Човекът е създаден

от Бога

Битие 1:27И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

Исая 45:12Аз създадох земята и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето, Аз дадох заповеди на цялото му множество.

от Христос

Йоан 1:3Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

Колосяни 1:16 – Понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено.

от Святия Дух

Йов 33:4Духът Божий ме е създал и диханието на Всемогъщия ме оживотворява.

след съветване, от Троицата

Битие 1:26Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

оживотворен чрез Божия дъх

Битие 2:7И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

Битие 7:22От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря.

Йов 33:4Духът Божий ме е създал и диханието на Всемогъщия ме оживотворява.

на шестия ден

Битие 1:31И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. И настана вечер, и настана утро, ден шести.

на земята

Второзаконие 4:32Защото попитай сега за миналите времена, които бяха преди теб, от деня, когато Бог създаде човека на земята, и изследвай от единия край на небето до другия: ставало ли е нещо, подобно на това велико дело, или чувало ли се е за подобно нещо?

Йов 20:4Не знаеш ли това от старо време, откогато е поставен човек на земята,

от пръстта

Битие 2:7И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

Йов 33:6Ето, и аз съм пред Бога, както си ти, и аз съм от кал създаден.

гол и не се срамувал

Битие 2:25А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

по в Божия образ

Битие 1:26Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Битие 1:27И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

1 Коринтяни 11:7Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа.

по Божие подобие

Битие 1:26 – Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Яков 3:9С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие!

мъжки и женски пол

Битие 1:27И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

Битие 5:2 – Създаде ги мъж и жена, благослови ги и ги наименува Човек, в деня, когато бяха създадени.

не е добре за, да бъде сам

Битие 2:18И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

жената създадена, за да бъде помощник на

Битие 2:20-25Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но не се намери помощник, подходящ за човека. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека, и я заведе при човека. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото беше взета от Мъжа. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът. А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

жива душа

Битие 2:7И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

1 Коринтяни 15:45Така е и писано: „Първият човек Адам стана жива душа“, а последният Адам стана животворящ дух.

праведен

Еклисиаст 7:29Ето, това само намерих, че Бог направи човека праведен, но те изнамериха много измислици.

със задължение да бъде покорен

Битие 2:16Господ Бог заповяда на човека: От всяко дърво в градината свободно да ядеш.

Битие 2:17 – Но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.

като образ на Христос

Римляни 5:14Въпреки това от Адам до Моисей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия.

страшно и чудно

Псалми 139:14Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.

одобрен от Бога

Битие 1:31И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. И настана вечер, и настана утро, ден шести.

благословен от Бога

Битие 1:28И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

Битие 5:2 – Създаде ги мъж и жена, благослови ги и ги наименува Човек, в деня, когато бяха създадени.

поставен в Едемската градина

Битие 2:15И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.

хора от всички народи направени от една кръв

Деяния 17:26 – Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил отнапред положени времена и пределите на заселищата им.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.