Божието присъствие

Битие 16:13Тогава Агар даде на Господа, Който и говореше, това име: Ти си Бог, Който вижда; защото каза: Нали аз видях тук Онзи, Който ме вижда?

Битие 28:16А като се събуди Яков от съня си, каза: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел.

Изход 20:24От пръст Ми издигай жертвеник и жертвай на него всеизгарянията си и мирните си приноси, овцете и говедата си. На всяко място, където ще направя да помнят Името Ми, ще идвам при теб и ще те благославям.

Второзаконие 4:34-36Или решавал ли е Бог да дойде и да вземе за Себе Си народ изсред друг народ – чрез изпитания, знамения и чудеса, и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца и чрез дела, всяващи ужас, според всичко, което Господ, вашият Бог, е сторил за вас в Египет пред очите ви? На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Йехова е Бог и няма друг освен Него. За да те научи, Той ти проговори от небето и ти показа на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня.

Второзаконие 4:39 – И така, познай днес и вложи в сърцето си, че Йехова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.

Исус Навин 2:11Като чухме, сърцата ни примряха и падна духът на всички поради слуха за вас; защото Господ, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу.

3 Царе 8:27Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат, а колко по-малко този дом, който построих!

2 Летописи 2:6Но кой може да Му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни да Го поберат? И така, кой съм аз, за да Му построя дом, освен само за да кадя пред Него?

Псалми 139:3Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища.

Псалми 139:5Ти си пред мен и зад мен и си сложил върху мене ръката Си.

Псалми 139:7-10Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там; ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти и Твоята десница ще ме държи.

Исая 57:15Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Святият: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.

Исая 66:1 – Така казва Господ: Небето Ми е престол и земята е Мое подножие; какъв дом искате да построите за Мен? И какво ще бъде мястото на Моя покой?

Еремия 23:23Аз само отблизо ли съм Бог, казва Господ, а не Бог и отдалеч?

Еремия 23:24Може ли някой да се скрие в тайни места,че Аз да не го видя? – казва Господ. Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва Господ.

Еремия 32:18Който показваш милост към хиляди родове, а въздаваш беззаконието на бащите в пазвата на децата им след тях; великият, могъщественият Бог, Господ на Силите е името Му.

Еремия 32:19 – Велик в намерения и силен в дела, Чиито очи са отворени над всички пътища на човешките деца, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му;

Йона 1:3Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господнето присъствие; и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господнето присъствие.

Йона 1:4Но Господ повдигна силен вятър по морето и настана голяма буря в морето, така че имаше опасност корабът да се разбие.

Деяния 7:48Но Всевишният не обитава в ръкотворни храмове, както казва пророкът: „Небето Ми е престол. А земята е Мое подножие. Какъв дом ще построите за Мене – казва Господ, – или какво е мястото за Моя покой?

Деяния 17:24Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове.

Деяния 17:27 – За да търсят Бога, та дано някак биха Го попипали и намерили, макар че Той не е далеч от всеки един от нас.

Деяния 17:28 – Защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са казали: „Защото дори Негов род сме.“

1 Коринтяни 12:6Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички човеци.

Ефесяни 1:23 – Която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.