Божиите обещания са дадени в Христос

Ефесяни 3:6  – а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на Неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието.

2 Тимотей 1:1 – Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, запрогласяване обещания живот, който е в Христос Исус.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.