Нов Превод – ББД

Нов превод от оригиналните езици, предаващ библейското послание по начин, съобразен с особеностите и развитието на литературния български език. Тематичното разделение по параграфи и богатият набор от пояснителни бележки под черта са само малка част от предимствата на този библейски превод.

По инициатива на Обединените библейски дружества през 1993 г. в София се създаде комисия за нов превод на Библията от оригиналните текстове – от еврейски език на Стария Завет и от гръцки език на Новия Завет. Проектът е осъществен от преводачески екип от езиковеди библеисти от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Българската академия на науките.

След 20 г. усилен труд, в края на 2013 г. преводът беше отпечатан, а в началото на 2014 г. беше официално представен пред обществеността.

Всички права запазени. Текстът на Библията, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество, може да бъде цитиран под всякаква форма (печатна, визуална, дигитална или аудио) в размер на не повече от петстотин (500) стиха без изрично писмено разрешение от издателите, при положение, че цитираните стихове не представляват цяла библейска книга и не съставляват двадесет и пет процента (25%) от материала, в който са цитирани. Копие от материала да се изпрати на издателя.

На титулната или на страницата, обозначаваща авторските права, или на първия екран (в зависимост от вида) на съответния материал, трябва да се изписва следното:

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици
© Българско библейско дружество 2013. Използвани с разрешение.

Този библейски текст е предназначен единствено за лична употреба. Може да копирате части от текста в свои печатни или електронни произведения, без те да бъдат разпространявани с комерсиална цел. Библейският текст не може да бъде променян под никаква форма и трябва да остане в първоначалния си вид. Библейският текст не може да бъде продаван директно или предлаган за продажба под каквато и да е форма.

Библейският текст не е софтуер и не може да бъде копиран като такъв. Когато цитати от библейския текст се използват в материали, предназначени за свободно разпространение, като например църковни бюлетини, ред на богослуженията, плакати, транспаранти или други подобни, не е необходимо да се изписва пълното наименование на библейския текст, но след цитата трябва да се изписва съкращението НП (от: “Нов превод”).

Всеки друг материал, използващ библейски цитати и произведен с комерсиална цел, който използва текстове от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество, трябва да има изрично писмено разрешение от Българско библейско дружество за използването на този библейски текст.

Запитвания и всякакви други въпроси може да се отправят към

Българско библейско дружество
ул. Антим I, №51, София 1303

www.biblesociety.bg

Информация за Българско Библейско Дружество

Българското библейско дружество е продължител на дългогодишната библейска традиция, водеща началото си по нашите земи още от времето на Османското владичество. Историята ни започва с пристигането на първите библейски книжари, изпратени от Британското и чуждестранно библейско дружество. С тяхна помощ през 1840 г. е извършен първият цялостен превод на Новия Завет от Неофит Рилски, който в последствие е отпечатан в Смирна. По-късно е извършен превод на цялата Библия на съвременен български език от няколко души. Ръководител на проекта е американският мисионер Илаяс Рийгс. В превода участват още д-р А. Лонг, К. Фотинов, Х. Сичан-Николов и П. Р. Славейков. Този първи превод на цялата Библия е отпечатан в Цариград през 1871 г. и е известен още като Цариградската Библия. Въпросното издание изиграва голяма роля за установяване на книжовния български език. Синодалният превод на Библията е отпечатан през 1925 г. като също допринася съществено за развиването и разпространението на библейската традиция у нас.

По това време в България вече работи Българско библейско дружество, но дейността му е прекратена след 1944 г.

През есента на 1993 г. няколко ръководители на протестантски църкви, заедно с представители на БПЦ основават „Сдружение за разпространение на Библията в България”, по-късно преименувано на Българско библейско дружество. През първия етап от работата на Дружеството, помощта на Обединените библейски дружества е неоценима. Дейността, свързана с разпространението на Библията у нас се разширява, като се разнообразяват изданията на Библията, променя се формата и художественото оформление на отпечатаните Библии за деца и други помощни материали. През 2008 г. и 2009 г. се провеждат няколко научни конференции, семинари и изложби в цялата страна, обединени под мотото „Година на Библията”. През 2010 г. Българското библейско дружество е прието за асоцииран член на Обединените библейски дружества (United Bible Societies), които действат в световен мащаб.

В същата 1993 г., когато е основано Българското библейско дружество, отново по инициатива на Обединените библейски дружества, е образувана комисия за превод на Свещеното Писание на съвременен български език от оригиналните езици – гръцки за Новия Завет и неканоничните книги и еврейски за Стария Завет. В комисията влизат богослови-библеисти от Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и езиковед от Кирило-Методиевия център при Българската академия на науките. Новият Завет е отпечатан и представен пред обществеността през 2002 г. Преиздаден е през 2005, 2010 и 2013 г. Цялата Библия е отпечатана в края на 2013 г. Паралелно с подготовката на новия превод на Библията, от 2000 г. насам се извършва отпечатването му на Брайл. Последната книга бе отпечатана през м. април 2014 г. От началото на 2014 г. текстът на новия превод е достъпен в интернет, както и във версия за мобилни устройства.

Нашата цел и мисия:

Българското библейско дружество работи и служи на всички християнски църкви в страната. Нашата цел е да работим възможно най-добре за разпространяването на Библията в България. С нашите издания се стремим да осигурим на читателите отлично качество, стил и дизайн, както и достъпни цени.

Нашата мисия е да доведем Божието слово до всички хора, независимо от тяхната конфесионална принадлежност.