• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 5

Изцеляването на Витесда

След това имаше юдейски празник и Исус отиде в Йерусалим.

А в Йерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда[1], която има пет преддверия.

В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата.

Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато болест и да беше болен.

И там имаше един човек, болен от тридесет и осем години.

Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, му каза: Искаш ли да оздравееш?

Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен.

Исус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи.

И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота.

10 Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е; и не ти е позволено да вдигнеш постелката си.

11 Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, ми каза: Вдигни постелката си и ходи!

12 Попитаха го: Кой е Човекът, Който ти каза: Вдигни постелката си и ходи?

13 А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус се беше измъкнал оттам, тъй като имаше голямо множество на това място.

14 По-късно Исус го намери в храма и му каза: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо.

15 Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.

16 И затова юдеите гонеха Исус, защото вършеше тези неща в събота.

17 А Исус им отговори: Отец Ми работи досега – и Аз работя.

18 Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец и така правеше Себе Си равен на Бога.

Божествената власт на Сина и Неговите дела

19 Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от Себе Си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец; понеже каквото върши Той, същото върши и Синът.

20 Защото Отец обича Сина и Му разкрива всичко, което Сам върши; ще Му покаже и по-велики дела, за да се чудите вие.

21 Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска.

22 Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички,

23 за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.

24 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.

25 Истина, истина ви казвам, но иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят.

26 Защото както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

27 и Му е дал власт да извършва съд, защото е Човешкият Син.

28 Не се чудете на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му

29 и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.

Свидетелства за Исус Христос и Неговите дела

30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; отсъждам, както чувам; и Моят съд е справедлив, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.

31 Ако Аз свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинно.

32 Друг е, Който свидетелства за Мен; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мен, е истинно.

33 Вие пратихте до Йоан; и той засвидетелства за истината.

34 Но Аз не приемам свидетелство от човек; а казвам това, за да се спасите вие.

35 Той беше светилникът, който гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговата светлина.

36 Но Аз имам свидетелство, по-голямо от Йоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за Мене, че Отец Ме е пратил.

37 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелства за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели.

38 И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате в Този, Когото Той е пратил.

39 Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен,

40 и въпреки това не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.

41 От човеци слава не приемам;

42 но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.

43 Аз дойдох в името на Моя Отец и не Ме приемате; но ако дойде друг в свое име, него ще приемете.

44 Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единствения Бог.

45 Не мислете, че Аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява – Моисей, на когото вие се облягате.

46 Защото ако вярвахте на Моисей, щяхте да повярвате и на Мене; понеже той за Мене писа.

47 Но ако не вярвате на неговите Писания, как ще повярвате на Моите думи?

Бележки:

  1. 5:2 Евр. Бетцата.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *