Божията сила

Изход 15:3 – Господ е силен Воин; името Му е Йехова.

Изход 15:6-8 – Десницата Ти, Господи, се прослави в сила; десницата Ти, Господи, смаза неприятеля. С превъзходното Си величие унищожи противниците Си; даде воля на гнева Си и ги изгори като слама. От духането на ноздрите Ти водите се струпаха на куп, вълните застанаха като грамада, водите на бездната се сгъстиха сред морето.

Изход 15:10-12 – Подухнал Си с вятъра Си и морето ги покри. Потънаха като олово в силните води. Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, величествен в святост, страховит, за да Те прославят, правещ чудеса? Протегна десницата Си и земята ги погълна.

Числа 11:23А Господ отвърна на Моисей: Скъсила ли се е Господнята ръка? Сега ще видиш ще се сбъдне ли с тебе думата Ми или не.

Числа 23:20Ето, аз получих заповед да благославям. И Той като благослови, аз не мога да го отменя.

Второзаконие 3:24Господи Йехова, Ти си започнал да показваш на слугата Си величието Си и крепката Си ръка; защото кой е този бог, на небето или на земята, който може да работи, както Ти работиш и според Твоите велики дела?

Второзаконие 7:21Да не се уплашиш от тях, защото Господ, твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен.

Второзаконие 11:2И признайте днес (защото не говоря на синовете ви, които не познаха и които не видяха наказанието, нанесено от Господа, вашия Бог, величията Му, силната Му ръка и издигнатата Му мишца.

Второзаконие 32:39Вижте сега, че Аз съм Този, Който съм, и освен Мене няма Бог. Аз водя до смърт и Аз съживявам, Аз наранявам и Аз изцелявам; и няма кой да избавя от ръката Ми.

Исус Навин 4:24 – За да знаят всичките народи на земята, че Господнята ръка е мощна, и да се боят винаги от Господа, вашия Бог.

1 Царе 2:6-8Господ умъртвява и съживява; сваля в ада и извежда. Господ осиромашава човека и Той го обогатява. Смирява човека и го въздига. Въздига бедния от пръстта и възвисява сиромаха от бунището, за да ги постави да седнат между князете и да наследят славен престол. Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.

1 Царе 2:10Противниците на Господа ще бъдат сломени, ще гръмне от небето против тях; Господ ще съди краищата на земята и ще даде сила на царя Си, ще въздигне рога на помазаника Си.

1 Царе 14:6И така, Йонатан каза на оръженосеца си: Ела да преминем към стражата на тези необрязани, дано Господ ни подкрепи; защото нищо не пречи на Господа да спаси чрез мнозина или чрез малцина.

2 Царе 22:13От светкавиците пред Него огнени въглени се разпалиха.

2 Царе 22:16Тогава се видяха морските дълбини, откриха се основите на света от изобличението на Господа, от диханието на ноздрите Му.

1 Летописи 29:11Твое, Господи, е величието и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото всичко е Твое, което е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко като глава над всичко.

1 Летописи 29:12Богатствата и славата са от Теб и Ти владееш над всичко; в Твоята ръка е могъществото и силата и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички.

2 Летописи 14:11Тогава Аса извика към Господа, своя Бог, и каза: Господи, за Теб е безразлично да помагаш на мощния или на онзи, който няма никаква сила; помогни ни, Господи, Боже наш, защото на Теб уповаваме и в Твоето име идваме против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Теб.

2 Летописи 16:9Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него. В това ти си постъпил безумно, затова отсега нататък ще те сполетят войни.

2 Летописи 20:6Господи, Боже на бащите ни, не си ли Ти Бог на небето и не си ли Ти владетел над всичките царства на народите, и не е ли в Твоята ръка сила и могъщество, така че никой не може да устои против Тебе?

2 Летописи 25:8Но ако си решил да идеш, действай храбро, укрепи се за бой; иначе Бог ще те направи да паднеш пред неприятеля, защото Бог има сила да помага и да сваля.

2 Летописи 25:9Амасия отговори на Божия човек: Но какво да направим за стоте таланта, които дадох на Израилевата войска? А Божият човек отвърна: Господ може да ти даде много повече от това.

Ездра 8:22Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помагат против неприятели по пътя; понеже бяхме говорили на царя: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата и гневът Му са против всички, които Го изоставят.

Неемия 1:10А тези са Твои слуги и Твой народ, който си избавил с голямата Си сила и с мощната Си ръка.

Йов 5:9Който върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса.

Йов 9:4-7Мъдро сърце и мощна сила има Бог: кой, като е упорствал против Него, е благоденствал? Той премества планините и те не усещат, когато ги е преобърнал в гнева Си. Той поклаща земята от мястото и, така че стълбовете и треперят. Той заповядва на слънцето и то не изгрява; и слага под печат звездите.

Йов 9:10Той върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса.

Йов 9:12 – Ако грабне плячка, кой ще Му забрани? Кой ще Му каже: Какво правиш?

Йов 9:13Ако Бог не оттегли гнева Си, горделивите помощници се повалят под Него!

Йов 9:19Ако е дума за силата на мощните, ето Ме! – би казал Той; и ако за съд, би казал: Кой ще Ми определи време да се съдя?

Йов 10:7 – При все че знаеш, че не съм нечестив и че никой не може да ме избави от ръката Ти?

Йов 11:10Ако мине Той и улови и събере съд, то кой може да Му забрани?

Йов 12:14-16Ето, Той събаря и не се съгражда вече; затваря човека и не му се отваря. Ето, задържа водите и пресъхват; пуска ги пак и изравят земята. В Него е силата и мъдростта; Негов е измаменият и измамникът.

Йов 14:20Надделяваш винаги над него и той прехожда; изменяш лицето му и го отпращаш.

Йов 23:13Но Той е на един ум и кой може да Го отклони? И каквото желае думата Му, това прави.

Йов 23:14Защото върши това, което е определено за мен; и много такива неща има в Него.

Йов 26:11Небесните стълбове треперят и се ужасяват от смъмрянето Му.

Йов 26:12Развълнува морето със силата Си; и с разума Си поразява Рахав.

Йов 26:14Ето, тези са само краищата на пътищата Му; и колко малко шепот ни дават да чуем за Него! А гърма на силата Му кой може да разбере?

Йов 34:14Ако Той прилепи сърцето Си само към Себе Си и оттегли към Себе Си Духа Си и диханието Си.

Йов 34:15 – То ще издъхне заедно всяка плът и човекът ще се върне пак в пръстта.

Йов 36:5Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого – макар да е мощен в силата Си да разсъждава.

Йов 36:22 – Ето, Бог е възвишен в силата Си; кой е господар като Него?

Йов 36:27-33 – Той привлича водните капки, които се събират в дъжд от парите Му, които облаците изливат и оросяват върху множество хора. Може ли даже някой да разбере как се разпростират облаците или се произвеждат гърмежите на скинията Му? Ето, простира светлината Си около Себе Си и се покрива с морските дъна. (Понеже чрез тези неща съди народите; дава храна изобилно.) Покрива ръцете Си със светкавицата и й заповядва къде да удари; шумът й известява за това.

Йов 37:1-23Да! Поради това сърцето ми трепери и се измества от мястото си. Слушайте внимателно гърма на гласа Му и шума, който излиза от устата Му. Праща го под цялото небе и светкавицата Си – до краищата на земята; след нея реве глас, гърми с гласа на величието Си и не ги възпира, щом се чуе гласът Му. Бог гърми чудно с гласа Си, върши велики дела, които не можем да разбираме; защото казва на снега: Вали на земята, също и на проливния дъжд и на поройните Си дъждове; запечатва ръката на всеки човек, така че всички хора, които е създал, да разбират силата Му. Тогава зверовете влизат в скривалищата и остават в рововете си. От пространството си иде бурята и студът – от ветровете, които разпръскват облаците. Чрез духане от Бога се дава лед и широките води замръзват; също гъстия облак Той натоварва с влага, простира нашироко светкавичния Си облак, които според Неговото наставление се носят наоколо, за да правят всичко, което им заповядва, по лицето на земното кълбо – било че за наказание или за земята Си, или за милост ги докарва. Слушай това, Йове, застани и размисли върху чудесните Божии дела. Разбираш ли как Бог им налага волята Си и прави светкавицата да свети от облака Му? Разбираш ли как облаците увисват, чудесните дела на Съвършения в знание? Ти, чиито дрехи стават топли, когато земята е в затишие, поради южния вятър, можеш ли като Него да разпростреш небето, което като лято огледало е здраво? Научи ни какво да Му кажем, защото поради невежество ние не можем да наредим думите си. Ще Му се извести ли, че желая да говоря, като зная, че ако продума човек, непременно ще бъде погълнат? И сега хората не могат да погледнат към светлината, когато блести на небето, като е заминал вятърът и го е очистил, и е дошло златозарно сияние от север; ха как ще погледнат към Бога, у Когото е страшна слава! Всемогъщ е, не можем да Го проумеем, превъзходен е в сила, а правосъдието и преизобилната правда Той няма да отблъсне.

Йов 38:8Или кой затвори морето с врати, когато се устреми и излезе от утроба.

Йов 38:11 – И казах: Дотук ще идваш, но не по-нататък, и тук ще се спират гордите ти вълни?

Йов 38:37Кой с мъдрост брои облаците? Или кой излива небесните мехове.

Йов 40:9Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?

Йов 41:10Няма човек, толкова дързък, че да смее да го раздразни. Тогава кой може да застане пред Мене?

Йов 41:11Кой Ми е дал отпреди, за да му отплатя? Всичко, което има под цялото небе, е Мое.

Йов 42:2Зная, че всичко можеш и че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.

Псалми 2:4Този, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще се поругае над тях.

Псалми 2:5Тогава ще им продума в гнева Си и в тежкото Си негодувание ще ги смути.

Псалми 18 – Обичам Те, Господи, сила моя. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, Който е достохвален; така ще бъда избавен от неприятелите си. Връзките на смъртта ме обкръжиха; порои от беззаконие ме уплашиха. Връзките на преизподнята ме обвиха; примките на смъртта ме стигнаха. В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна до ушите Му. Тогава се поклати и потресе земята; основите на планините се разлюляха и се поклатиха, защото Той се разгневи. Дим се издигаше от ноздрите Му и огън от устата Му поглъщаше; въглени се разпалиха от Него. Той сведе небесата и слезе; и мрак беше под краката Му. Възседна херувим и летя; летя на ветрени криле. Положи за Свое скривалище тъмнината, за покров около Си – тъмните води, гъстите въздушни облаци. От святкането пред Него преминаха през облаците Му град и огнени въглени. И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, град и огнени въглени. И прати стрелите Си и ги разпръсна. Да! Светкавици в изобилие – и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на вселената от Твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на ноздрите Ти. Прати от височината, взе ме, извлече ме от големи води. Избави ме от силния ми неприятел, от онези, които ме мразеха; защото бяха по-силни от мене. Стигнаха ме в деня на бедствието ми; но Господ ми стана опора. И ме изведе на широко, избави ме, защото имаше благоволение към мене. Въздаде ми Господ според правдата ми; според чистотата на ръцете ми ме възнагради, защото съм опазил пътищата Господни и не съм се отклонил от Бога мой в нечестие. Защото всичките Му закони са били пред мен и от наредбите Му не съм се отдалечил. Непорочен бях пред Него и се опазих от беззаконието си. Затова Господ ми въздаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми пред очите Му. Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш, към непорочния непорочен ще се явиш. Към чистия чист ще се явиш и към развратния противен ще се явиш. Защото оскърбен народ Ти ще спасиш; а очи горделиви ще смириш. Защото Ти ще запалиш светилото ми; Господ, Бог мой, ще озари тъмнината ми. Защото чрез Тебе разбивам дружина; чрез Бога мой прескачам стена. Колкото до Бога, Неговият път е съвършен; словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него. Защото кой е Бог освен Господ? И кой е канара освен нашия Бог? Бог, Който ме препасва със сила и прави съвършен пътя ми, Той прави краката ми като краката на елените и ме поставя на високите ми места. Учи ръцете ми да воюват, така че мишците ми опъват меден лък. Ти си ми дал и щит на избавлението Си; Твоята десница ме е поддържала и Твоята благост ме е направила велик. Ти си разширил стъпките ми под мен; и краката ми не се подхлъзнаха. Гоних неприятелите си и ги стигнах, и не се върнах, докато не ги довърших. Стрих ги и не можаха да се повдигнат; паднаха под краката ми. Защото си ме препасал със сила за бой; повалил си под мене въставащите против мене. Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми, за да изтребя онези, които ме мразят. Извикаха, но нямаше избавител; към Господа викаха, но не ги послуша. Тогава ги стрих като прах пред вятъра; изхвърлих ги като кал на пътя. Ти си ме избавил и от съпротивленията на народа; поставил си ме глава на народите; народ, който не познавах, слугува на мене; щом чуха за мене, те ме послушаха; даже чужденците се преструваха, че ми се покоряват. Чужденците отслабнаха и разтреперани излязоха от яките си скривалища. Жив е Господ и благословена да бъде Канарата ми, и да се възвиси Бог на избавлението ми, Бог, Който въздава мъст за мен и покорява под мене племена, Който ме избавя от неприятелите ми. Да! Ти ме възвисяваш над въставащите против мен, избавяш ме от насилника. Затова ще Те хваля, Господи, между народите и на името Ти ще пея. Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си и показваш милосърдие към помазаника Си, към Давид и към потомството му до века.

Псалми 21:13Издигни се, Господи, със силата Си; така ще възпяваме и ще прославяме Твоето могъщество.

Псалми 29:3-9 – Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ гърми над големите води, гласът Господен е силен; гласът Господен е величествен. Гласът Господен троши кедри. Да! Господ троши ливанските кедри и ги прави да скачат като теле, Ливан и Сирион – като див вол в младостта си. Гласът Господен разцепва огнени пламъци. Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис. Гласът Господен прави да раждат кошутите и оголва горите; а в храма Му всеки възгласява: Слава!

Псалми 33:9Защото Той каза и стана; Той заповяда и се затвърди.

Псалми 46:6Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата; нададе Той гласа си; земята се разтопи.

Псалми 62:11Едно нещо каза Бог, да! Две неща чух – че силата принадлежи на Бога.

Псалми 65:6Ти, Който със силата Си утвърждаваш планините, препасан с могъщество.

Псалми 65:7Който правиш да утихва шумът на морето, бученето на вълните му и размирието на племената.

Псалми 66:3Кажете на Бога: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила даже враговете Ти ще се преструват пред Тебе на покорни.

Псалми 66:7Със силата Си господства довека; очите Му наблюдават народите; бунтовниците нека не превъзнасят себе си.

Псалми 68:33-35Който язди на небесата на небесата, които са отвека; ето, издава гласа Си, мощния Си глас. Признайте, че силата принадлежи на Бога; превъзходството Му е защита над Израил и силата Му стига до облаците. Боже, от светилищата Си се явяваш страшен; Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на народа Си. Благословен да е Бог.

Псалми 74:13Ти си раздвоил морето със силата Си; Ти си смазал главите на морските чудовища.

Псалми 74:15Ти си разцепил скали, за да изтичат извори и потоци; пресушил си реки непресъхвали.

Псалми 76:6От Твоето мъмрене, Боже Яковов, паднаха в дълбок сън и колесници, и коне.

Псалми 76:7Ти, самият Ти си страшен; и кой може да устои пред лицето Ти, когато се разгневиш?

Псалми 77:14Ти си Бог, Който върши чудеса; явил си между племената силата Си.

Псалми 77:16Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха; разтрепериха се и бездните.

Псалми 77:18Гласът на гърма Ти беше във вихрушката; светкавиците осветиха вселената; земята се потресе и се разклати.

Псалми 78:12-16Пред бащите им извърши чудеса в Египетската земя, в полето Танис. Раздвои морето и ги преведе, и направи водите да стоят като грамада. Води ги денем с облак и цялата нощ с огнена светлина. Разцепи скали в пустинята и ги напои изобилно като от бездни. И изведе потоци из канарата и направи да протекат води като реки.

Псалми 78:26Повдигна източен вятър на небето и със силата Си докара южния вятър.

Псалми 78:43-51как показа в Египет знаменията Си и чудесата на полето Танис и превърна водите им в кръв и потоците им, и не можаха да пият; как прати върху тях рояци мухи, които ги изпохапаха, и жаби, които ги изпогубиха, и предаде произведенията им на гъсеници и трудовете им на скакалци. Как порази с град лозята им и със светкавици – черниците им, и предаде на град добитъка им и стадата им – на мълнии; как изля върху тях пламенния Си гняв, негодуване, ярост и неволя – нашествие на ангелите на нещастието, – изравни път за гнева Си, не пощади от смърт душата им, а предаде на мор живота им; как порази всеки първороден, заведе ги като стадо в Египет, първородните на силите им – в шатрите на Хама.

Псалми 79:11Нека дойде пред Тебе въздишането на затворниците; според великата Твоя сила опази осъдените на смърт;

Псалми 89:8Господи, Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава.

Псалми 89:9Ти владееш над надигането на морето; когато се повдигат вълните му, Ти ги укротяваш.

Псалми 89:13Ти имаш крепка мишца; силна е ръката Ти и издигната десницата Ти.

Псалми 90:3Превръщаш човека в пръст и казваш: Върнете се, човешки синове.

Псалми 93:1 – Господ царува; облечен е с величие; облечен е Господ и опасан с мощ; също и вселената е утвърдена така, че да не може да се поклати.

Псалми 93:4Господ, Който е нависоко, е по-силен от гласовете на големи води, от силните морски вълни.

Псалми 97:3-5Огън излиза пред Него и изгаря противниците Му отвред. Светкавиците Му осветяват вселената; земята вижда и трепери. Планините се топят като восък от присъствието Господне; от присъствието на Господа на цялата земя.

Псалми 104:7От Твоето смъмряне те побегнаха, от гласа на гърма Ти се впуснаха в бяг.

Псалми 104:9Положил си граница на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак да покрият земята.

Псалми 104:29 – Скриеш ли лицето Си, те се смущават; прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръстта си.

Псалми 104:30Изпращаш ли Духа Си, те се създават; и подновяваш лицето на земята.

Псалми 104:32Който, когато гледа към земята, тя трепери, когато се допира до планините, те димят.

Псалми 105 – Славословете Господа; призовавайте името Му; възвестявайте между племената делата Му. Пейте Му, славословете Го; говорете за всичките Му чудесни дела. Хвалете се с Неговото свято име; нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Търсете Господа и Неговата сила; търсете лицето Му винаги. Помнете чудесните дела, които е извършил, знаменията Му и отсъжданията на устата Му, вие, потомци на слугата Му Авраам, деца Яковови, Негови избрани. Той е Господ, нашият Бог, Чийто съд е по цялата земя. Винаги помни завета Си; словото е заповядал да стои за хиляда поколения, което изговори на Авраам, и клетвата, с която се закле на Исаак, която утвърди на Яков за закон, на Израил за вечен завет, като каза: На тебе ще дам Ханаанската земя за дял на наследството ви. Когато те бяха още малко на брой – да!, – малко и пришълци в нея, и се скитаха от народ в народ, от едно царство в друго, Той не остави никой да им навреди, дори заради тях изобличи царе, като каза: Да не закачите помазаните Ми и да не сторите зло на пророците Ми. После призова глад на земята, строши всяка подпорка от хляб. Изпрати пред тях човека Йосиф, който беше продаден като роб. Притиснаха краката му с окови; душата му страдаше в притискането на желязото, докато дойде време да се изпълни думата му; защото словото Господне го изпитваше. Царят прати и го развързаха – управителят на племена, – и го освободиха. Постави го господар на дома си и управител на целия си имот, за да вързва първенците му по волята си и да поучава старейшините му на мъдрост. Тогава Израил дойде в Египет. Да! Яков се пресели в Хамовата земя, където Господ умножи народа Си много и ги направи по-силни от противниците им. Обърна сърцето им да мразят народа Му, да постъпват коварно със слугите Му. Прати слугата Си Моисей и Аарон, когото беше избрал, които извършиха сред тях знаменията Му и чудесата Му в Хамовата земя. Той изпрати тъмнина и причини мрак, дано не се възпротивят на думите Му. Превърна водите им в кръв и изтреби рибите им. Земята им започна да гъмжи от жаби чак до вътрешните стаи на царете им. Той каза и дойдоха рояци мухи и въшки по всичките им предели. Даде им град вместо дъжд и гръмотевици в земята им. Порази също така лозята им и смокините им и изпочупи всичките дървета в пределите им. Каза – и дойдоха скакалци и безчислени гъсеници, които изпоядоха цялата трева по земята им и изядоха плода на нивите им. Порази и всички първородни в земята им, първородния на силата на всички тях. И изведе народа Си със сребро и злато; и нямаше нито един между племената им, който се спъваше по пътя. Развесели се Египет, когато си излязоха; защото страх от тях го беше нападнал. Разпростря облак да ги покрива и огън да им свети нощем. Те поискаха и Той им докара пъдпъдъци и с небесен хляб ги насити. Разцепи скалата и бликнаха води, потекоха в безводните места като река. Защото си припомни Своето свято обещание към слугата Си Авраам. Така изведе народа Си с веселие, избраните Си – с пеене. Даде им земите на народите; и те получиха плода, за който племената се бяха трудили, за да пазят Неговите наредби и да изпълняват законите Му. Алилуя.

Псалми 106:8При все това Бог ги избави заради името Си, за да направи познато могъществото Си.

Псалми 107:25 – Защото когато заповядва и довежда бурния вятър, който повдига морските вълни.

Псалми 107:29 – Превръща бурята в тишина и вълните и утихват.

Псалми 111:6 – Изяви на народа Си силата на делата Си, като им даде народите за наследство.

Псалми 114:3-8Морето видя и побегна; Йордан се върна назад; планините се разиграха като овни, хълмовете – като агнета. Какво ти стана, море, че си побегнало? На теб, Йордане, че си се върнал назад? На вас, планини, че се разиграхте като овни? На вас, хълмове – като агнета? Трепери, земьо, от присъствието Господне, от присъствието на Якововия Бог, Който превърна скалата във воден поток, твърдия камък – във воден извор.

Псалми 115:3Нашият Бог е на небето; прави всичко, което Му е угодно.

Псалми 118:16Десницата Господня се издигна; десницата Господня върши храбри дела.

Псалми 135:6Господ прави всичко, което Му е угодно, на небето и на земята, в морето и във всички бездни.

Псалми 135:8-12Той е, Който порази египетските първородни – и на човек, и на животно. Изпрати знамения и чудеса сред теб, Египте, върху фараона и върху всичките му слуги. Той е, Който порази големи народи и изби силни царе: аморейския цар Сион и васанския цар Ог, и всички ханаански царства – и даде земята им в наследство, наследство на народа Си Израил.

Псалми 136:10-22Който порази египтяните в първородните им, защото милостта Му трае довека; и изведе Израил изсред тях, защото милостта Му трае довека; с мощна ръка и с издигната мишца, защото милостта Му трае довека; Който раздели Червеното море на две части, защото милостта Му трае довека; и преведе Израил през него, защото милостта Му трае довека; Който повали фараона и множеството му в Червеното море, защото милостта Му трае довека; Който преведе народа Си през пустинята, защото милостта Му трае довека; Който порази велики царе, защото милостта Му трае довека; и изби прочути царе, защото милостта Му трае довека: аморейския цар Сион, защото милостта Му трае довека; и васанския цар Ог, защото милостта Му трае довека; и даде земята им в наследство, защото милостта Му трае довека, в наследство на слугата Си Израил, защото милостта Му трае довека,

Псалми 144:5 Господи, приклони небесата Си и слез, допри се до планините и те ще задимят.

Псалми 145:6 – И когато хората говорят за мощта на Твоите страшни дела, то и аз ще разказвам за Твоето величие.

Псалми 145:16 – Отваряш ръката Си и удовлетворяваш желанието на всичко живо.

Псалми 147:5Велик е нашият Господ и голяма е силата Му; разумът Му е безпределен.

Псалми 147:16 – Дава сняг като вълна, разпръсква сланата като пепел.

Псалми 147:18Пак изпраща словото Си и ги разтопява; прави вятъра Си да духа и водите да текат.

Псалми 148:5Нека хвалят името на Господа; защото Той заповяда и те бяха създадени;

Псалми 148:8 – Огън и град, сняг и пара, бурен вятър, който изпълнява словото Му.

Притчи 21:30Няма мъдрост, няма разум, няма кроеж против Господа.

Притчи 30:4Кой се е възкачил на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всички земни краища? Как е името Му и как е името на сина Му? Кажи, ако го знаеш!

Исая 14:24 – Господ на Силите се закле, като каза: Непременно, както намислих, така ще стане, и както реших, така и ще бъде.

Исая 14:27Защото Господ на Силите взе решение – и кой ще го осуети? И ръката Му е протегната – и кой ще я върне назад?

Исая 17:13Народите ще напират като напора на големите води; но Бог ще ги смъмри и те ще бягат далеч, и ще бъдат гонени като плява по планините пред вятъра и като въртящ се прах пред вихрушката.

Исая 19:1 – Изявеното за Египет пророчество: Ето, Господ язди на лек облак и ще дойде в Египет; Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му и сърцето на Египет ще се разтопи сред самия него.

Исая 23:11Господпротегна ръката Си над морето, потресе царствата; Господ даде заповед на Ханаан да се съборят крепостите му.

Исая 26:4Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара.

Исая 27:4Ярост няма вече в Мене; дано биха се опълчили против Мене глоговете и тръните му в бой! Щях да мина сред тях, щях да ги изгоря наведнъж.

Исая 31:3Египтяните са хора, а не са Бог, и конете им – плът, а не дух; и когато Господ протегне ръката Си, тогава и онзи, който помага, ще се спъне, и онзи, на когото помага, ще падне, и всички заедно ще изчезнат.

Исая 33:3От шума на метежа племената побегнаха; от Твоето издигане народите се разпръснаха.

Исая 33:13Слушайте, вие, далечни, какво съм сторил; и вие, близки, признайте силата Ми.

Исая 40:12Кой е премерил водите с шепата си, измерил небето с педя, побрал в мярка пръстта на земята и претеглил планините с теглилка, а хълмовете – с везни?

Исая 40:22Онзи, Който седи над кръга на земята, пред Когото жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене.

Исая 40:24Те едва са били посадени, едва са били посети, едва се е вкоренил в земята стволът им, и Той подухва върху тях, и те изсъхват, и вихрушката ги помита като плява.

Исая 40:26Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези светила и извежда множеството им с брой? Той ги вика всичките по име; чрез величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно от тях не липсва.

Исая 40:28Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.

Исая 43:13Да, преди да е имало време, Аз съм; и няма кой да избавя от ръката Ми; Аз действам и кой ще Ми попречи?

Исая 43:16Така казва Господ, Който прави път в морето и пътека – в буйните води.

Исая 43:17Който изважда колесници и коне, войска и сила: Те всички ще паднат, няма да станат; унищожени бяха, угаснаха като фитил.

Исая 44:27Който казвам на бездната: Изсъхни и Аз ще пресуша реките ти.

Исая 46:10Който от началото изявявам края и от древните времена – нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще се изпълни и ще извърша всичко, което Ми е угодно.

Исая 46:11Който зове хищна птица от изток, от далечна земя – мъжа на намерението Си. Да! Казах – и ще направя да стане; намислих – и ще го извърша.

Исая 48:13Да! Моята ръка основа земята и десницата Ми разпростря небето; когато ги извикам, те всички се представят.

Исая 50:2Защо, когато дойдох, нямаше никой – когато повиках, нямаше кой да отговори? Скъсила ли се е някак ръката Ми, за да не може да изкупва? Или нямам ли сила да избавям? Ето, Аз със смъмрянето Си изсушавам морето, превръщам реките в пустиня; рибите им се вмирисват, умирайки от жажда, от нямане на вода.

Исая 50:3Аз обличам небето с мрак и слагам вретище за негово покривало.

Исая 51:10Не си ли ти, която си изсушила морето, водите на голямата бездна, и си направила морските дълбочини път за преминаването на изкупените?

Исая 51:15 – Защото Аз съм Господ, твоят Бог, Който уталожвам морето, когато бучат вълните му; Господ на Силите е името Ми.

Исая 52:10Господ запретна святата Си мишца пред всички народи; и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог.

Исая 59:1 – Ето, ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото Му е затъпяло, за да не може да чува;

Исая 60:16Ще сучеш млякото на народите. Да! Ще се храниш от гърдите на царете; и ще познаеш, че Аз, Йехова, съм твоят Спасител и твоят Изкупител, Мощният Яковов.

Исая 63:12Който направи славната Си мишца да върви до Моисеевата десница? Който раздели водата пред тях, за да си придобие вечно име?

Еремия 5:22Не се ли боите от Мене?, казва Господ, няма ли да треперите пред Мене, Който с вечна заповед съм поставил пясъка за граница на морето, която то не може да премине; така че, макар вълните му да се издигат, пак няма да я преодолеят, при все че бучат, пак няма да я преминат?

Еремия 10:6Няма подобен на Тебе, Господи! Велик си и велико е името Ти в сила.

Еремия 10:12Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небето с разума Си.

Еремия 10:13Когато издава гласа Си, водите на небето шумят, и Той издига пари от краищата на земята; прави светкавици за дъжда и изважда вятър от съкровищата Си.

Еремия 20:11Но Господ е с мене като мощен и страшен защитник; затова гонителите ми ще се спънат и няма да ми надвият; те ще се посрамят много, защото не постъпиха разумно; срамът им ще бъде вечен, няма да се забрави.

Еремия 27:5Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и я давам на когото благоволя.

Еремия 32:17О, Господи Йехова; ето, Ти си създал небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца; няма нищо трудно за Тебе.

Еремия 32:27Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка твар; има ли нещо трудно за Мене?

Еремия 50:44Ето, като лъв от прииждането на Йордан той ще излезе против богатото пасбище; защото Аз мигновено ще изпъдя Халдея оттам и онзи, който бъде избран, ще поставя над нея. Защото кой е подобен на Мен и кой ще Ми определи време за съд? И кой е онзи овчар, който ще застане против Мене?

Еремия 51:15Той е, Който създаде земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небето с разума Си.

Даниил 2:20Даниил каза: Да бъде благословено името Божие отвека и довека; защото мъдростта и силата са Негови.

Даниил 3:17Ако е така, нашият Бог, на Когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави.

Даниил 4:35 – Пред Него всички земни жители се смятат за нищо; по волята Си Той действа между небесната войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му или да Му каже: Какво правиш Ти?

Даниил 6:27Той избавя и отървава, и върши знамения и чудеса на небесата и на земята; Той е, Който отърва Даниил от силата на лъвовете.

Йоил 2:11И Господ издава гласа Си пред тази Си войска; защото станът Му е много голям; защото е силен Онзи, Който изпълнява словото Си; защото денят Господен е велик и твърде страшен и кой може да го изтърпи?

Йоил 3:16 – И Господ ще извика от Сион и ще издигне гласа Си от Йерусалим; небето и земята ще се потресат; но Господ ще бъде прибежище на народа Си и крепостта на израилтяните.

Амос 1:2И каза: Господ ще извика от Сион и ще издаде гласа Си от Йерусалим; пасбищата на овчарите ще ридаят и върхът на Кармил ще повехне.

Амос 4:13Защото, ето, Онзи, Който образува планините и създава вятъра, и явява на човека мисълта му, Който превръща зората в тъмнина и стъпва върху земните височини, Неговото име е Йехова, Бог на Силите.

Амос 9:5Защото Господ Йехова на Силите е Онзи, Който се допира до земята и тя се топи, така че всички, които живеят на нея, ще жалеят, защото тя цяла ще се издига като Нил и ще спада пак като Египетската река.

Амос 9:6Той е, Който гради покоите Си на небето и основава свода Си на земята; Който повиква морските води и ги излива по лицето на земята; Йехова е името Му.

Михей 1:3Защото, ето, Господ излиза от мястото Си и като слезе, ще стъпи на земните височини.

Михей 1:4Планините ще се стопят под Него и долините ще се разпукнат като восък пред огъня и като води, които се изливат по стръмнина.

Наум 1:3-6 – Господ е дълготърпелив и велик в сила и никак няма да оправдае нечестивия; пътят на Господа е във вихрушка и буря и облаците са прахът на краката Му. Смъмря морето и го изсушава, и пресушава всички реки; Васан и Кармил повяхват и ливанският цвят окапва. Планините треперят от Него и хълмовете се разтопяват; а земята се раздвижва от присъствието Му. Да! Светът и всичките му жители. Кой може да устои пред негодуванието Му? И кой може да застане, когато пламне гневът Му? Когато яростта Му се излива като огън, скалите се разпадат пред Него.

Авакум 3:6Той застана и разклати земята, погледна и направи народите да треперят; и вечните планини се разпаднаха,
безкрайните гори се наведоха; постъпките Му бяха, както в древността.

Авакум 3:9-11Лъкът Ти беше изваден от покривката си, както Ти с клетва извести на племената. Ти проряза земята с реки. Видяха Те планините и се уплашиха; водният потоп нападна; бездната издаде гласа си, вдигна ръцете си нависоко. Слънцето и луната застанаха в жилището си при виделината на Твоите летящи стрели, при сиянието на блестящото Ти копие.

Авакум 3:15С конете Си си преминал морето, натрупаните много води.

Захария 9:14Господ ще се яви над тях и стрелата Му ще излезе като мълния; и Господ Йехова ще затръби и ще върви с южни вихрушки.

Матей 3:9 – И не помисляйте да си казвате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.

Матей 6:13И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!

Матей 10:28Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро се бойте от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла.

Матей 19:26А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.

Матей 22:29А Исус им отговори: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила.

Марк 10:27Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.

Марк 14:36Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тази чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш.

Лука 1:37Защото за Бога няма нищо невъзможно.

Лука 1:49Защото Всемогъщият извърши за мене велики дела; и свято е Неговото име.

Лука 1:51Извърши силни дела със Своята ръка; разпръсна онези, които са горделиви в мислите на сърцето си.

Лука 11:20Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.

Лука 18:27Той отговори: Невъзможното за човеците е възможно за Бога.

Римляни 1:20Понеже от създаването на света това, което е невидимо у Него, вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така че човеците остават без извинение.

Римляни 4:21 – Уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни.

1 Коринтяни 6:14 – А Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си.

2 Коринтяни 13:4 – Защото, макар че Той беше разпънат в немощ, но пак живее чрез Божията сила. И ние също сме немощни в Него, но ще сме живи с Него чрез Божията сила спрямо вас.

Ефесяни 1:19 – И колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действието на Неговата могъща сила.

Ефесяни 1:20 – С която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата.

Ефесяни 3:20-21А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове отвека довека. Амин.

Евреи 1:3Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините.

Евреи 12:26Неговият глас разтърси тогава земята; а сега Той даде едно обещание, като каза: „Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето.“

Евреи 12:29 – Защото нашият Бог е огън, който поглъща.

Яков 4:12Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си, та съдиш ближния си?

1 Петрово 1:5 – Които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.

Откровение 4:11Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.

Откровение 5:13И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнеца да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове.

Откровение 11:17Благодарим Ти, Господи Всемогъщи, Който си и Който си бил, за това, че си изявил голямата Си сила и царуваш.

Откровение 19:1 – След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог.

Откровение 19:6И чух като глас от голямо множество и като глас от много води, и като глас от силни гръмотевици, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, се възцари.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.