• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 13

Тайната вечеря

А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.

И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,

Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива,

стана от вечерята, свали горните Си дрехи, взе престилка и я препаса.

После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.

И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?

Исус му отговори: Това, което Аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш.

Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене.

Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми.

10 Исус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.

11 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.

12 А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих?

13 Вие Ме наричате Учител и Господ; и право казвате, защото съм такъв.

14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.

15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.

16 Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.

17 Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.

18 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се изпълни писаното: „Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мен.“

19 Отсега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че Аз съм Този, за Когото ви говорих.

20 Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

Исус предсказва, че ще бъде предаден

21 Като каза това, Исус се развълнува в духа Си и засвидетелства: Истина, истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.

22 Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори.

23 А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус.

24 Затова Симон Петър му кимна и му каза: Кажи ни за кого говори.

25 А той, както се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и Му каза: Господи, кой е той?

26 Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски.

27 И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.

28 А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това;

29 защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата[1], че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.

30 И така, като прие залъка, Юда веднага излезе; а беше нощ.

Новата заповед за любовта

31 А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него;

32 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.

33 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега – където отивам Аз, вие не можете да дойдете.

34 Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.

35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

Исус предсказва отричането на Петър

36 Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където Аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш.

37 Петър Му каза: Господи, защо да не мога да Те последвам сега? Живота[2] си ще дам за Теб.

38 Исус отговори: Живота[3] си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: Петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл три пъти от Мене.

Бележки:

  1. 13:29 От гр. торбичката или кутийката.
  2. 13:37 От гр. очиства.
  3. 13:38 От гр. очиства.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *