Христос и човекът

Христо е знаел какво е в 

Йоан 2:25 – И защото Той нямаше нужда някой да Му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има у човека.

Христос поема върху Себе си човешка природа

Йоан 1:14И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Евреи 2:14И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т. е. дявола.

Евреи 2:16Защото наистина Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство.

Христос става подобен на 

Филипяни 2:7 – Но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците.

Христос е бил в човешки образ

Филипяни 2:8 – И като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

Христос е бил засвидетелстван от Бога като

Деяния 2:22Израилтяни, послушайте тези думи: Исус от Назарет, за Когото Бог е свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете.

Христос е наречен втория, като заветна глава на църквата

1 Коринтяни 15:47Първият човек е от земята – от пръст; вторият човек е от небето.

Христос е глава на всеки 

1 Коринтяни 11:3Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.

като човек, Христос е заслон за грешниците

Исая 32:2 – И всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци на сухо място, като сянка от голяма скала в изтощена земя.

като човек, Христос е причината за възкресението 

1 Коринтяни 15:21-22Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.