Характерът на фарисеите

ревностни за закона

Деяния 15:5Но някои от повярвалите сред фарисейската секта станаха и казаха: Нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.

Филипяни 3:5 – Обрязан в осмия ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, спрямо закона фарисей.

ревностни за традициите

Марк 7:3Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат, без да си умият ръцете до лактите.

Марк 7:5-8И така, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо Твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце? А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано: „Този народ Ме почита с устните си, но сърцето им стои далеч от Мен. Обаче напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди.“ Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, измивания на стомни и чаши; и правите много други неща.

Галатяни 1:14И напредвах в юдейството повече от мнозина мои връстници между съотечествениците ми, като бях много по-ревностен към преданията от бащите ми.

външно морални

Лука 18:11Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци – грабители, неправедници, прелюбодейци, и особено не като този бирник.

Филипяни 3:5 – Обрязан в осмия ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, спрямо закона фарисей.

Филипяни 3:6 – По ревност – гонител на църквата, по правдата, която е от закона – непорочен.

строги в постенето

Лука 5:33 – И те Му казаха: Йоановите ученици често постят и се молят, също и учениците на фарисеите, а Твоите ядат и пият.

Лука 18:12Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия.

активни в търсене на последователи

Матей 23:15Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото обикаляте море и суша, за да направите един човек прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.

себеправедни

Лука 16:15Исус им каза: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.

Лука 18:9И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча.

сребролюбиви

Матей 23:14Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, дори и когато за показ дълго се молите; затова ще приемете по-голямо осъждане.

Лука 16:14 – Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха.

амбициозни да бъдат първенци

Матей 23:6 – И обичат първото място при угощенията и първите столове в синагогите.

обичали публичните поздрави

Матей 23:7 – И поздравите по пазарите, и хората да ги наричат учители.

обичали почетните титли

Матей 23:7-10 – И поздравите по пазарите, и хората да ги наричат учители. Но вие не наричайте себе си учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя. И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец – Небесният. Не наричайте себе си и наставници, защото Един е вашият Наставник – Христос.

прилежни в изплащането на дължимото

Матей 23:23Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността, но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате.

потискали другите

Матей 23:4Защото овързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат.

жестоки в гоненията

Деяния 9:1 – А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу Господните ученици, отиде при първосвещеника.

Деяния 9:2 – И поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някого да следва това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Йерусалим.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.