Човекът притежава

тяло

Матей 6:25 – Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото – от облеклото?

душа

Лука 12:20А Бог му каза: Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, на кого ще бъде?

Деяния 14:22 – И утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство.

1 Петрово 4:19Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател като вършат добро.

дух

Притчи 18:14Духът на човека ще го подпира в немощта му; кой може да повдига унилия дух?

Притчи 20:17Хлябът, спечелен с лъжа, е сладък за човека; но после устата му ще се напълнят с камъчета.

1 Коринтяни 2:11Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.

разум

Ефесяни 1:18 – И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство.

Ефесяни 4:18 – Помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им.

воля

1 Коринтяни 9:17Понеже ако върша това доброволно, имам награда, но ако е с принуждение, тосамо изпълнявам повереното ми настойничество.

2 Петрово 1:21 – Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.

чувства

1 Летописи 29:3 – 

Колосяни 3:2Мислете за горното, а не за земното.

съвест

Римляни 2:15 – По това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, за което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат в спор помежду си, или ги оправдават.

1 Тимотей 4:2 – Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла.

памет

Битие 41:9Тогава началникът на виночерпците говори на фараона: Днес се сещам, че съм виновен.

1 Коринтяни 15:2 – Чрез което се и спасявате, ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако напразно сте повярвали.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.