Исус Христос – човешка природа

Исус е наречен човек

1 Тимотей 2:5 – Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус,

Исус е наречен Човешки Син

Матей 16:13 – А Исус, като дойде в околностите на Цезарея Филипова, попита учениците Си: Според както казват хората, Кой е Човешкият Син?

Матей 25:31 – А когато до̀йде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.

Матей 26:24 – Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил.

Матей 26:64 – Исус му отговори: Ти каза. Но казвам ви, отсега нататък ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на Всесилния[1] и идващ на небесните облаци.

Марк 2:10 – Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (каза на паралитика):

Марк 2:28 – така че Човешкият Син е господар и на съботата.

Марк 8:31 – И започна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне.

Лука 19:10 – Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.


Месията е наречен Човешки Син

Даниил 7:13-14Гледах в нощните видения и, ето, един като Човешки Син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и го доведоха пред Него. И на Него бе дадено владичество, слава и царство, за да Му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно – то няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.


Исус има човешко Тяло

Важността на доктрината

1 Йоаново 4:2 – По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойдѐ в плът, е от Бога;

2 Йоаново 7 – Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.

Роден от човек

Лука 2:7 – И роди първородния си Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.

Матей 1:25 – но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.

Йоан 1:14 – И Словото стана плът и живя между нас

Исус растеше

Лука 2:40 –  А Детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат беше на Него.

Лука 2:52 – А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.

Исус се изморяваше

Йоан 4:6 – Там беше Якововият кладенец. Уморен от пътуване, Исус седеше на кладенеца. Беше около шестия час.

Исус огладняваше и ожадняваше

Йоан 19:28 – След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, каза: Жаден съм.

Матей 4:2 – И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

Исус преживя физическа слабост

Матей 4:11 – Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

Лука 23:26 – И когато Го поведоха, хванаха някого си Симон, киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи след Исус.

Исус умря

Матей 27:50 – А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.

Марк 15:37 – А Исус, като нададе силен вик, издъхна.

Лука 23:46 – И Исус извика със силен глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа Си. И като каза това, издъхна.

Йоан 19:30 – А Исус, като прие оцета, каза: Извърши се, и наведе глава, и предаде дух.

Исус има човешко тяло след възкресението Си

Лука 24:39 – Погледнете ръцете Ми и нозете Ми – Аз съм същият; пипнете Ме и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам.

Йоан 20:20 – И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.

Йоан 20:27 – Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.


Исус има човешко сърце

Исус се чудеше

Матей 8:10 – Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след Него:Истина ви казвам, дори в Израил не съм намерил толкова вяра.

Марк 6:6 – И се чудеше на тяхното неверие. Исус обикаляше околните села и поучаваше.

Лука 7:9 – Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и каза на вървящото след Него множество: Казвам ви, дори в Израил не съм намерил толкова вяра.

Исус страдаше

Матей 26:38 – Тогава им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мен.

Йоан 11:33 – Исус, като я видя, че плаче и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, се потресе в духа Си и се смути.

Йоан 11:35 – Исус се просълзи.

Йоан 12:27 – Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох на този час.

Евреи 5:7 – По време на земния Си живот Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога, Който можеше да го спаси от смърт, и като бе послушан поради благоговението Си,


Исус има човешки ум

Лука 2:52 – А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.

Марк 13:32  – А за онзи ден или час никой не знае – нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.


Исус има човешка воля

Матей 26:39 – И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.

Йоан 6:38 – защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.