Човекът от земята е земен

1 Коринтяни 15:47Първият човек е от земята – от пръст; вторият човек е от небето.