Фарисеите и Йоановото кръщение

някои го приемали

Матей 3:7А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?

като цяло го отхвърляли

Лука 7:30А фарисеите и законниците отхвърлиха Божията воля спрямо себе си, като не бяха се кръстили от него.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.