• Търсене

  • Избери Превод


Матей 19

Исус отново в Юдея

Когато Исус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите на Юдея отвъд Йордан.

И големи множества вървяха след Него; и Той ги изцели там.

За брака

Тогава при Него дойдоха фарисеи, които, като Го изпитваха, казаха: Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина?

А той отговори: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е сътворил, сътворил ги е отначало мъжко и женско създание и е казал:

„Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът“?

Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.

Казаха му: Тогава Моисей защо заповяда мъжът да даде разводно писмо и да я напусне?

Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е позволил да напускате жените си; но отначало не е било така.

И ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодейства, и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.

10 Учениците Му казаха: Ако такова е задължението на мъжа към жената, по-добре да не се жени.

11 А Той им каза: Не всички могат да приемат тези думи, но само онези, на които е дадено.

12 Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.

Исус Христос благославя децата

13 Тогава доведоха при Него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.

14 А Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

15 И положи ръце на тях и замина оттам.

Богатство и вечен живот

16 И, ето, един младеж дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?

17 А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.

18 Каза Му: Кои? Исус отвърна: Тези: Не убивай; не прелюбодействай; не кради; не лъжесвидетелствай;

19 почитай баща си и майка си; и обичай ближния си както себе си.

20 Младежът Му каза: Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига?

21 Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.

22 Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.

23 А Исус каза на учениците Си: Истина ви казвам: Трудно ще влезе богат в небесното царство.

24 При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

25 А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: Като е така, кой може да се спаси?

26 А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.

27 Тогава Петър Му отговори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; тогава какво ще имаме?

28 А Исус им каза: Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесетте престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.

29 И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.

30 Обаче мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните – първи.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *