• Търсене

  • Избери Превод


Матей 12

Исус – Господар на съботата

По онова време, в една събота, Исус минаваше през нивите; а учениците Му, като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат.

А фарисеите, като видяха това, казаха Му: Виж, Твоите ученици вършат нещо, което не е позволено да се върши в събота.

А Той им каза: Не сте ли чели какво направи Давид, когато той и мъжете, които бяха с него, огладняха,

как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не беше позволено да яде нито той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците?

Или не сте чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни.

Но, казвам ви, че тук има нещо повече от храма.

Но ако знаехте какво значи писаното: „Милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните.

Защото Човешкият Син е Господар на съботата.

Изцеление в събота

И като си тръгна оттам, дойде в синагогата им.

10 Там имаше един човек с изсъхнала ръка. За да обвинят Исус, Го попитаха: Позволено ли е човек да изцелява в събота?

11 А Той им каза: Кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?

12 А колко по-ценен е човек от овца! Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.

13 Тогава каза на човека: Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.

14 А фарисеите, като излязоха, се наговориха против Него, как да Го погубят.

Пророчеството за Христос

15 Но Исус, като узна това, се оттегли оттам; и мнозина тръгнаха след Него и Той ги изцели всички.

16 И им заръча да не разгласяват за Него;

17 за да се сбъдне казаното чрез пророк Исая:

18 „Ето Моя Слуга, Когото избрах,
Моя възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми.
Ще положа Духа Си на Него
и Той ще възвести съд на народите.
19 Няма да се скара, нито да извика,
нито ще чуе някой гласа Му по площадите.
20 Смазана тръстика няма да пречупи
и замъждял фитил няма да угаси,
докато изведе правосъдието към победа.
21 И в Неговото име народите ще се надяват.“

Божествената власт на Исус Христос

22 Тогава доведоха при Него един обладан от бяс, сляп и ням; и го изцели, така че немият проговори и прогледна.

23 И всички множества се смаяха и казваха: Да не би Този да е Давидовият син?

24 А фарисеите, като чуха това, казаха: Този не изгонва бесовете освен чрез началника на бесовете, Веелзевул.

25 А Исус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои.

26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?

27 При това, ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват синовете ви? Затова те ще ви бъдат съдии.

28 Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло върху вас.

29 Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да ограби покъщнината му, ако първо не го върже? Тогава ще ограби къщата му.

30 Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира с Мене, разпилява.

31 Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.

32 И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости – нито в този свят[1], нито в бъдещия.

За дървото и неговите плодове

33 Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото по плода се познава дървото.

34 Рожби ехиднини! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.

35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.

36 И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда.

37 Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.

Знамението на пророк Йона

38 Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха: Учителю, искаме да видим знамение от Теб.

39 А Той им отговори: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона.

40 Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

41 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а, ето, тук има повече от Йона.

42 Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от Соломон.

Завръщане на нечистия дух

43 Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира.

44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена и подредена.

45 Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение.

Майката и братята на Исус Христос

46 Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха навън и искаха да Му говорят.

47 И някой си Му каза: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят.

48 А Той отговори на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми и кои са братята Ми?

49 И като посочи с ръка към учениците Си, каза: Ето майка Ми и братята Ми!

50 Защото който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка.

Бележки:

  1. 12:32 Или: век.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *