Божията мъдрост

Ездра 7:25И ти, Ездра, според мъдростта, която имаш от твоя Бог, постави управници и съдии, които да съдят целия народ, който се намира отвъд реката, и те всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог; и поучавайте всеки, който не ги знае.

Йов 9:4Мъдро сърце и мощна сила има Бог: кой, като е упорствал против Него, е благоденствал?

Йов 12:13А в Бога е мъдростта и силата: Той има разсъждение и разум.

Йов 12:16В Него е силата и мъдростта; Негов е измаменият и измамникът.

Псалми 104:24Колко са разнообразни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всички тях; земята е пълна с Твоите творения.

Псалми 136:5Който с мъдрост направи небесата, защото милостта Му трае довека;

Псалми 147:5Велик е нашият Господ и голяма е силата Му; разумът Му е безпределен.

Притчи 3:19С мъдрост Господ основа земята, с разум утвърди небето.

Притчи 3:20Чрез Неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса.

Притчи 8:12Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието и издирвам знание на умни мисли.

Притчи 8:22Господ ме имаше в начало на пътя Си, като първо от древните Си дела.

Притчи 8:27-31Когато приготвяше небето, аз бях там; когато разпростираше свод над лицето на бездната, когато закрепваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната, когато налагаше закона Си на морето, така че водите да не престъпват повелението Му, когато нареждаше основите на земята, тогава аз бях при Него като майсторски работник и всеки ден се наслаждавах, веселях се винаги пред Него. Радвах се на обитаемата Му земя и насладата ми беше с човешки синове.

Исая 31:2Но и Той е мъдър и ще докара зло, и няма да оттегли словата Си; а ще застане против дома на нечестивите и против помощта на онези, които вършат беззаконие.

Еремия 10:7Кой не би се боял от Тебе, Царю на народите? Защото на Тебе се пада това, понеже между всички мъдри на народите и във всичко, което мъдростта им владее, няма подобен на Тебе.

Еремия 10:12Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небето с разума Си.

Еремия 51:15Той е, Който създаде земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небето с разума Си.

Даниил 2:20-22Даниил каза: Да бъде благословено името Божие отвека и довека; защото мъдростта и силата са Негови. Той изменя времената и годините; сваля царе и поставя царе; Той е, Който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща; Той познава онова, което е в тъмнината; и светлината обитава с Него.

Даниил 2:28Но има Бог на небеса, Който открива тайни; и Той явява на цар Навуходоносор онова, което предстои да стане в последните дни. Ето съня ти и това, което си видял в главата си, на леглото си.

Римляни 16:27 – На Този единствен, премъдър Бог, слава за вечни времена чрез Иисус Христос, амин.

1 Коринтяни 1:24 – Но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост.

1 Коринтяни 1:25Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците.

Ефесяни 1:8 – Която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране.

Ефесяни 3:10 – Така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога.

1 Тимотей 1:17 – А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.

Юда 1:25 – На единствения Бог, наш Спасител чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт преди всички векове и сега, и до всички векове.

Откровение 7:12Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарност и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.