Хвала се дължи на Бога заради

Неговото величие

Псалми 96:6Пред Него са блясък и величие, сила и красота в светилището Му.

Исая 24:14Те ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас, за величието Господне ще възкликнат от морето.

Неговата слава

Псалми 138:5Да! Ще възпяват пътищата Господни, че голяма е славата Господня.

Езекиил 3:12Тогава Духът ме повдигна; и чух зад себе си глас на голямо спускане, който казваше: Благословена Господнята слава от мястото Му!

Неговото превъзходство

Изход 15:7С превъзходното Си величие унищожи противниците Си; даде воля на гнева Си и ги изгори като слама.

Псалми 148:13 – Нека хвалят името на Господа; защото само Неговото име е превъзнесено, славата Му е над земята и небето.

това, че е велик

1 Летописи 16:25Защото Господ е велик и твърде достоен за хвала и за страхопочитание повече от всички богове.

Псалми 145:3 – Велик е Господ и достоен за хваление, и величието Му е неизследимо.

Неговата святост

Изход 15:11Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, величествен в святост, страховит, за да Те прославят, правещ чудеса?

Исая 6:3 – Е викаха един през друг: Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му изпълва цялата земя.

Неговата мъдрост

Даниил 2:20Даниил каза: Да бъде благословено името Божие отвека и довека; защото мъдростта и силата са Негови.

Юда 1:25 – На единствения Бог, наш Спасител чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт преди всички векове и сега, и до всички векове.

Неговата сила

Псалми 21:13Издигни се, Господи, със силата Си; така ще възпяваме и ще прославяме Твоето могъщество.

Неговата добрина

Псалми 107:8Да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните Му дела към човешките синове.

Псалми 118:1 – Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека.

Псалми 136:1 – Славете Господа, защото е благ, защото милостта Му трае довека.

Еремия 33:11 – Глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невяста, глас на онези, които казват: Хвалете Господа на Силите, защото Господ е благ, защото Неговата милост е довека, и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома Господен, защото ще върна пленниците, взети от тази земя, както са били преди това, казва Господ.

Неговата милост

2 Летописи 20:21Тогава, като се посъветва с народа, нареди някои от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската и казват: Славословете Господа, защото милостта Му е до века.

Псалми 89:1 – Господи, довека ще възпявам Твоите милости; с устата си ще известявам Твоята вярност от род в род.

Псалми 118:1-4 – Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека. Нека каже сега Израил, че Неговата милост трае довека. Нека каже сега Аароновият дом, че Неговата милост трае довека. Нека кажат сега онези, които се боят от Господа, че Неговата милост трае довека.

Псалми 136:1-26 – Славете Господа, защото е благ, защото милостта Му трае довека; славете Бога на боговете, защото милостта Му трае довека. Славете Господа на господарите, защото милостта Му трае довека. Който Един върши велики чудеса, защото милостта Му трае довека; Който с мъдрост направи небесата, защото милостта Му трае довека; Който простря земята върху водите, защото милостта Му трае довека; Който направи големи светила, защото милостта Му трае довека; слънцето – за да владее деня; защото милостта Му трае довека; луната и звездите – за да владеят нощта, защото милостта Му трае довека; Който порази египтяните в първородните им, защото милостта Му трае довека; и изведе Израил изсред тях, защото милостта Му трае довека; с мощна ръка и с издигната мишца, защото милостта Му трае довека; Който раздели Червеното море на две части, защото милостта Му трае довека; и преведе Израил през него, защото милостта Му трае довека; Който повали фараона и множеството му в Червеното море, защото милостта Му трае довека; Който преведе народа Си през пустинята, защото милостта Му трае довека; Който порази велики царе, защото милостта Му трае довека; и изби прочути царе, защото милостта Му трае довека: аморейския цар Сион, защото милостта Му трае довека; и васанския цар Ог, защото милостта Му трае довека; и даде земята им в наследство, защото милостта Му трае довека, в наследство на слугата Си Израил, защото милостта Му трае довека, Който си спомни за нас в унижението ни, защото милостта Му трае довека; и ни избави от противниците ни, защото милостта Му трае довека; Който дава храна на всяка твар, защото милостта Му трае довека; славете небесния Бог, защото милостта Му трае довека.

Неговото милосърдие и истина

Псалми 138:2 – Ще Ти се поклоня пред святия Твой храм и ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за верността Ти, защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име.

Неговата вярност и истина

Исая 25:1 – Господи, Ти си мой Бог; ще Те превъзнасям, ще пея хваления на името Ти; защото си извършил чудесни дела, намеренията Си от древността, с вярност и истинност.

Неговото спасение

Псалми 18:46Жив е Господ и благословена да бъде Канарата ми, и да се възвиси Бог на избавлението ми.

Исая 35:10Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион; вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и веселие; а скръб и въздишка ще се отдалечат.

Исая 61:10Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда – като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец и като невеста, накитена с украшенията си.

Лука 1:68Благословен Господ, Израилевият Бог, защото посети Своя народ и извърши изкупление за него.

Лука 1:69И издигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давид.

великите Му дела

Псалми 89:5И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, също и Твоята вярност, в събранието на светиите.

Псалми 150:2Хвалете Го за великите Му дела, хвалете Го според голямото Му величие.

Исая 25:1 – Господи, Ти си мой Бог; ще Те превъзнасям, ще пея хваления на името Ти; защото си извършил чудесни дела, намеренията Си от древността, с вярност и истинност.

Неговата утеха

Псалми 42:5Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя за помощта от лицето Му.

Исая 12:1 – В онзи ден ти ще кажеш: Господи, ще Те славословя, защото дори и да си се разгневил на мене, гневът Ти се отвърна и Ти си ме утешил.

Неговото правосъдие

Псалми 101:1 – Милост и правосъдие ще възпея; на Тебе, Господи, ще пея хваления.

Неговите напътствия

Псалми 16:7Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; също и през нощта ме учи сърцето ми.

Еремия 32:19 – Велик в намерения и силен в дела, Чиито очи са отворени над всички пътища на човешките деца, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му.

това, че изпълнява обещанията Си

3 Царе 8:56Благословен да бъде Господ, Който успокои народа Си Израил според всичко, което е обещал. Не пропадна нито едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисей.

това, че прощава грехове

Псалми 103:1-3 – Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото Му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.

Осия 14:2Вземете със себе си думи и се върнете при Господа; кажете Му: Отнеми всяко наше беззаконие и приеми благата ни; така ще отдадем благодарствени приноси от устните си.

духовното благоденствие

Псалми 103:3Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести;

Неговата непрестанна подкрепа

Псалми 71:6-8Ти си ми бил опора от рождението ми; от утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; за Тебе ще бъде винаги хвалението ми. Като чудовище съм станал за мнозина; но Ти си ми сигурно прибежище. Устата ми ще се пълнят всеки ден с хваление и славене към Тебе.

Неговото избавление

Псалми 40:1-3 – Чаках с търпение Господа; и Той се приклони към мен; и послуша вика ми, и ме изведе от гибелната яма, от тинята и калта, и постави на скала краката ми, и утвърди стъпките ми; сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог; мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа.

Псалми 124:6Благословен да е Господ, Който не ни предаде в зъбите им като плячка!

Неговата закрила

Псалми 28:7 – Господ е сила моя и щит мой; на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна; затова се развесели сърцето ми и с песните си ще Го възхваля.

Псалми 59:17О, Сило моя, на Тебе ще пея хваление, защото Ти, Боже, милостиви мой Бог, си крепост моя.

това, че отговаря на молитви

Псалми 28:6Благословен да е Господ, защото послуша гласа на молбите ми.

Псалми 118:21Ще Те славословя, защото си ме послушал и си ми станал избавител.

надеждата за славата

1 Петрово 1:3Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите.

1 Петрово 1:4 – За наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас,

всички духовни благословения

Псалми 103:2Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.

Ефесяни 1:3Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места.

всички преходни благословения

Псалми 104:1 – Благославяй, душо моя, Господа. Господи, Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен.

Псалми 104:14 – Правиш да никне трева за добитъка и зеленчуци, необходими на човека, за да изважда храна от земята.

Псалми 136:25Който дава храна на всяка твар, защото милостта Му трае довека.

това, че благословенията не спират

Псалми 68:19Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.