• Търсене

  • Избери Превод


Сусана 1

Сусана попада невинна в изпитание

1 Във Вавилон живееше мъж на име Йоаким. 2 И взе си той жена на име Сусана, дъщеря на Хелкия, много хубава и богобоязлива. 3 Родителите ѝ бяха праведни и научиха дъщеря си да спазва Мойсеевия закон. 4 Йоаким беше много богат и имаше градина до къщата си. И при него се събираха юдеите, защото той беше най-почтен от всички.

5 По онова време за съдии бяха поставени двама старейшини измежду народа, за които Господ беше казал, че беззаконието е излязло от Вавилон от старейшини, съдии, които се смятаха за управници на народа. 6 Те бяха постоянно в дома на Йоаким и при тях идваха всички, които имаха спорни дела.

7 А когато по обед народът се разотиваше, Сусана се отправяше на разходка в градината на мъжа си. 8 Всеки ден двамата старейшини я виждаха да идва и да се разхожда и у тях се породи похот към нея. 9 Загубили ум, те не отправяха вече погледи към небето и забравиха, че трябва да бъдат достойни съдии на народа. 10 Те и двамата страдаха по нея, но се стараеха другият да не забележи, 11 защото се срамуваха да разкрият страстта си за близост с нея.

12 С нетърпение те чакаха всеки ден да я видят и веднъж единият рече на другия: 13 „Да си вървим, време е за обяд.“ След това излязоха и се разделиха. 14 Но след малко и двамата се върнаха и се срещнаха на същото място. Тогава в разговор помежду си разбраха причината и признаха един другиму своята страст, а после се уговориха по кое време биха могли да я намерят сама.

15 И ето в избрания от тях удобен ден Сусана, придружавана само от две слугини, дойде както обикновено в градината, за да се изкъпе поради жегата. 16 А там нямаше никого освен двамата старейшини, които спотаени очакваха появата ѝ. 17 Сусана се обърна към слугините и рече: „Донесете ми масло и сапун и затворете градинските врати, за да се окъпя!“ 18 И те сториха, каквото им поръча – затвориха градинските врати и излязоха през една странична врата, за да донесат, каквото им беше заповядано. Така не забелязаха старейшините, които се бяха потулили.

19 И когато слугините излязоха, двамата старейшини веднага станаха, затичаха се към нея и рекоха: 20 „Виж, вратите са затворени и никой не ни вижда. И двамата страстно те желаем; затова не ни отказвай близостта си! 21 Иначе ще свидетелстваме против тебе, че си била с един младеж и затова отпрати слугините си.“

22 *Тогава Сусана отчаяно простена и рече: „Няма изход за мене! Ако сторя това, очаква ме смърт заради прелюбодейство; ако пък не го сторя, няма да се изплъзна от ръцете ви. 23 По-добре за мене е да попадна в ръцете ви, без да съм го сторила, отколкото да съгреша пред Господа.“

24 И Сусана завика с висок глас; завикаха срещу нея и двамата старейшини, 25 а единият се затича и отвори градинските врати. 26 Щом в къщата чуха вика от градината, върнаха се през страничната врата, за да видят какво се е случило с нея. 27 Когато старейшините казаха защо са надали викове, слугите ѝ много се засрамиха, понеже никога такова нещо не бе чувано за Сусана.

28 А на другия ден, когато при Йоаким, нейния мъж, отново се беше събрал народ, дойдоха и двамата старейшини. Замислили, макар и противозаконно, да предадат Сусана на смърт, 29 те се обърнаха към народа с думите: „Доведете Сусана, Хелкиевата дъщеря, жена на Йоаким!“ Така и сториха. 30 И тя дойде, съпровождана от родителите си, децата и всичките си сродници.

31 Сусана беше много хубава на вид, а осанката ѝ – благородна. 32 И тъй като лицето ѝ беше покрито, онези злосторници заповядаха да го открият, та да се наситят на хубостта ѝ. 33 Тогава близките ѝ и всички, които я гледаха, се разплакаха.

34 *Двамата старейшини се изправиха сред народа и положиха ръце върху главата ѝ. 35 Но тя, насълзена, гледаше към небето, защото сърцето ѝ се уповаваше на Господа. 36 И старейшините казаха: „Когато вървяхме из градината сами, тя влезе с две слугини, затвори градинските врати и отпрати слугините. 37 Тогава при нея дойде един младеж, който се криеше там, и легна с нея. 38 Тогава ние се намирахме на ъгъла на градината и като видяхме това беззаконие, втурнахме се към тях 39 и ги видяхме да извършват съвъкупление. Него не можахме да задържим; беше по-силен от нас, отвори вратата и изскочи, 40 ала нея хванахме и попитахме кой беше този младеж. Тя обаче не пожела да ни каже; това ние твърдим като свидетели.“

41 И събранието им повярва като на старейшини народни и на съдии и я осъдиха на смърт. 42 *Тогава Сусана извика с висок глас: „Боже вечни, Който виждаш съкровеното и знаеш всичко, преди да се случи! 43 Ти знаеш, че те лъжесвидетелстваха против мене; и ето аз умирам, без да съм извършила нещо, което те измислиха против мене от злост.“

Даниил разобличава обвинителите и спасява Сусана

44 И Господ чу нейния глас. 45 *И когато я поведоха на смърт, Бог пробуди светия дух на младия мъж Даниил 46 и той извика с висок глас: „Невинен съм, ако се пролее кръвта ѝ!“ 47 Тогава всички се обърнаха към него и запитаха какво означават изречените думи. 48 А той застана пред тях и рече: „Нима сте толкова неразумни, израилтяни, че без да разпитате и да узнаете истината, осъдихте тази Израилева дъщеря! 49 Върнете се в съда, защото те лъжесвидетелстваха против нея!“

50 *И веднага целият народ се върна и стареите му казаха: „Седни пред нас и ни разкрий какво знаеш, защото на тебе даде Господ старшинство по разум!“ 51 Тогава Даниил се обърна към тях с думите: „Отделете ги далече един от друг и аз ще ги разпитам.“

52 И когато бяха отделени един от друг, той повика единия от тях и му каза: „Животът ти е преминал в злини, ала сега се разкриха греховете, които по-рано си вършил. 53 *Несправедливи бяха присъдите ти – осъждаше невинни и оправдаваше виновни, макар Господ да казва: „Невинен и праведен не погубвай!“ 54 И ако наистина си видял тази жена, кажи под кое дърво ги видя да прелюбодействат?“ Той отвърна: „Под мастиковото.“ 55 А Даниил рече: „Тази лъжа ще ти струва главата, защото Бог заповяда вече на ангела Си да те разсече наполовина.“

56 След като го отведоха, той заповяда да доведат другия и му каза: „Ханааново семе си ти, не Юдино! Женска хубост те е прелъстила и похот е развратила сърцето ти! 57 Така постъпвахте с дъщерите Израилеви, а те от страх не ви се противяха; но тази юдейка не понесе беззаконието ви! 58 Затова, кажи ми: под кое дърво ги хвана в прелюбодеяние?“ А той отговори: „Под зеления дъб.“ 59 Тогава Даниил се обърна към него: „И на тебе тази лъжа ще ти струва главата, защото ангел Божий с меча чака да те разсече наполовина, за да ви изтреби.“

60 А насъбралите се с викове прославяха Бога, Който спасява онези, които Му се уповават. 61 *След това се вдигнаха срещу двамата старейшини, защото Даниил с техните уста ги разобличи, че лъжесвидетелстват. И ги наказаха така, както те бяха замислили да постъпят с ближния си – 62 убиха ги, както повелява Мойсеевият закон. Така този ден бе спасена невинна кръв.

63 А Хелкия и жена му прославиха Бога заради дъщеря си Сусана заедно с Йоаким и с всички сродници, защото у нея не бе намерено нищо, достойно за укор и срам. 64 А Даниил стана велик пред народа от този ден нататък.

Бележки:

 *22 Лев. 20:10; Вт. 22:22; Йн. 8:4-5

 *34 Лев. 24:14

 *42 Пс. 33:13-15; Пр. 15:11; Евр. 4:13

 *45 Дан. 4:5; 5:11,14

 *50 Прем. 4:8-9

 *53 Изх. 23:7

 *61-62 Вт. 19:16-21


Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.