Илюстрации на единството с Христос

Лоза и пръчки

Йоан 15:1 – Аз съм истинската лоза и Моят Отец е земеделецът.

Йоан 15:5 – Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо.

Основа и сграда

1 Коринтяни 3:10 – Според дадената ми Божия благодат като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея.

1 Коринтяни 3:11 – Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос.

Ефесяни 2:20 – понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус,

Ефесяни 2:21 – върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа;

1 Петрово 2:4-6 – при Когото, като идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Защото е писано в Писанието: „Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; и който вярва в Него, няма да се посрами.“

Тяло и части

1 Коринтяни 12:12 – Защото както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.

1 Коринтяни 12:27 – А вие сте Христово тяло и поотделно – части от Него.

Ефесяни 5:30 – понеже сме части на Неговото тяло – от Неговата плът и от Неговите кости.

Съпруг и съпруга

Ефесяни 5:25-32 – Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, след като я е очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича.Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата; понеже сме части на Неговото тяло – от Неговата плът и от Неговите кости.„Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът.“ Тази тайна е голяма; но аз говоря това за Христос и за църквата.