Човекът спрямо другите създания

по-долен от ангелите

Псалми 8:5А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал.

Евреи 2:7Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете Си.

природа и конституция различна от другите създания

1 Коринтяни 15:39Всяка плът не е еднаква; една е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите.

по-ценен от другите създания

Матей 6:26Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?

Матей 10:31Затова, не бойте се, вие сте много по-ценни от врабчетата.

Матей 12:12А колко по-ценен е човек от овца! Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.

по-мъдър от другите създания

Йов 35:11Който ни учи повече, отколкото земните животни, и ни прави по-мъдри от въздушните птици?

получава господство над другите създания

Битие 1:28И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

Псалми 8:6-8Поставил си го господар над делата на ръцете Си; всичко си подчинил под краката му – всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища.

дава имена на другите създания

Битие 2:19И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име човекът назовеше всяко одушевено същество, това име му остана.

Битие 2:20Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но не се намери помощник, подходящ за човека.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.