Естественият човек не може да приеме нещата на Святия Дух

1 Коринтяни 2:14Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.