Имената на дванадесетте апостоли

Лука 6:13И като се съмна, повика учениците Си и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли;

Матей 10:2-4А ето имената на дванадесетте апостоли: първият – Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Зеведеев и Йоан, неговият брат; Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей; Симон Ханаанец и Юда Искариотски, който Го предаде.

Марк 3:16-19 Определи: Симон, на когото даде името Петър; и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, което значи синове на гърма, и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Ханаанец, и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Лука 6:13-16И като се съмна, повика учениците Си и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли: Симон, когото и нарече Петър, и брат му Андрей, Яков и Йоан, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот, Юда, брат на Яков, и Юда Искариотски, който и стана предател.

Деяния 1:13И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов.

Деяния 1:26И хвърлиха жребий за тях и жребият се падна на Матия; и той бе причислен към единадесетте апостоли.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.