Божията слава

Изход 3:2Там ангел Господен му се яви в огнени пламъци изсред един бодлив храст; и Моисей видя, че бодливият храст не изгаряше, макар да бе обхванат от пламъци.

Изход 19:16А сутринта на третия ден имаше гръм и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, потрепери.

Изход 19:18А Синайската планина беше цялата в дим, защото Господ слезе в огън на нея; и димът ѝ се вдигаше като дим от пещ и цялата планина се тресеше силно.

Изход 19:19И когато тръбният глас се усилваше, Моисей извика и Бог му отговори с глас.

Изход 20:18И целият народ гледаше и слушаше гръмотевиците, светкавиците, тръбния глас и димящата планина; и като видя това, народът се оттегли и застана надалеч.

Изход 20:19Те казаха на Моисей: Ти говори на нас и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем.

Изход 24:10Там видяха Израилевия Бог: под краката Му имаше нещо като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.

Изход 24:17И видът на Господнята слава по върха на планината изглеждаше на израилтяните като поглъщащ огън.

Изход 33:18-20 – Тогава Моисей каза: Покажи ми, моля, славата Си. А Господ му отвърна: Аз ще направя да мине пред тебе цялата Моя благост и ще проглася пред теб Името Йехова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. Каза още: Не можеш да видиш лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив.

Изход 33:22 – И когато минава славата Ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката Си, докато премина;

Изход 33:23 – После ще вдигна ръката Си и ще Ме видиш отзад; но Лицето Ми няма да се види.

Изход 34:5 – И Господ слезе в облака, застана там, до него, и прогласи Господнето Име.

Изход 34:29-35 – Докато Моисей слизаше от Синайската планина и държеше двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше, понеже беше говорил с Бога. Но Аарон и всички израилтяни, като видяха Моисей, че кожата на лицето му блестеше, бояха се да се приближат до него. Затова Моисей ги повика; тогава Аарон и всички началници на обществото се върнаха при него и Моисей говори с тях. След това се приближиха и всички израилтяни; и той им заповяда всичко, което Господ му беше говорил на Синайската планина. И когато Моисей свърши говоренето си с тях, сложи на лицето си покривало. Но когато влизаше пред Господа да говори с него, Моисей вдигаше покривалото, докато излезе; тогава излизаше и говореше на израилтяните онова, което му беше заповядано. И израилтяните виждаха лицето на Моисей, че кожата на лицето му блестеше; а Моисей пак слагаше покривалото на лицето си, докато влезе да говори с Господа.

Изход 40:34Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията.

Изход 40:35Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господнята слава пълнеше скинията.

Второзаконие 4:11Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън до небето и имаше тъмнина, облак и мрак.

Второзаконие 4:12Тогава Господ ви говори изсред огъня; вие чухте думите, но не видяхте никакъв образ; само чухте глас.

Второзаконие 4:33Народ чул ли е някога Божия глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да остане жив?

Второзаконие 4:36За да те научи, Той ти проговори от небето и ти показа на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня.

Второзаконие 5:5 – А в онова време аз стоях между Господа и вас, за да ви известя Господните думи; защото се уплашихме от огъня и не се изкачихме на планината.

Второзаконие 5:24Ето, Господ, нашият Бог, ни показа славата Си и величието Си и чухме гласа Му изсред огъня; днес видяхме, че Бог говори с човека и той остава жив.

Второзаконие 5:25А сега, защо да измрем? – Понеже този голям огън ще ни погълне; ако чуем още веднъж гласа на Господа, нашия Бог, ще измрем.

Второзаконие 7:21Да не се уплашиш от тях, защото Господ, твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен.

Второзаконие 10:17 – Защото Господ, Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите, Бог велик, силен и страшен, Който не гледа на лице и не взема дарове.

Второзаконие 28:58Ако не изпълняваш старателно всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име ЙЕХОВА, ТВОЯТ БОГ.

Второзаконие 33:2 – Господ дойде от Синай и им се яви от Сиир; осия от планината Фаран и дойде с десетки хиляди светии; от десницата Му излезе огнен закон за тях.

Второзаконие 33:26Няма подобен на Йесуруновия Бог, който за помощ на тебе се носи на небесата и на облаците във великолепието Си.

2 Царе 22 – Тогава Давид изговори пред Господа думите на тази песен в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саул: Господ е скала моя, крепост моя и Избавител мой. Бог е моя канара, на Когото се надявам. Щит мой и рог на избавлението ми. Висока моя кула е и прибежище ми е. Спасител мой е. Ти ме избавяш от насилие. Ще призова Господа, Който е достохвален; така ще бъда избавен от неприятелите си. Защото вълните на смъртта ме окръжиха, порои от беззакония ме уплашиха; връзките на ада ме обвиха, примките на смъртта ме застигнаха. В утеснението си призовах Господа и към моя Бог извиках; и от храма Си Той чу гласа ми и викът ми стигна до ушите Му. Тогава се поклати и се потресе земята. Основите на небето се разлюляха и потрепериха, защото Той се разгневи. Дим се издигаше от ноздрите Му и поглъщащ огън – от устата Му; въглени се разпалиха от Него. Той сведе небето и слезе, и мрак беше под краката Му. Възседна на херувими и летя, и се яви на крилата на вятъра. Положи за скиния около Себе Си тъмнината, събраните води, гъстите въздушни облаци. От светкавиците пред Него огнени въглени се разпалиха. Гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си. Изстреля стрели и ги разпръсна, светкавици – и ги смути. Тогава се видяха морските дълбини, откриха се основите на света от изобличението на Господа, от диханието на ноздрите Му. Прати от височината, взе ме, извлече ме от големи води. Избави ме от силния ми неприятел, от онези, които ме мразеха, защото бяха по-силни от мене. Стигнаха ме в деня на бедствието ми; но Господ ми стана опора. И ме изведе нашироко, избави ме, защото има благоволение към мене. Господ ми въздаде според правдата ми; според чистотата на ръцете ми ме възнагради. Защото съм опазил пътищата Господни и не съм се отклонил от Бога мой в нечестие. Защото всичките Му закони са били пред мен; и от наредбите Му не съм се отдалечил. Непорочен бях пред Него и се опазих от беззаконието си. Затова Господ ми въздаде според правдата ми, според чистотата ми пред очите Му. Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш, към непорочния непорочен ще се явиш, към чистия чист ще се явиш, а към развратния противен ще се явиш. Оскърбен народ Ти ще спасиш; а горделивите с поглед ще смириш. Защото Ти, Господи, си светилник мой; и Господ ще озари тъмнината ми. Защото чрез Тебе разбивам войска; чрез Бога мой прескачам стена. Колкото до Бога, Неговият път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които се уповават на Него. Защото кой е Бог освен Господ? И кой е канара освен нашия Бог? Бог е силната ми крепост и прави съвършен пътя ми; прави краката ми като краката на елените и ме поставя на високите места. Учи ръцете ми да воюват, така че мишците ми опъват меден лък. Ти си ми дал и щита на избавлението Си; и Твоята благост ме е направила велик. Ти си разширил стъпките ми под мен; и краката ми не се подхлъзнаха. Гоних неприятелите си и ги изтребих, и не се върнах, докато не ги довърших. Довърших ги, стрих ги и не можаха да се повдигнат, а паднаха под краката ми. Защото си ме препасал със сила за бой; повалил си под мене въставащите против мене. Направил Си да обърнат гръб към мене неприятелите ми, за да изтребя онези, които ме мразят. Погледнаха, но нямаше избавител – към Господа, но не ги послуша. Тогава ги стрих като земния прах, сгазих ги, както калта на пътищата, и ги стъпках. Ти си ме избавил и от бунта на народа ми. Поставил си ме глава на народите. Народ, който не познавах, ми слугува. Чужденците ми се покориха; щом чуха за мене, те ме послушаха. Чужденците отслабнаха и разтреперани излязоха от местата, където се бяха затворили. Жив е Господ и благословена да бъде Канарата ми. Да се възвиси Бог, моята спасителна скала, Бог, Който отмъщава за мен и покорява племена под мене, Който ме извежда изсред неприятелите ми. Да! Възвисяваш ме над въставащите против мен, избавяш ме от насилника. Затова ще Те хваля, Господи, между народите и на името Ти ще пея. Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си и показваш милосърдие към помазаника Си, към Давид и потомството му довека.

3 Царе 19:12А след земетресението – огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня – тих и нежен глас.

1 Летописи 16:24Възвестете между народите славата Му, между всички племена – чудните Му дела.

1 Летописи 16:25Защото Господ е велик и твърде достоен за хвала и за страхопочитание повече от всички богове.

Йов 9:32Защото Той не е човек, както съм аз, за да Му отговоря и да дойдем заедно на съд.

Йов 9:33Няма посредник помежду ни, който да сложи ръката си върху двама ни.

Йов 13:11Величието Му няма ли да ви уплаши? И ужасът Му няма ли да ви нападне?

Йов 22:12Бог не е ли на небесните висоти? Сега гледай височината на звездите, колко са нависоко!

Йов 25:3Имат ли брой войнствата Му? И върху кого не изгрява Неговата светлина?

Йов 35:5-7Погледни към небесата и виж; и гледай облаците, колко по-нависоко са от теб. Ако съгрешаваш, какво правиш против Него? И ако се умножават престъпленията ти, какво Му вършиш? Ако си праведен, какво Му даваш? Или какво получава Той от ръката ти?

Йов 37:4 – След нея реве глас, гърми с гласа на величието Си и не ги възпира, щом се чуе гласът Му.

Йов 37:5Бог гърми чудно с гласа Си, върши велики дела, които не можем да разбираме;

Йов 37:22 – И е дошло златозарно сияние от север; а как ще погледнат към Бога, у Когото е страшна слава!

Псалми 8:9Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!

Псалми 18:7-15Тогава се поклати и потресе земята; основите на планините се разлюляха и се поклатиха, защото Той се разгневи. Дим се издигаше от ноздрите Му и огън от устата Му поглъщаше; въглени се разпалиха от Него. Той сведе небесата и слезе; и мрак беше под краката Му. Възседна херувим и летя; летя на ветрени криле. Положи за Свое скривалище тъмнината, за покров около Си – тъмните води, гъстите въздушни облаци. От святкането пред Него преминаха през облаците Му град и огнени въглени. И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, град и огнени въглени. И прати стрелите Си и ги разпръсна. Да! Светкавици в изобилие – и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на вселената от Твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на ноздрите Ти.

Псалми 19:1-4 – Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им – до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето.

Псалми 24:8-10Кой е Този Цар на славата? Господ, могъщият и силният, Господ, силният в бой. Издигнете, порти, главите си и бъдете издигнати, вие, вечни врати, и ще влезе Царят на славата. Кой е Този Цар на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата.

Псалми 29:2-4Отдайте на Господа дължимата на името Му слава; поклонете се на Господа в свята премяна. Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ гърми над големите води, гласът Господен е силен; гласът Господен е величествен.

Псалми 46:10Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.

Псалми 57:5Възнеси се, Боже, над небесата; славата Ти нека бъде по цялата земя.

Псалми 57:11Възнеси се, Боже, над небесата; славата Ти нека бъде по цялата земя.

Псалми 68:24Видя се шествието Ти, Боже, шествието на моя Бог, на моя Цар, към светилището.

Псалми 72:18Благословен да е Господ, Бог Израилев, Който Един прави чудеса;

Псалми 72:19 – И благословено да бъде славното Негово име довека; и нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин.

Псалми 76:4Светъл се явяваш, о Славни, от хълмовете с плячка.

Псалми 96:3Възвестявайте между народите славата Му, между всички племена – чудесните Му дела.

Псалми 96:4Защото Господ е велик и твърде достохвален, достопочитаем е повече от всички богове.

Псалми 96:6Пред Него са блясък и величие, сила и красота в светилището Му.

Псалми 96:7Отдайте на Господа, всички родове на племената, отдайте на Господа слава и сила;

Псалми 97:2-6Облак и мрак са около Него; правда и съд са основа на престола Му. Огън излиза пред Него и изгаря противниците Му отвред. Светкавиците Му осветяват вселената; земята вижда и трепери. Планините се топят като восък от присъствието Господне; от присъствието на Господа на цялата земя. Небесата възвестяват правдата Му; и всичките племена виждат славата Му

Псалми 97:9Защото Ти, Господи, си високопоставен над цялата земя, превъзвишен си над всички богове.

Псалми 102:16Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си.

Псалми 102:22 – Когато се съберат заедно племената и царствата, за да слугуват на Господа.

Псалми 104:31Нека трае довека славата Господня; нека се радва в делата Си Господ.

Псалми 106:8При все това Бог ги избави заради името Си, за да направи познато могъществото Си.

Псалми 113:4Господ е издигнат над всичките народи; Неговата слава е над небесата.

Псалми 145:5 – Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство и за Твоите чудесни дела;

Псалми 145:12 – За да изявят на човешките синове великите Му дела и славното величие на Неговото царство.

Исая 1:24Затова, казва Господ, Йехова на Силите, Всемогъщият Израилев: Ах! Ще се облекча от противниците Си и ще отдам възмездие на враговете Си;

Исая 2:10Влез в скалата и се скрий в пръстта поради страха от Господа и поради славата на Неговото величие.

Исая 6:1-5 – В годината, когато умря цар Озия, видях Господа, седнал на висок и издигнат престол и полите Му изпълваха храма. Над Него стояха серафимите, всеки от които имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше. Те викаха един през друг: Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и домът се напълни с дим. Тогава казах: Горко ми, защото загинах; тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите.

Исая 12:6Извикай и възкликни, сионска жителко, защото Святият Израилев е велик сред тебе.

Исая 24:23Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами; защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм и в Йерусалим, и пред старейшините Си със слава.

Исая 26:15Умножил си народа, Господи; умножил си народа; прославил си се; разширил си всички граници на страната.

Исая 28:5В онзи ден Господ на Силите ще бъде славен венец и красива корона за останалите от народа Си.

Исая 29:23 – А когато той – т. е. децата му – видят делото на ръцете Ми сред себе си, те ще осветят името Ми. Да! Ще осветят Святия Яковов и ще се боят от Бога Израилев.

Исая 30:30И Господ ще направи да се чуе славният Му глас и да се види тежкият замах на мишцата Му с гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, с буен дъжд, с буря и с едър град.

Исая 33:5 – Господ е превъзвишен, защото обитава нависоко; Той е изпълнил Сион с правосъдие и правда.

Исая 33:10Сега ще стана, казва Господ; сега ще се възвися, сега ще се възвелича.

Исая 35:2Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни; ще се даде на нея славата на Ливан, превъзходството на Кармил и Сарод; те ще видят славата Господня, величието на нашия Бог.

Исая 40:5 – И славата Господня ще се яви и всички твари заедно ще я видят; защото устата Господни изговориха това.

Исая 43:7 – Всички, които се наричат с Моето име, които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях, да! Аз го направих.

Исая 43:21 – Народа, който създадох за Себе Си, за да оповестява хвалата Ми.

Исая 44:23Възпей радостно, небе, защото Господ извърши това; възкликнете, дълбини на земята; запейте весело, планини, гори и всички дървета в тях, защото Господ изкупи Яков и се прослави в Израил.

Исая 48:9Заради Своето име ще отложа изливането на гнева Си и заради славата Си ще се въздържа от тебе, да не те изтребя.

Исая 48:11Заради Себе Си ще сторя това; защото как да се оскверни името Ми? Да! Не искам да дам славата Си на друг.

Исая 49:3Той ми каза: Ти си Мой слуга, ти си Израил, в когото ще се прославя.

Исая 49:26А потисниците ти ще заставя да изядат собствените си меса и ще се опият със собствената си кръв, както с ново вино; и всяка твар ще познае, че Аз, Господ, съм твоят Спасител и че твоят изкупител е Могъщият Яковов.

Исая 52:10Господ запретна святата Си мишца пред всички народи; и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог.

Исая 55:9Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли.

Исая 57:15Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Святият: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.

Исая 60:1 – Стани, свети, защото светлина дойде за теб и славата Господня те осия.

Исая 60:2Защото, ето, тъмнина ще покрие земята и мрак – племената; а над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви.

Исая 60:6Множеството камили ще те покрият – мадиамските и гефаските камилчета; те всички ще дойдат от Сава; злато и тамян ще донесат и ще прогласят хваленията Господни.

Исая 60:19-21Слънцето няма да ти бъде вече светлина денем, нито луната в сиянието си ще ти свети; а Господ ще ти бъде вечна светлина и твоят Бог – твоя слава. Слънцето ти няма вече да залезе, нито луната ти ще се скрие; защото Господ ще ти бъде вечна светлина и дните на жалеенето ти ще се свършат. Твоят народ – всички ще бъдат праведни; земята ще им бъде вечно наследство; те са клонче, което Аз съм посадил, дело на Моите ръце, за да се прославям.

Исая 61:3 – Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.

Исая 62:3Ще бъдеш също така славен венец в ръката Господня, дори царска корона на дланта на твоя Бог.

Исая 63:12Който направи славната Си мишца да върви до Моисеевата десница? Който раздели водата пред тях, за да си придобие вечно име?

Исая 63:14Духът Господен ги успокои като добитъка, който слиза в долината; така си водил народа Си, за да си придобиеш славно име.

Исая 66:1 – Така казва Господ: Небето Ми е престол и земята е Мое подножие; какъв дом искате да построите за Мен? И какво ще бъде мястото на Моя покой?

Исая 66:2Защото Моята ръка е направила всичко това и по този начин всичко това е станало, казва Господ; но пак към този ще погледна, към онзи, който е сиромах и съкрушен духом и който трепери от словото Ми.

Исая 66:18 Защото Аз зная делата и помислите им и иде времето, когато ще събера всички народи и езици; и те ще дойдат и ще видят славата Ми.

Еремия 13:11Защото като пояс, който прилепва за кръста на човека, Аз прилепих към Себе Си целия Израилев дом и целия Юдов дом, казва Господ, за да Ми бъдат народ и име, хвала и слава; но не послушаха.

Еремия 17:12Славен престол, от начало високопоставен, е мястото на светилището ни.

Еремия 33:9 – И този град ще Ми бъде град, чието име да се споменава с радост, с хвала и слава пред всички народи по света, които ще чуят цялото добро, което им правя Аз, и ще се убоят и ще се разтреперят за цялото добро и за целия мир, който ще му доставя.

Езекил 1:26-28А над простора, който беше върху главите им, се виждаше подобие на престол, наглед като камък сапфир; и върху подобието на престола имаше подобие, наглед като човек, седящ на него на високо. И видях нещо наглед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна; от това, което се виждаше, че е кръстът му, и нагоре, и от това, което се виждаше, че е кръстът му, и надолу видях като изглед на огън, заобиколен със сияние. Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв беше изгледът на заобикалящото го сияние. Това беше изгледът на подобието на Господнята слава. И когато го видях, паднах на лицето си и чух глас на някого, който говореше.

Езекил 3:12Тогава Духът ме повдигна; и чух зад себе си глас на голямо спускане, който казваше: Благословена Господнята слава от мястото Му!

Езекил 3:23Тогава станах и излязох на полето; и, ето, Господнята слава стоеше там – като славата, която видях при реката Ховар; и паднах на лицето си.

Езекил 8:4Славата на Израилевия Бог беше там, както във видението, което видях в полето.

Езекил 20:14Но постъпих заради името Си, да не се оскверни то пред народите, пред които ги бях извел.

Езекил 20:44И ще познаете, че Аз съм Господ, когато постъпя така с вас заради името Си, а не според злите ви постъпки, нито според развратните ви дела, доме Израилев, казва Господ Йехова.

Езекил 36:22Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Йехова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, а заради Моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте.

Езекил 36:23Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, казва Господ Йехова, когато се осветя у вас пред очите им.

Езекил 43:4Господнята слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток.

Езекил 43:5Духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор; и, ето, домът беше пълен с Господнята слава.

Авакум 3:4-6Сиянието Му беше като светлината; лъчи се пръскаха от страната Му; и там беше скривалището на силата Му. Пред Него вървеше морът и мълнии излизаха под краката Му. Той застана и разклати земята, погледна и направи народите да треперят; и вечните планини се разпаднаха, безкрайните гори се наведоха; постъпките Му бяха, както в древността.

Матей 6:9А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

Матей 6:13И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!

Лука 2:14Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

Йоан 8:50Но Аз не търся слава за Себе Си; има Един, Който търси и съди.

Йоан 12:28Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: Прославих Го и отново ще Го прославя.

Йоан 13:31-32 – А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него; и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.

Йоан 14:13И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

Йоан 17:1 – Като изрече това, Исус вдигна очите Си към небето и каза: Отче, настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти.

Йоан 17:10И всичко Мое е Твое, и Твоето – Мое, и Аз се прославям в тях.

Деяния 7:55 А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога.

Римляни 1:23 – И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на влечуги.

Римляни 11:36Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава навеки. Амин.

2 Коринтяни 1:20 – Понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са „Да“; затова и чрез Него е „Амин“, за Божията слава чрез нас.

2 Коринтяни 4:15Защото всичко това е заради вас, така че благодатта, умножена чрез мнозината, които са я получили, да произведе изобилно благодарение за Божия слава.

Ефесяни 1:6 – За похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си.

Ефесяни 1:12 – Така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос.

Ефесяни 1:14Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава.

Ефесяни 2:7 – За да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.

Ефесяни 3:21 – На Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове отвека довека. Амин.

Филипяни 1:11 – Изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос, за слава и хвала на Бога.

Филипяни 2:11 – И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Филипяни 4:19А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.

1 Тимотей 6:15 – Което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите.

1 Тимотей 6:16Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Когото да бъде чест и вечно господство. Амин.

Евреи 12:18-21 – Защото вие не сте пристъпили до осезаема планина, пламнала в огън, нито до тъмен облак, мрак и буря, към тръбен звук и гръмко звучащ глас, слушателите на който се помолиха повече да не им се говори, защото не можеха да понесат онова, което им се заповядваше. Даже животно ако се допре до планината, да бъде убито с камъни или пронизано със стрела. И гледката беше толкова страшна, че Мойсей рече: Ужасен съм и треперя.

Юда 1:25 – На единствения Бог, наш Спасител чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт преди всички векове и сега, и до всички векове.

Откровение 4:11Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.

Откровение 15:8И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да приключат седемте язви на седемте ангела.

Откровение 21:10И ме отведе чрез Духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град, Йерусалим, който слизаше от небето, от Бога.

Откровение 21:11 – И имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.

Откровение 21:23И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнецът.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.