Исус Христос – божествена природа

Исус носи имената и титлите на божество

Бог

Има само един Бог.

 • Второзаконие 6:4 – Слушай, Израилю; Йехова, нашият Бог, е един Господ;
 • Второзаконие 4:35 – На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Йехова е Бог и няма друг освен Него.
 • Исая 43:10– Вие сте Мои свидетели, казва Господ, и слугата Ми, когото избрах, за да Ме познаете и да повярвате в Мен, и да разберете, че съм Аз – че преди Мене не е имало Бог и след Мене няма да има.
 • и т.н.

Въпреки това Исус е наречен Бог.

 • Йоан 1:1– В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог.
 • Йоан 1:18– Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
 • Тит 2:13– като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
 • 2 Петрово 1:1 – Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
 • Исая 9:6 – Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
 • Римляни 9:5 – чиито са и отците и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.
 • Евреи 1:8 – А за Сина казва: „Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове;и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
 • Йоан 20:28-29– Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой! Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.
 • Матей 1:21-23 – Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: „Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас.


 Йехова/Яхве

Новият Завет цитира много пасажи от Стария Завет, които говорят за Йехова/Яхве, и ги свързва с Исус.

 • Евреи 1:8-12 – А за Сина казва: „Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове; и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.Възлюбил си правда и си намразил беззаконие, затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с елей на радост повече от Твоите събратя.“ И пак: „В началото Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце е небето; те ще изчезнат, а Ти пребъдваш. Да! Те всички ще остареят като дреха и като наметало ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени. Но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат.“
 • Псалм 102:25-27 – [102:1 ЙЕХОВА, послушай молитвата ми] Отдавна Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш. Да! Те всички ще овехтеят като дреха; като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат.
 • Йоан 12:37-41 – Но независимо че беше извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него [Исус];за да се изпълни изреченото от пророк Исая, който каза: „Господи, кой е повярвал в известеното от нас? И мишцата Господня на кого се е открила?“ Те затова не можеха да вярват, защото Исая също е казал: „Ослепил е очите им и закоравил сърцата им, да не би с очи да видят и със сърца да разберат, за да се обърнат и да ги изцеля.“ Това каза Исая, защото видя славата Му и говорѝ за Него.
 • Исая 6:1-10 – В годината, когато умря цар Озия, видях Господа, седнал на висок и издигнат престол и полите Му изпълваха храма. Над Него стояха серафимите, всеки от които имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше. Те викаха един през друг: Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и домът се напълни с дим. Тогава казах: Горко ми, защото загинах; тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите. Тогава при мене долетя един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, каза: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен.  После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мене. Той каза: Иди, кажи на този народ: С уши непрекъснато ще чувате, но няма да схванете, и с очи непрекъснато ще гледате, но няма да разберете. Направи да закоравее сърцето на този народ и направи да натегнат ушите им, и затвори очите им, да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат и да бъдат изцелени.
 • Ефесяни 4:7-8 – А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова казва: „Като се възкачи нависоко, плени плен и даде дарове на човеците.“
 • Псалм 68:18 – Възлязъл си нависоко; пленил си пленници; взел си в дар хора, даже и непокорните, за да обитаваш като Господ Йехова.
 • 1 Петрово 2:4-8 – при Когото, като идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Защото е писано в Писанието:„Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; и който вярва в Него, няма да се посрами.“  И така, за вас, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тези, които не вярват –„Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла,“ и „Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват;“ защото се спъват о словото и са непокорни, за което бяха и определени. (сравнете с Лука 2:34 – И Симеон ги благослови и каза на майка Му Мария: Ето, това Детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори.)
 • Исая 8:13-14– Господа [ЙЕХОВА] на Силите – Него осветете, от Него се страхувайте и от Него треперете. И Той ще бъде за светилище – но и за камък, о̀ който да се спъват, и за канара, поради която да се оскърбяват двата Израилеви дома, – за мрежа и за примка на йерусалимските жители.
 • Римляни 10:9-13 – Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва: „Никой, който вярва в Него, няма да се посрами.“ Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“. (сравни с Римляни 9:33 – както е писано:„Ето, полагам в Сион камък, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват; и който вярва в Него, няма да се посрами.“
 • Йоил 2:32 – И всеки, който призове името Господне, ще се избави; защото в хълма Сион и в Йерусалим ще има избавени, както каза Господ, и между оцелелите – онези, които Господ ще повика.
 • Откровение 1:7 – Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и всички земни племена ще заридаят за Него. Така е. Амин.
 • Захария 12:1,10 – Господнето слово, изявено за Израил: Така казва Господ [ЙЕХОВА], Който простря небето и основа земята, и сътвори в човека духа му:…”а на Давидовия дом и на йерусалимските жители ще излея дух на благодат и моление; и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха; и ще плачат за Него, както някой плаче за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него, както някой скърби за първородния си.
 • Марк 1:1-3 – Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син;  както е писано в книгата на пророк Исая: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, който ще устрои Твоя път; глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него.“ (сравнете Матей 3:3; Лука 3:4; Йоан 1:23)
 • Исая 40:3 – Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа [йехова], направете в безводното място прав път за нашия Бог.
 • Матей 11:10 – Защото този е, за когото е писано: „Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, който ще устрои пътя Ти пред Теб.“
 • Малахия 3:1 – Ето, Аз изпращам вестителя Си, Който ще устрои пътя пред Мен; и Господ, Когото търсите, неочаквано ще дойде в храма Си. Да! Ангелът на завета, Когото вие желаете; ето, иде, казва Господ [ЙЕХОВА] на Силите,
 • 1 Коринтяни 10:9 – Нека не изкушаваме Христос, както някои от тях постъпиха и загинаха от змии.
 • Числа 21:5-6 – И народът говорѝ против Бога и против Моисей: Защо ни изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защото няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвращава от този никакъв хляб. Затова Господ изпрати между народа змии-усойници, които хапеха народа, и измря много народ от Израил.
 • Лука 4:16-21 – И [Исус] дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете. Подадоха Му свитък от книгата на пророк Исая; и Той, като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано: „Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господня година.“ И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него. Исус започна да им казва: Днес се изпълни това писание пред вас.
 • Исая 61:1-2, 8 – Духът на Господа Йехова е на мене; защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните; да проглася годината на благоволението Господне…;… Защото Аз, Господ [Йехова], обичам правосъдие, мразя грабителство с неправда; а тях ще възнаградя с вярност и ще сключа с тях вечен завет.
 • Римляни 14:11 – Защото е писано: „Заклевам сев живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мен и всеки език ще славослови Бога.“
 • Исая 45:22-23 Към Мене погледнете и спасени бъдете, всички земни краища; защото Аз съм Бог – и няма друг. В Себе Си се заклех (праведна дума излезе от устата Ми и няма да се върне), че пред Мене ще се преклони всяко коляно, всеки език ще се закълне в Мене.
 • 1 Коринтяни 1:30-31 – А от Него сте вие в Христос Исус, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;  така че, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“.
 • Еремия 9:24 – а който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава Мене, че съм Господ [йехова], Който извършвам милост, правосъдие и правда на земята; понеже в това благоволя, казва Господ [Йехова].
 • 1 Петрово 2:3 – ако сте опитали, „че Господ е благ“
 • Псалм 34:8 – Вкусете и вижте, че Господ [ЙЕХОВА]е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.
 • 2 Петрово 3:8 – Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – като един ден.
 • Псалм 90:4 – Защото хиляда години са пред Тебе като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража.


АЗ СЪМ

„Аз съм“ е заветното име на Бога, което разкрива неговото вечно самосществуване.

 • Изход 3:14-15– И Бог отвърна на Моисей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израилтяните –Онзи, Който съм, ме изпрати при вас. При това Бог каза още на Моисей: Така ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Това е Името Ми довека и това ще бъде Името Ми от род в род.

Въпреки това Исус идентифицира Себе Си като „АЗ СЪМ“:

 • Йоан 8:58-59 – Исус им каза: Истина, истина ви казвам – преди да се е родил Авраам, Аз съм. Тогава взеха да хвърлят камъни по Него; но Исус се скри и излезе от храма, като мина сред тях; и така си отиде.
 • Йоан 8:24 – Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че [АЗ] съм Този, за Когото ви казвам, в греховете си ще умрете.
 • Йоан 8:28 – Тогава Исус каза: Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще познаете, че съм Аз и че от Себе Си нищо не върша, но каквото Ме е научил Отец, това говоря.
 • Йоан 13:19 – Отсега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че Аз съм Този, за Когото ви говорих.
 • Йоан 18:5-6 – Отговориха му: Исус Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше. И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.


Алфа и Омега

Алфата и Омегата, Първият и Последният е едно от Божиите имена, което разкрива вечената Му същност.

 • Откровение 1:8 – Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.
 • Исая 44:6 – Така казва Господ, Царят на Израил, неговият изкупител, Господ на Силите: Аз съм първият, Аз – и последният, и освен Мене няма Бог.

Въпреки това Исус нарича Себе Си „Алфа и Омега“.

 • Откровение 1:17-18 – И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той сложи десницата Си върху мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и Живият; бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.
 • Откровение 2:8 – До ангела на смирненската църква пиши: Това казва Първият и Последният, Който бе мъртъв и оживя:
 • Откровение 22:12-13 – Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.


Цар на Царете и Господ на Господарите

Бог е Цар на Царете и Господ на Господарите

 • Второзаконие 10:17 – Защото Йехова, вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар;
 • Псалм 136:1-3 – Славете Господа, защото е благ, защото милостта Му трае довека; славете Бога на боговете, защото милостта Му трае довека. Славете Господа на господарите, защото милостта Му трае довека.
 • 1 Тимотей 6:13-15 – Заръчвам ти пред Бога, Който оживотворява всичко, и пред Христос Исус, Който пред Пилат Понтийски засвидетелства с добрата изповед, да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите,

Въпреки това Исус е наречен Цар на Царете и Господ на Господарите.

 • Откровение 17:14 – те ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете;
 • Откровение 19:11-16 – След това видях небето отворено и ето, бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен и съди и воюва с правда. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му имаше много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, обляна с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, Го следваха на бели коне. От устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Всемогъщия Бог. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете и Господ на господарите.


Спасител

Въпреки, че Библията разпознава национални „спасители“ издигнати да избавят Израил от земни подтисници, Бог заявява, че Той е единственият Спасител на Своя народ в духовния смисъл на думата.

 • Исая 43:11 – Аз, Аз съм Господ [Йехова]; и освен Мене няма спасител.
 • Исая 49:26 – А потисниците ти ще заставя да изядат собствените си меса и ще се опият със собствената си кръв, както с ново вино; и всяка твар ще познае, че Аз, Господ, съм твоят Спасител и че твоят изкупител е Могъщият Яковов.
 • Осия 13:4 – Но Аз съм Господ, твой Бог от времето, когато ти беше в Египетската земя; друг Бог освен Мене да не познаеш, защото освен Мене няма спасител.

Въпреки това, Исус е обозначен като Спасител, не по между другото, а официално; не национално, а духовно; не временно, а вечно.

 • Лука 2:11 – Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
 • Йоан 4:42 – и на жената казаха: Ние вече вярваме не заради това, което ти ни каза, понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина Спасителят на света.
 • Деяния 5:31 – Него Бог въздигна отдясно на Себе Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израил и прощение на греховете.
 • Ефесяни 5:23 – защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).
 • 2 Тимотей 1:10 – А сега е открита с явяването на нашия Спасител Исус Христос, Който чрез благовестието унищожи смъртта и показа вечния живот и нетлението,
 • Тит 1:4 – до Тит, истинското ми чедо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с теб от Бога Отца и Христос Исус, нашия Спасител.
 • Тит 3:5-6 – Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух, Когото изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител,
 • 2 Петрово 1:11 – Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
 • 2 Петрово 2:20 – Понеже, ако след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак са се заплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото.
 • 2 Петрово 3:18 – Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден.
 • 1 Йоан 4:14 – И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света.
 • Тит 2:13 – като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
 • 2 Петрово 1:1 – Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра: (сравнете Матей 1:21, Деяния 13:23, Филипяни 3:20, и т.н.)


Исус споделя прерогативите на божество

Той споделя Божията слава

Бог обявява, че не споделя славата Си с никой друг.

 • Исая 42:11 – Аз съм Господ; това е Моето име; и не искам да дам славата Си на друг, нито хвалението Си – на изваяните идоли.

Въпреки това Исус споделя славата на Бащата.

 • Йоан 17:5 – И сега, прославѝ Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.
 • Йоан 17:24 – Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
 • 2 Петрово 3:18 – Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин.


Той приема религиозно поклонение

Писанието ясно показва, че само на Бог трябва да се покланяме. Ангели и святи хора отхвърлят поклонение, което им се предлага.

 • Изход 34:14 – защото ти не бива да се кланяш на друг бог, понеже Йехова, Чието име е Ревнив, е ревнив Бог.
 • Матей 4:10 – Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“
 • Деяния 10:25-26– И когато Петър влезе, Корнилий го посрещна, падна пред него и се поклони. А Петър го вдигна, като каза: Стани; и аз самият съм човек.
 • Откровение 19:10– Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня; но той ми каза: Недей; аз съм служител заедно с теб и братята ти, които имат свидетелството на Исус; поклони [проскунео] се на Бога; защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството.
 • Откровение 22:8-9– Аз, Йоан, който чух и видях това, паднах да се поклоня пред краката на ангела, който ми беше показал всичко. Но той ми каза: Недей! Аз съм служител заедно с теб и с братята ти, пророците, и с тези, които пазят думите на тази книга. Поклони [проскунео] се на Бога.

Въпреки това, Исус приема поклонение.

 • Матей 2:2 – И казаха: Къде е родилият се Юдейски Цар, защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
 • Матей 2:11 – И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове – злато, ливан и смирна.
 • Матей 14:31-33 – И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в лодката, вятърът утихна. А онези, които бяха в лодката, Му се поклониха и казаха: Наистина, Ти си Божий Син.
 • Матей 28:9 – И, ето, Исус ги срещна и каза: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му, и Му се поклониха.
 • Матей 28:16-17 – А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил. И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
 • Йоан 9:35-38 – Исус чу, че го изпъдили навън, и като го намери, му каза: Ти вярваш ли в Божия Син? Той отговори: А Кой е Той, Господи, за да вярвам в Него? Исус му каза: И си Го видял, и Който говори с тебе, Той е. А човекът каза: Вярвам, Господи; и Му се поклони.
 • Евреи 1:6 – А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: „И поклонете се на Него всички Божии ангели.“
 • Откровение 5:11-14 – Тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества, и старейшините (и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди); и казваха с висок глас: Достоен е Агнецът, Който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнеца да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове. А четирите живи същества казаха: Амин! И старейшините паднаха и се поклониха.


 

Той получава свята служба

 • Данаил 7:13-14 – Гледах в нощните видения и, ето, един като Човешки Син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и го доведоха пред Него. И на Него бе дадено владичество, слава и царство, за да Му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно – то няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.
 • Псалм 2:11-12 – Слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет. Целувайте Избраника, за да не се разгневи и да погинете в пътя; защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.
 • Откровение 22:1-3 – След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Никакво проклятие няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и Неговите слуги ще Му служат.


На Него се молят и Го призовават

 • Йоан 14:13-14 – И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.
 • Деяния 1:24-25 – И се помолиха със следните думи: Ти, Господи, Който познаваш сърцата на всички, покажи онзи от тези двама, когото си избрал, да приеме своя дял в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето място.
 • Деяния 7:59-60 – И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им зачитай този грях. И като каза това, заспа.
 • 2 Коринтяни 12:8-9 – Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен; и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.
 • Деяния 9:13-14 – Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек колко зло е направил на Твоите светии в Йерусалим. И тук имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име.
 • Деяния 22:16 – И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и призови Неговото име.
 • Римляни 10:12-14 – Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“. Как обаче ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
 • 1 Коринтяни 1:2 – до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, Който е и техен, и наш: (сравнете 1 Коринтяни 16:22, Откровение 22:20)


Призвани сме да вярваме в Него и да Го следваме

 • Йоан 3:36 – Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.
 • Йоан 11:25 – Исус ѝ каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, макар и да умре, ще живее.
 • Деяния 16:31 – А те казаха: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш – ти и домът ти.
 • Йоан 14:1 – Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.
 • Йоан 10:27 – Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.


Той прощава грехове

 • Марк 2:5-7 – А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете. А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен единствено Бог?
 • Лука 5:22-25 – Но Исус, като видя разискванията им, им отговори: За какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани и ходи? Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (каза на паралитика): Казвам ти: Стани, вдигни постелката си и иди у дома си. И начаса той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.


Исус притежава непредаваемите атрибути на божество

Независимост (самосъществувание)

 • Йоан 5:26 – Защото както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;


Вечност

 • Михей 5:2 – А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от начало, от вечността.
 • Исая 9:6 – Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
 • Йоан 1:1-2 – В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога.
 • Евреи 7:3 – без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божия Син, остава завинаги свещеник.


Непроменяемост (неизменност)

 • Евреи 13:8 – Исус Христос е същият вчера, днес и до века.
 • Евреи 1:12 – и като наметало ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени. Но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат.“


Пълнота на божество

 • Колосяни 1:15 – в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
 • 2 Коринтяни 4:4 – за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога.
 • Колосяни 2:9-10 – Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.
 • Евреи 1:2-3 – в тези последни дни Той ни говори чрез Сина. Него е поставил за наследник на всичко, чрез Него е създал и света, Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините


На Исус се приписват дела на божество

Творение

Бог специфично отрича всякаква помощ или посредничество в създаването извън от Себе Си.

 • Исая 44:24 – Така казва Господ, изкупителят ти, Който те е образувал в утробата: Аз съм Господ, Който извърших всичко; Който сам разпрострях небето и сам разстлах земята;
 • Йов 9:8 – Той сам простира небесата и стъпва на морските вълни.

И въпреки това на Исус няколко пъти се приписва делото на творение.

 • Йоан 1:3 – Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
 • Йоан 1:10 – Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.
 • 1 Коринтяни 8:6 – Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.
 • Евреи 1:2 – в тези последни дни Той ни говори чрез Сина. Него е поставил за наследник на всичко, чрез Него е създал и света,
 • Евреи 3:3-4 – Понеже Той се удостои със слава, толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е направил къщата, от почитта, която има къщата. Защото всяка къща се строи от някого; а Този, Който е устроил всичко, е Бог.


Последен съд

Писанието ни учи, че Бог ще извърши последния съд.

 • Римляни 14:10 – И така, ти защо съдиш брат си? А пък ти защо презираш брат си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.

Въпреки това Синът, не Бащата, ще съди.

 • 2 Kоринтяни 5:10 – Защото всички трябва да застанем открити пред Христовия съд
 • Йоан 5:22 – Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички,


Каквото върши Бащата

 • Йоан 5:19 – Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от Себе Си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец; понеже каквото върши Той, същото върши и Синът.


Исус твърди, че е Бог

Едно с Бащата

 • Йоан 10:30-38 – Аз и Отец сме едно. Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият. Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни? Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог. Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз казах, богове сте вие“? Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да се наруши, то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син? Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте; но ако ги върша, дори да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мен и Аз в Отца.
 • Йоан 14:9-11 – Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си; но Отец, който пребъдва в Мене, върши Своите дела. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мен; или пък Ми вярвайте поради самите дела.
 • Йоан 17:11 – Не съм вече на света, а тези са на света; и Аз идвам при Теб, Отче святи; опази в името Си тези, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние едно.
 • Йоан 17:22 – И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;
 • Лука 18:18-19 – И някой си началник Го попита: Благи Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? А Исус му отвърна: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог. (сравни Марк 10:17-18)


Свидетелите на Йехова отричат божествеността на Исус Христос. Ако сте, или познавате хора, които са членове на Свидетелите на Йехова, и искате да научите повече информация относно другите заблуди и лъжи на организацията, можете да посетите този сайт.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.