• Търсене

  • Избери Превод


Матей 21

Влизането на Исус Христос в Йерусалим

И когато се приближиха до Йерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и им каза:

Идете в селото, което е отсреща; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и Ми ги докарайте.

И ако някой ви каже нещо, отговорете: На Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.

А това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва:

„Кажете на Сионовата дъщеря:
Ето, твоят Цар иде при тебе,
кротък и възседнал на осел
и на осле, рожба на ослица.“

И така, учениците отидоха и направиха, както им нареди Исус;

докараха ослицата и ослето и намятаха на тях дрехите си; и Той седна върху тях.

А по-голямата част от множеството разстлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя.

А множествата, които вървяха пред Него и които идваха след Него, викаха: Осанна[1] на Давидовия Син! Благословен, Който иде в Господнето име! Осанна във висините!

10 И когато влезе в Йерусалим, целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Този?

11 А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет в Галилея.

Изгонването на търговците от храма

12 И Исус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите, и им каза:

13 Писано е: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом“, а вие го правите разбойнически вертеп.

14 И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.

15 А главните свещеници и книжниците, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма: Осанна на Давидовия Син!, възнегодуваха и Му казаха:

16 Чуваш ли какво казват тези? А Исус им отговори: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи:

„От устата на младенци и кърмачетата
приготвил си хвала“?

17 И след като ги остави, излезе вън от града до Витания, където и пренощува.

Безплодната смокиня

18 А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.

19 И като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея освен едни листа; и каза: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смокинята веднага изсъхна.

20 И учениците, които видяха това, се удивиха и казаха: Как вднага изсъхна смокинята?

21 А Исус отговори: Истина ви казвам: Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето!, ще стане.

22 И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

За властта на Исус Христос

23 И когато дойде в храма, като поучаваше, главните свещеници и старейшините на народа дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща и кой Ти е дал тази власт?

24 А Исус им отговори: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща.

25 Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от човеците? А те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не му повярвахте?

26 Но ако кажем: От човеците, боим се от народа; защото всички смятат Йоан за пророк.

27 И така, в отговор на Исус казаха: Не знаем. И Той им каза: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тези неща.

Притча за двамата сина

28 А какво мислите за това? Един човек имаше двама сина; отиде при първия и му каза: Синко, иди, работи днес на лозето.

29 А той отговори: Не искам; но после се разкая и отиде.

30 Отиде и при втория и му каза същото. А той отговори: Аз ще ида, господарю! Но не отиде.

31 Кой от двамата изпълни волята на баща си? Отвърнаха Му: Първият. Исус им каза: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.

32 Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте; но бирниците и блудниците му повярваха; а вие, като видяхте това, дори и впоследствие не се разкаяхте, за да му вярвате.

Притча за злите земеделци

33 Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и построи кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.

34 И когато наближи гроздоберът, изпрати слугите си при земеделците да приберат плода му.

35 А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.

36 Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.

37 Най-после изпрати при тях сина си, като мислеше: Ще се засрамят поне от сина ми.

38 Но земеделците, като видяха сина, казаха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.

39 И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.

40 И така, когато си до̀йде стопанинът на лозето, какво ще направи на тези земеделци?

41 Казаха Му: Злодеите ще погуби зле, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.

42 Исус им каза: Никога ли не сте чели в Писанията тези думи:

„Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла.
От Господа е това.
И чудно е в нашите очи“?

43 Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.

44 И който падне върху този камък, ще се разбие; а върху когото падне камъкът – ще го смаже.

45 И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;

46 но когато поискаха да Го хванат, се изплашиха от народа, понеже Го смяташе за пророк.

Бележки:

  1. 21:9 От евр. спасение, спасѝ.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *