас и ще видите постъпките и делата им; и ще се утешите относно злото, което нанесох върху Йерусалим, да! Относно всичко, което нанесох върху него.

Езекил 16:6И когато минах край теб и те видях, че се валяше в кръвта си, ти казах, както беше в кръвта си: Да си жива. Да! Казах ти, както беше в кръвта си: Да си жива.

Езекил 16:42Така яростта Ми против тебе ще се уталожи и ревността Ми спрямо тебе ще престане; и Аз ще утихна и няма вече да се гневя.

Езекил 16:63За да си спомниш и да се засрамиш, и да не отвориш вече устата си от срам, когато ти простя за всичко, което си сторила, казва Господ Йехова.

Езекил 18:23Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия? – казва Господ Йехова. А нее ли по-добре да се отвърне от пътя си и да живее?

Езекил 18:31Отхвърлете от себе си всички престъпления, с които беззаконствахте, и си направете ново сърце и нов дух; защо да умрете, доме Израилев?

Езекил 18:32Понеже Аз не благоволя в смъртта на онзи, който умира, казва Господ Йехова; затова се върнете и живейте.

Езекил 20:17Обаче окото Ми ги пощади и не ги изтребих, нито ги довърших в пустинята.

Езекил 20:42И ще познаете, че Аз съм Господ, когато ви доведа в Израилевата земя, в страната, която се заклех да дам на бащите ви.

Езекил 33:11Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, не благоволя в смъртта на нечестивия, а нечестивият да се върне от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев?

Езекил 36:25Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; ще ви очистя от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли.

Даниил 4:22-27 – Това дърво си ти, царю, който си станал голям и як; защото величието ти нарасна и стигна до небето и владичеството ти – до края на света. А това, че царят е видял един свят страж да слиза от небето и да казва: Отсечете дървото и го съборете, но оставете в земята, в полската трева, пъна с корените му, и то с железен и меден обръч наоколо, и нека се мокри от небесната роса, и нека участта му бъде с полските животни, докато така минат над него седем времена, ето значението му, царю: Решението на Всевишния, което ще постигне господаря ми, царя, е да бъдеш изгонен измежду хората, жилището ти да бъде с полските животни, да ядеш трева като говедата и да те мокри небесната роса, и да минат над тебе седем времена, докато познаеш, че Всевишният владее в царството на хората и го дава на когото иска. А това, че се заповядало да оставят пъна с корените на дървото, значи, че царството ще остане твое, щом признаеш, че небесата владеят. Затова, царю, нека ти бъде угоден моят съвет да напуснеш греховете си чрез вършене на правда и беззаконията си – чрез правене благодеяния на бедните, дано се продължи благоденствието ти.

Даниил 9:4Когато се помолих на Господа, моя Бог, и се изповядах, казах: О, Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към онези, които Те обичат и пазят Твоите заповеди!

Даниил 9:9На Господа, нашия Бог, принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него.

Осия 2:14-23 – Но, ето, Аз ще я привлека и като я заведа в пустинята, ще и говоря по сърцето и. И още оттам ще и дам ханаанските лозя и долината Ахор за врата на надежда; и там тя ще се отзове, както в дните на младостта си и както в деня, когато излезе от Египетската земя. В онзи ден, казва Господ, ще Ме наричаш: Мъжът ми; и няма да Ме наричаш вече: Ваал ми. Защото ще премахна имената на ваалимите от устата и; и те няма вече да се споменават с имената си. В онзи ден ще сключа за тях завет с полските зверове, с небесните птици и със земните твари; и като строша лък и меч, и бой и ги махна от земята, ще ги населя в безопасност. И ще те сгодя за Себе Си завинаги. Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и правосъдие, в милосърдие и милости. Ще те сгодя за Себе Си във вярност; и ще познаеш Господа. И в онзи ден ще отговоря, казва Господ, ще отговоря на небето и то ще отговори на земята, и земята ще отговори на житото, на виното и на маслото, и те ще отговорят на Йезраил. И ще я насея за Себе Си на земята; и ще покажа милост към непомилваната; а на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие; и те ще казват, всеки един: Ти си мой Бог.

Осия 11:8Как да те предам, Ефреме? Как да те изоставя, Израилю? Как да те направя като Адма? Как да те поставя като Севоим? Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене, милосърдието Ми се запали.

Осия 11:9Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв, няма пак да изтребя Ефрем; защото Аз съм Бог, а не човек – Святият сред теб, и няма да дойда при тебе с гняв.

Осия 14:1-8Израилю, върни се при Господа, твоя Бог, защото си паднал чрез беззаконието си. Вземете със себе си думи и се върнете при Господа; кажете Му: Отнеми всяко наше беззаконие и приеми благата ни; така ще отдадем благодарствени приноси от устните си. Асур няма да ни избави; ние няма да яздим на коне; и няма вече да кажем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове; защото у Тебе сирачето намира милост. Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът Ми се отвърна от него. Аз ще бъда като роса на Израил; той ще процъфти като крем и ще простре корените си като ливанско дърво. Клоните му ще се разпрострат; славата му ще бъде като маслина и благоуханието му – като ливан. Които живеят под сянката му, отново ще се съживят като жито и ще процъфтяват като лоза; дъхът му ще бъде като ливанско вино. Ефреме, какво имаш вече да се оплакваш от идолите си? Аз го чух и ще го пазя; Аз съм му като вечнозелена елха; от Мен е твоят плод.

Йоил 2:13 – И разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив и се разкайва за злото.

Йоил 2:18Тогава Господ поревнува за земята Си и се смили над народа Си.

Йоил 3:21И чрез наказание ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал; защото Господ обитава в Сион.

Амос 7:3Господ се разкая за това. Няма да бъде, казва Господ.

Йона 4:2И се помоли на Господа: О, Господи, не беше ли това, което казах, още когато бях в отечеството си? Това беше причината, заради която избързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, Който се разкайваш за злото.

Йона 4:10Тогава Господ каза: Ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина.

Йона 4:11А Аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от сто и двадесет хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък?

Михей 7:18Кой е Бог като Тебе, Който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството Си? Не държи гнева Си винаги, защото Му е угодно да показва милост.

Михей 7:19Отново Той ще се смили над нас, ще стъпче беззаконията ни; и Ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини.

Наум 1:3Господ е дълготърпелив и велик в сила и никак няма да оправдае нечестивия; пътят на Господа е във вихрушка и буря и облаците са прахът на краката Му.

Софония 2:7И това крайбрежие ще бъде за останалите от Юдовия дом; там ще пасат стадата си; в къщите на Аскалон ще лежат вечер; защото Господ, техният Бог, ще ги посети и ще ги върне от плена им.

Захария 1:16Затова така казва Господ: Аз съм се върнал с милост в Йерусалим; домът Ми ще бъде построен в него, казва Господ на Силите; и връв ще бъде опъната върху Йерусалим.

Захария 1:17Извикай още веднъж и кажи: Така казва Господ на Силите: Градовете Ми още ще преливат от благосъстояние; и Господ още ще утеши Сион и пак ще избере Йерусалим.

Захария 3:9Защото ето камъка, Който положих пред Исус, на този единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на Силите, и ще изгладя беззаконието на тази земя в един ден.

Захария 10:6Аз ще укрепя Юдовия дом и ще избавя Йосифовия дом, и пак ще ги възвърна, защото се смилих над тях. Те ще бъдат, като че не бях ги отхвърлил, защото Аз съм Господ, техен Бог, и ще ги послушам.

Малахия 3:6 – Защото, понеже Аз, Господ, не се изменям, затова вие, Яковови деца, не загинахте.

Матей 6:14Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.

Матей 18:11-14Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото. Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се? И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесет и деветте незаблудили се. Също така не е по волята на вашия Отец, Който е на небесата, да загине нито един от тези, малките.

Матей 18:23-27 – Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема.

Лука 1:50И от родове в родове Неговата милост е върху онези, които се боят от Него.

Лука 1:77 За да дадеш на Неговия народ да познае спасение чрез прощаване греховете им.

Лука 1:78 – Поради съкровеното милосърдие на нашия Бог, с което ще ни посети зора отгоре.

Лука 6:36И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

Лука 15:4-7Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесет и деветте в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? И като я намери, вдига я на рамената си радостен. И като си дойде у дома, свиква приятелите и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Деяния 3:19Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.

Деяния 17:30А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят.

Деяния 26:18 – Да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.

Римляни 9:15Защото каза на Моисей: „Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля.“

Римляни 9:18И така, към когото иска, Той показва милост и когото иска – закоравява.

Римляни 10:12Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.

Римляни 10:13Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“.

Римляни 11:32Защото Бог затвори всички в непокорство, за да покаже към всички милост.

Римляни 15:9 – И за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано.

1 Коринтяни 15:10Но с Божията благодат съм, каквото съм; и дадената ми Негова благодат не беше напразна, но се трудих повече от всички тях – не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен.

2 Коринтяни 1:3Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха.

2 Коринтяни 4:15Защото всичко това е заради вас, така че благодатта, умножена чрез мнозината, които са я получили, да произведе изобилно благодарение за Божия слава.

2 Коринтяни 12:9 – И Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.

Ефесяни 1:6-8 – За похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си, в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране,

Ефесяни 2:4-7Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени) и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус; за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.

1 Тимотей 1:13 – При все че бях преди това хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже като невеж вършех това в неверие.

Тит 3:5Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух.

Евреи 4:16Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.

Евреи 8:12Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече.

Яков 2:13Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.

Яков 4:8Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие, грешни, и очиствайте сърцата си, вие, колебливи.

Яков 5:11Ето, облажаваме онези, които са останали търпеливи. Чули сте за търпението на Йов и сте видели сетнината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.

Яков 5:15И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.

1 Петрово 1:3Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите.

1 Петрово 2:10 – Вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

1 Петрово 5:10А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.

2 Петрово 3:9Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.

2 Петрово 3:15И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както възлюбеният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.

1 Йоан 1:9Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Откровение 2:21 И дадох и време да се покае, но не иска да се покае от блудството си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.