• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 4

Исус Христос и самарянката

А когато Господ узна какво са дочули фарисеите за Него, именно, че Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан,

не че сам Исус кръщаваше, а учениците Му,

напусна Юдея и пак отиде към Галилея.

И трябваше да мине през Самария.

И така, дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф.

Там беше Якововият кладенец[1]. Уморен от пътуване, Исус седеше на кладенеца. Беше около шестия час.

Дойде една самарянка да си извади вода. Исус ѝ каза: Дай Ми да пия.

Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна.

Тогава самарянката Му каза: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не общуват със самаряните.

10 Исус ѝ отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива[2] вода!

11 Жената Му каза: Господине, нямаш с какво да загребеш вода, а и кладенецът е дълбок; тогава откъде имаш живата вода?

12 Нима си по-велик от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него, и синовете му, и добитъкът му?

13 Исус ѝ отговори: Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее;

14 а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее довека; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.

15 Жената Му каза: Господине, дай ми тази вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път дотук, за да изваждам.

16 Исус ѝ каза: Иди, повикай мъжа си и ела тук.

17 Жената Му отговори: Нямам мъж. Исус ѝ каза: Право каза, че нямаш мъж;

18 защото петима мъже си имала, и този, когото сега имаш, не ти е мъж. Това, което казваш, е вярно.

19 Жената Му каза: Господине, виждам, че Ти си пророк.

20 Нашите бащи на този хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, където трябва да се покланяме.

21 Исус ѝ каза: Жено, вярвай Ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца.

22 Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от юдеите.

23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.

24 Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

25 Жената Му каза: Зная, че ще дойде Месия, Който се нарича Христос; Той, когато дойде, ще ни изяви всичко.

26 Исус ѝ каза: Аз, Който говоря с тебе, съм Месията.

27 В това време дойдоха учениците Му и се учудиха, че разговаря с жена; но никой не попита: Какво търсиш?, или: Защо разговаряш с нея?

28 Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората:

29 Елате да видите един Човек, Който ми каза всичко, което съм направила. Да не би Той да е Христос?

30 Те излязоха от града и отиваха при Него.

31 В това време учениците молеха Исус: Учителю, яж.

32 А Той им каза: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете.

33 Затова учениците казаха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл нещо за ядене?

34 Исус им каза: Моята храна е да изпълня волята на Онзи, Който Ме е пратил, и да довърша Неговото дело.

35 Не казвате ли: Още четири месеца и жътвата ще дойде? Ето, казвам ви, погледнете и вижте, че нивите са вече бели за жътва.

36 Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жъне.

37 Защото в това отношение вярна е пословицата, че един сее, а друг жъне.

38 Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд.

39 И много самаряни от този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм правила.

40 И така, когато самаряните дойдоха при Него, Го помолиха да остане при тях; и Той остана там два дни.

41 И още мнозина повярваха поради Неговото учение;

42 и на жената казаха: Ние вече вярваме не заради това, което ти ни каза, понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина Спасителят на света.

Исус Христос изцелява сина на царски чиновник

43 След два дни Той си тръгна оттам и отиде в Галилея.

44 Защото сам Исус заяви, че пророк не е почитан в родината си.

45 И така, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, след като бяха видели всичко, което извърши в Йерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.

46 И така, Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата във вино. И имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в Капернаум.

47 Той, като чу, че Исус е дошъл от Юдея в Галилея, отиде при Него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране.

48 Тогава Исус му каза: Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате.

49 Царският чиновник Му каза: Господине, слез, докато не е умряло детенцето ми.

50 Исус му каза: Иди си; синът ти е жив. Човекът повярва на думите, които му каза Исус, и си отиде.

51 И когато той вече слизаше към дома си, слугите му го посрещнаха и казаха, че синът му е жив.

52 А той ги попита за часа, когато му стана по-леко. Те му казаха: В седмия час треската го остави.

53 И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му каза: Синът ти е жив. И повярва той и целият му дом.

54 Това второ знамение извърши Исус, когато отново дойде от Юдея в Галилея.

Бележки:

  1. 4:6 От гр. извор.
  2. 4:10 Течаща.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *