Чрез вяра придобиваме

Опрощаване на греховете

Деяния 10:43 – За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.

Римляни 3:25 – Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени по-рано, във времето на Божието търпение,

Оправдаване

Деяния 13:39 – и че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон.

Римляни 3:21 – А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,

Римляни 3:22 – а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика.

Римляни 3:28 – И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.

Римляни 3:30 – Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.

Римляни 5:1 – И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос,

Галатяни 2:16 – като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос, и ние повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никой човек.

Спасение

Марк 16:16 – Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.

Деяния 16:31 – А те казаха: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш – ти и домът ти.

Освещение

Деяния 15:9 – и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.

Деяния 26:18 – да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.

Духовна светлина

Йоан 12:36 – Докато имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете синове на Светлината. Това изговори Исус, отиде си и се скри от тях.

Йоан 12:46 – Аз дойдох като Светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен,

Духовен живот

Йоан 20:31 – А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Галатяни 2:20 – Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Вечен живот

Йоан 3:15 – и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.

Йоан 3:16 – Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 6:40 – Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.

Йоан 6:47 – Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мен, има вечен живот.

Покой на небето

Евреи 4:3 – Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог:„Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка“;
ако и да са били свършени делата Му още при създаването на света.

Назидание

1 Тимотей 1:4 – нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат по-скоро за препирни, а не за Божие назидание във вярата.

Юда 1:20 – А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух,

Опазване

1 Петрово 1:5 – които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.

Синовничество

Йоан 1:12 – А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;

Галатяни 3:26 – Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос.

Достъп до Бога

Римляни 5:2 – посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава.

Ефесяни 3:12 – в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;

Наследяване на обещанията

Галатяни 3:22 – Но Писанието затвори всички под грях, така че обещанието, изпълнено чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тези, които вярват.

Евреи 6:12 – да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията.

Дара на Святия Дух

Деяния 11:15-17 – И когато започнах да говоря, Святият Дух слезе на тях, както и на нас отначало. Тогава си спомних думите на Господа как каза: Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. И така, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Исус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да попреча на Бога?

Галатяни 3:14  – така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Ефесяни 1:13 – в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свят Дух,