Исус Христос е Пастирът

предсказан

Битие 49:24 – Но лъкът му запази якостта си. И мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на Силния Бог на Яков, откъдето е пастирът, Израилевият камък.

Исая 40:11Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в скута Си и ще води полека доещите.

Езекиил 34:23И ще поставя над тях един пастир, слугата Си Давид, който ще ги пасе; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир.

Езекиил 37:24И слугата Ми Давид ще им бъде цар; над всички тях ще има един пастир; и те ще постъпват според заповедите Ми, ще пазят наредбите Ми и ще ги изпълняват.

главен

1 Петрово 5:4И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.

добрият

Йоан 10:11Аз съм добрият Пастир; добрият пастир дава живота си за овцете.

Йоан 10:14 –  – Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите Ме познават.

великият

Михей 5:4И Той ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господня, чрез великото име на Господа, Своя Бог; и те ще се настанят; защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята.

Евреи 13:20 – А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус.

познава своите овце

Йоан 10:14Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите Ме познават.

Йоан 10:27Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.

вика своите овце

Йоан 10:3Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.

събира своите овце

Исая 40:11Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в скута Си и ще води полека доещите.

Йоан 10:16И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.

води своите овце

Псалми 23:3Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си.

Йоан 10:3Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.

Йоан 10:4Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.

храни своите овце

Псалми 23:1 – Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда.

Псалми 23:2На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда.

Йоан 10:9Аз съм вратата; ако някой влезе през Мене, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.

цени високо своите овце

Исая 40:11Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в скута Си и ще води полека доещите.

пази и съхранява своите овце

Еремия 31:10Слушайте, народи, словото Господне и известете в далечните острови, като кажете: Който разпръсна Израил, Той ще го събере и ще го опази, както овчарят стадата си.

Езекиил 34:10Така казва Господ Йехова: Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, за да не им бъдат за храна.

Захария 9:16И в онзи ден Господ, техният Бог, ще ги избави като Свой народ, за да бъдат Негово стадо; понеже ще бъдат като камъни на корона, блестящи над земята Му.

Йоан 10:28И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

полага живота си за своите овце

Захария 13:7 – Събуди се, меч, против пастира Ми, против мъжа, който Ми е съдружник, казва Господ на Силите;
порази пастира и овците ще се разпръснат; и Аз ще обърна ръката Си върху малките.

Матей 26:31 – Тогава Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради Мене тази нощ, защото е писано: „Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат.“

Йоан 10:11Аз съм добрият Пастир; добрият пастир дава живота си за овцете.

Йоан 10:15 – Както Отец познава Мен и Аз познавам Отца. Аз давам живота Си за овцете.

Деяния 20:28Бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.

дава вечен живот на своите овце

Йоан 10:28И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

преобраз

1 Царе 16:11Тогава Самуил запита Есей: Всичките ти синове ли присъстват тук? Есей отговори: Остава само най-младият. Той пасе овцете. А Самуил му каза: Прати да го доведат; защото няма да седнем около трапезата, докато той не дойде тук.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.