Добрината на Бог

Изход 33:19 – А Господ му отвърна: Аз ще направя да мине пред тебе цялата Моя благост и ще проглася пред теб Името Йехова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля.

Изход 34:6 – Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност.

Второзаконие 30:9И Господ, твоят Бог, в благостта Си ще направи така, че да изобилстваш във всичките дела на ръцете си, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и произведенията на земята ти; защото Господ пак ще се възрадва за тебе да ти прави добро, както се е възрадвал на бащите ти.

1 Летописи 16:34Славословете Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века;

2 Летописи 5:13 – И като възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали, и музикални инструменти и хвалеха Господа, защото е благ, защото милостта Му е довека, тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак.

2 Летописи 7:3А всички израилтяни, като видяха, че огънят слезе и че Господнята слава беше над дома, се наведоха с лице до земята върху постланите камъни и се поклониха, като прославяха Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века.

Псалми 8:1-9 – Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя; Ти си поставил славата Си над небесата. От устата на младенците и кърмачетата приготвил си хвала да засрамиш противниците Си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете Си; всичко си подчинил под краката му – всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!

Псалми 17:7Яви чудесните Си милосърдия, Ти, Който с десницата Си избавяш уповаващите на Теб от онези, които въстават против тях.

Псалми 25:8-10Господ е благ и праведен,затова ще научи грешните на пътя Си. Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя Си. Всички пътеки на Господа са милосърдие и вярност към онези, които пазят завета Му и откровението Му.

Псалми 33:5Той обича правда и правосъдие; земята е пълна с милосърдието Господне.

Псалми 34:8Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.

Псалми 36:7Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките синове прибягват под покрова на крилете Ти.

Псалми 52:1 – Защо се хвалиш със злобата, силни човече? Милостта Божия пребъдва до века.

Псалми 52:9Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това;и пред Твоите светии ще призовавам името Ти, защото е благо.

Псалми 68:19Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител.

Псалми 69:16Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; според многото Твои благи милости погледни към мен;

Псалми 73:1 – Благ е наистина Бог към Израил, към чистосърдечните.

Псалми 86:5Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички, които Те призовават.

Псалми 100:5Защото Господ е благ; милостта Му трае довека и верността Му – от род в род.

Псалми 106:1 – Славете Господа, защото е благ. Защото Неговата милост трае довека.

Псалми 107:8Да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните Му дела към човешките синове;

Псалми 107:9защото насища жадна душа и гладна душа изпълва с блага.

Псалми 107:43Който е мъдър, нека внимава в това; и нека размишляват хората за Господните милости.

Псалми 118:29Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека.

Псалми 119:64Господи, земята е пълна с Твоята милост; научи ме на Твоите наредби.

Псалми 119:68Ти си благ и правиш добро; научи ме на Твоите наредби.

Псалми 135:3Хвалете Господа, защото Господ е благ, пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

Псалми 136:1 – Славете Господа, защото е благ, защото милостта Му трае довека;

Псалми 139:17И колко скъпоценни за мене са тези Твои помисли, Боже! Колко голям е броят им!

Псалми 139:18Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; събуждам ли се, още съм с Тебе.

Псалми 143:10Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.

Псалми 144:3Господи, какво е човек, за да обръщаш внимание на него! Син човешки, за да го зачиташ!

Псалми 145:7 – Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда.

Псалми 145:9 – Благ е Господ към всички; и благите Му милости са върху всичките Му творения.

Исая 63:7Ще спомена милосърдията Господни, причините за хвалене на Господа за всичко, което ни е подарил Господ, и за голямата благост към Израилевия дом, която им показа според щедростите Си и според премногото Си милости.

Еремия 9:24 – А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава Мене, че съм Господ, Който извършвам милост, правосъдие и правда на земята; понеже в това благоволя, казва Господ.

Плачът на Еремия 3:25 – Благ е Господ към онези, които Го чакат, към душата, която Го търси.

Осия 3:5После израилтяните отново ще потърсят Господа, своя Бог, и царя си Давид; и в следващите дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост.

Наум 1:7Господ е благ, крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на Него.

Матей 7:11И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, Който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него!

Матей 19:17А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.

Марк 10:18А Исус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.

Лука 1:53Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни.

Лука 6:35 – Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите нещо в замяна; и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.

Лука 18:19А Исус му отвърна: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог.

Римляни 2:4Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?

Римляни 11:22Виж тогава благостта и строгостта на Бога: строгост към падналите, а божествена благост към теб, ако останеш в тази благост; иначе и ти ще бъдеш отсечен.

2 Солунци 1:11Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата.

Тит 3:4Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците.

Яков 1:5Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.

Яков 1:17Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.

1 Йоан 4:8Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.