• Търсене

  • Избери Превод


Матей 26

Заговорът за убийството на Исус Христос

Когато Исус свърши тези думи, каза на учениците Си:

Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата и Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие.

Тогава главните свещеници и народните старейшини се събраха в двора на първосвещеника, който се наричаше Каяфа,

и се наговаряха как да уловят Исус с измама и да Го убият;

но си казваха: Да не е на празника, за да не стане вълнение между народа.

Помазването на Исус Христос във Витания

А когато Исус беше във Витания, в къщата на Симон Прокажения,

до Него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата Му, докато Той седеше на трапезата.

А учениците, като видяха това, възнегодуваха, като казваха: Защо се прахоса това?

Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите.

10 Като забеляза това, Исус им каза: Защо досаждате на жената? Понеже тя извърши добро дело за Мене.

11 Защото сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не винаги съм между вас.

12 Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми, направи го, за да Ме приготви за погребение.

13 Истина ви казвам: Където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя направи.

Предателството на Юда

14 Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници и каза:

15 Какво ще ми дадете, за да ви Го предам? И те му определиха награда от тридесет сребърника.

16 И оттогава той търсеше удобен случай да им Го предаде.

Тайната вечеря

17 А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исус и казаха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш Пасхата?

18 Той каза: Идете в града при еди-кого си и му кажете: Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам Пасхата с учениците Си.

19 И учениците направиха, както им заръча Исус, и приготвиха Пасхата.

20 И когато се свечери, Той седна на трапезата с дванадесетте ученика.

21 И докато ядяха, каза: Истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.

22 А те, много наскърбени, започнаха всички един по един да Му казват: Да не съм аз, Господи?

23 Той отговори: Който натопи ръката си заедно с Мене в блюдото, той ще Ме предаде.

24 Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил.

25 А Юда, който Го предаде, попита: Да не съм аз, Учителю? Исус му отвърна: Ти каза.

26 И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го и го разчупи, и като го даваше на учениците, каза: Вземете, яжте – това е Моето тяло.

27 Взе и чашата и като благодари на Бога, даде им и каза: Пийте от нея всички!

28 Защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за прощаване на греховете.

29 Но казвам ви, че отсега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Своя Отец.

30 И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.

Исус предсказва отричането на Петър

31 Тогава Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради Мене тази нощ, защото е писано: „Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат.“

32 А след като бъда възкресен, ще отида преди вас в Галилея.

33 А Петър Му отговори: Дори и всички да се съблазнят поради Теб, аз никога няма да се съблазня.

34 Исус Му каза: Истина ти казвам, че тази нощ, преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене.

35 Петър Му каза: Дори ако се наложи да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и всички други ученици.

В Гетсиманската градина

36 Тогава Исус дойде с тях на едно място, наречено Гетсимания; и каза на учениците Си: Поседете тук, докато отида там да се помоля.

37 И като взе със Себе Си Петър и двамата Зеведееви синове, започна да скърби и да тъгува.

38 Тогава им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мен.

39 И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.

40 Дойде при учениците и ги намери заспали, и каза на Петър: Не можахте ли поне един час да бдите с Мене?

41 Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.

42 Пак отиде втори път и се помоли, като каза: Отче Мой, ако не е възможно да Ме отмине тази чаша, без да я пия, нека бъде Твоята воля.

43 И като дойде, пак ги намери заспали; защото очите им бяха натежали.

44 И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи.

45 Тогава дойде при учениците и им каза: Още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато Човешкият Син се предава в ръцете на грешници.

46 Станете да вървим. Ето, приближи се този, който Ме предава.

Залавянето на Исус

47 И когато Той говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него – голямо множество, с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини.

48 А онзи, който Го предаваше, им беше дал знак, като каза: Когото целуна, Той е; хванете Го.

49 И веднага се приближи до Исус и каза: Здравей, Учителю! И Го целуна.

50 А Исус му каза: Приятелю, за каквото си дошъл, направи го. Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исус и Го хванаха.

51 И, ето, един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отсече ухото му.

52 Тогава Исус му каза: Върни ножа си на мястото му, защото всички, които посягат към ножа, от нож ще загинат.

53 Или мислиш, че не мога да извикам към Своя Отец и Той да Ми изпрати още сега повече от дванадесет легиона ангели?

54 Но тогава как биха се сбъднали Писанията, според които трябва да стане така?

55 В същия час Исус каза на народа: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и тояги да Ме хванете? Всеки ден седях и поучавах в храма и не Ме хванахте.

56 Но всичко това стана, за да се сбъднат Писанията на пророците. Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.

Исус Христос на съд пред Синедриона

57 А тези, които бяха хванали Исус, Го заведоха у първосвещеника Каяфа, където бяха събрани книжниците и старейшините.

58 А Петър вървеше след Него отдалеч до двора на първосвещеника; и като влезе вътре, седна със слугите да види края.

59 А главните свещеници и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исус, за да Го предадат на смърт;

60 обаче не намериха, въпреки че дойдоха много лъжесвидетели. Но накрая дойдоха двама и казаха:

61 Този каза: Мога да разруша Божия храм и за три дни пак да го съградя.

62 Тогава първосвещеникът стана и Му каза: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против Тебе?

63 Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш: Ти ли си Христос, Божият Син?

64 Исус му отговори: Ти каза. Но казвам ви, отсега нататък ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на Всесилния[1] и идващ на небесните облаци.

65 Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Той богохулства! Каква нужда имаме вече от свидетели? Ето, сега чухме богохулството. Вие какво мислите?

66 А в отговор казаха: Заслужава смъртно наказание.

67 Тогава Го заплюваха в лицето и Го блъскаха; а други Му удряха плесници и Му казваха:

68 Познай, Христе, кой Те удари?

Отричането на Петър

69 А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исус Галилеянина.

70 А той се отрече пред всички, като каза: Не разбирам какво говориш.

71 И когато излезе в преддверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха там: И този беше с Исус Назарянина.

72 И Петър пак се отрече с клетва: Не познавам Човека.

73 След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо, и казаха на Петър: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава.

74 Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Човека. И на часа петелът пропя.

75 И Петър си спомни думите на Исус, Който беше казал: Преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от Мен. И той излезе навън и плака горко.

Бележки:

  1. 26:64 От гр. Силата.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *