• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 31

Пророческа утеха за Израил – възвръщане от плен и възстановяване

1 В същото време, казва Господ,
ще бъда Бог на всички Израелеви родове
и те ще Ми бъдат народ.
Така казва Господ:
Народът, който оцеля от меча,
ще намери благоволение в пустинята;
ще отида да го направя – да! – Израил, да почива.
Господ ми се яви отдавна и каза:
Наистина те възлюбих с вечна любов;
затова продължих да показвам милост към тебе.
Пак ще те съградя
и ще бъдеш съградена, девице Израилева;
пак ще се украсиш с тъпанчетата си
и ще излизаш в хора̀та на онези, които се веселят.
Пак ще насадиш лозя на самарийските планини;
онези, които ги насадят, те ще ядат плода им.
Защото ще дойде ден,
когато стражарите по Ефремовите планини ще викат:
Станете и нека възлезем в Сион
при Господа, нашия Бог.
Защото така казва Господ:
Пейте с радост за Яков
и възкликнете за главния от народите;
прогласете, похвалете и кажете:
Спаси, Господи, народа Си, останалите от Израил.
Ето, Аз ще ги доведа от северната земя
и ще ги събера от краищата на света,
и заедно с тях слепият и куцият,
бременната заедно с раждащата
ще се върнат тук с голямо множество.
С плач ще дойдат
и като се молят, ще ги доведа;
ще ги доведа до водни реки през прав път,
в който няма да се спънат;
защото съм Отец на Израил
и Ефрем е Моят първороден.
10 Слушайте, народи, словото Господне
и известете в далечните острови, като кажете:
Който разпръсна Израил, Той ще го събере
и ще го опази, както овчарят стадата си.
11 Защото Господ е изкупил Яков,
изкупил го е от ръката на по-силния от него.
12 И те ще дойдат и ще пеят върху височината на Сион,
и ще се стекат към благата Господни
към житото, виното и дървеното масло
и към рожбите на овцете и на говедата;
душата им ще бъде като напоявана градина
и те няма да изнемощеят вече.
13 Тогава ще се зарадва девицата в хорото
и юношите и старите заедно;
защото Аз ще превърна жалеенето им в радост
и ще ги утеша, и ще ги развеселя след скръбта им.
14 Още ще наситя душата на свещениците с тлъсто;
и народът Ми ще се насити с Моите блага, казва Господ.
15 Така казва Господ:
Глас се чува в Рама,
ридание и горчив плач;
Рахил оплаква децата си
и не иска да се утеши за децата си, защото ги няма.
16 Така казва Господ:
Въздържай гласа си от плач
и очите си – от сълзи,
защото делото ти бе възнаградено, казва Господ,
и те ще се върнат от земята на неприятеля.
17 Има надежда за късните ти дни, казва Господ,
и децата ти ще се върнат в своите предели.
18 Наистина чух Ефрем да си оплаква участта, като казва:
Наказал си ме
и бях наказан като теле, неучено на хомот;
върни ме и ще бъда върнат,
защото Ти си Господ, мой Бог.
19 Наистина, откакто бях върнат, се разкаях,
и откакто бях научен, се ударих по бедрото.
Засрамих се, да! Дори се смутих,
понеже носих укора на младостта си.
20 Ефрем драг син ли Ми е?
Мило дете ли е?
Защото колкото пъти говоря против него,
все още го помня;
затова сърцето Ми се смущава за него
и Аз наистина ще му покажа милост, казва Господ.
21 Изправи си пътни показалци,
направи си колове за упътване,
насочи сърцето си към пътя –
към пътя, през който си ходила;
върни се, девице Израилева,
върни се към тези твои градове.
22 Докога ще се скиташ насам-натам, дъще отстъпнице?
Защото Господ направи нещо ново на земята –
жена ще обгради с грижи и любов мъж.
23 Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Отново ще употребяват този говор в Юдовата земя
и в градовете ѝ, когато ги върна от плен –
Господ да те благослови, жилище на правда, свят хълм!
24 И там ще обитава Юда заедно с всичките му градове,
земеделците и чергарите със стада.
25 Защото наситих изнурената душа
и напълних всяка изтерзана душа.
26 След това се събудих и размислих[1];
и от видението сънят ми стана сладък.
27 Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще насея Израилевия дом и Юдовия дом
с човешко и с животинско семе;
28 и както бдях над тях, за да изкоренявам,
да събарям, да съсипвам,
да погубвам и да наскърбявам,
така ще бъда над тях,
за да градя и да насаждам, казва Господ.
29 В онези дни няма вече да казват:
Бащите ядоха кисело грозде
и зъбите на децата оскоминеха;
30 а всеки ще умира за своето си беззаконие;
всеки човек, който би изял кисело грозде,
неговите зъби ще оскоминеят.

Новият завет

31 Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
32 не такъв завет, какъвто сключих с бащите им
в деня, когато ги хванах за ръка,
за да ги изведа от Египетската земя;
защото те престъпиха Моя завет,
поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.
33 Но ето завета,
който ще сключа с Израилевия дом
след онези дни, казва Господ:
Ще положа закона Си във вътрешностите им
и ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ;
34 и няма вече да учат
всеки ближния си и всеки брат си
и да казват: Познайте Господа;
защото те всички ще Ме познават –
от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ;
защото ще простя беззаконието им
и греха им няма да помня вече.
35 Така казва Господ,
Който дава слънцето за светлина денем
и нарежда луната и звездите за светлина нощем,
Който повдига морето така, че вълните му бучат,
Господ на Силите е името Му.
36 Ако изчезнат тези наредби отпред Мене, казва Господ,
тогава и Израилевото потомство ще престане
да бъде довека народ пред Мене.
37 Така казва Господ:
Ако може да се измери небето горе
и да се изследват основите на земята долу,
тогава и Аз ще отхвърля цялото Израилево потомство
за всичко, което са сторили, казва Господ.
38 Ето, идат дни, казва Господ,
когато градът ще се съгради на Господа
от кулата Ананеил до портата на ъгъла;
39 и връв за измерване още ще се тегли
по-нататък право до хълма Гарив
и ще завие към Гоат;
40 и цялата долина на труповете и на пепелта,
и на всички ниви по потока Кедрон,
до ъгъла на конската порта към изток,
ще бъдат святи на Господа;
градът няма вече да се изкорени,
нито да се съсипе довека.

Бележки:

  1. 31:26 От евр. разгледах.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *