Исус Христос е пророкът

предсказан

Второзаконие 18:15Господ, твоят Бог, ще издигне отсред теб, измежду братята ти, пророк, както е въздигнал мене; него слушайте.

Второзаконие 18:18Аз ще им въздигна от братята им пророк, както съм въздигнал теб, и ще сложа думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам.

Исая 52:7Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир! Който благовества добро, който проповядва спасение! Който казва на Сион: Твоят Бог царува!

Наум 1:15Ето, върху планините са краката на онзи, който благовества, който проповядва мир! Празнувай, Юдейо, празниците си, изпълнявай оброците си; защото нечестивият няма вече да премине през тебе, като е съвсем унищожен.

помазан със Святия Дух

Исая 42:1 – Ето Моя Слуга, когото подкрепям, Моя избраник, в когото благоволи душата Ми; положих Духа Си на него; той ще постави правосъдие за народите.

Исая 61:1 – Духът на Господа Йехова е на мене; защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните;

Лука 4:18-19„Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господня година.“

Йоан 3:34Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.

единствен познава и разкрива Бога

Матей 11:27Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отца никой не познава Сина; нито познава някой Отца освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие.

Йоан 3:2Той дойде при Исус през нощта и Му каза: Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.

Йоан 3:13И никой не се е възкачил на небето освен Този, Който е слязъл от небето, т. е. Човешкият Син, Който е на небето.

Йоан 3:34Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.

Йоан 17:6Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово.

Йоан 17:14Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.

Йоан 17:26И им изявих Твоето име и ще им го изявя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях и Аз в тях.

Евреи 1:1 – Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците.

Евреи 1:2 – В тези последни дни Той ни говори чрез Сина. Него е поставил за наследник на всичко, чрез Него е създал и света.

провъзгласява своето учение за учението на Бащата

Йоан 8:26Много неща имам да говоря и да съдя за вас; но Този, Който Ме е пратил, е истинен; и каквото съм чул от Него, това говоря на света.

Йоан 8:28Тогава Исус каза: Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще познаете, че съм Аз и че от Себе Си нищо не върша, но каквото Ме е научил Отец, това говоря.

Йоан 12:49Защото Аз не говорих от Себе Си; но Отец, Който Ме изпрати, Той Ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря.

Йоан 12:50И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И така, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.

Йоан 14:10Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си; но Отец, който пребъдва в Мене, върши Своите дела.

Йоан 14:24Който не Ме обича, не пази думите Ми. Учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е изпратил.

Йоан 15:15Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от Своя Отец.

Йоан 17:8 – Защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях и те ги приеха; и наистина знаят, че излязох от Теб, и вярват, че Ти си Ме пратил.

Йоан 17:16Те не са от света, както и Аз не съм от света.

проповядва евангелието и върши чудеса

Матей 4:23Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.

Матей 11:5Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.

Лука 4:43Но Той им каза: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже затова съм изпратен.

предвещава идни неща

Матей 24:3-35И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и казаха: Кажи ни кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението на Твоето пришествие и за свършека на века? Исус им отговори: Пазете се да не ви заблуди някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и военни слухове; но внимавайте да не се смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е краят. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; който се намира на покрива на къщата, да не слиза да вземе нещата от къщата си; и който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си. А горко на бременните и кърмачките в онези дни! И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден, защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята – не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи – не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите. А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. И научете притчата от смокинята: Когато клоните вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Лука 19:41И като се приближи и видя града, плака за него и каза.

Лука 19:44 – И ще те разорят, и ще избият жителите ти в теб, и няма да оставят в тебе камък върху камък; защото ти не разпозна времето, когато беше посетен.

достоен за доверие

Лука 4:43Но Той им каза: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже затова съм изпратен.

Йоан 17:8 – Защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях и те ги приеха; и наистина знаят, че излязох от Теб, и вярват, че Ти си Ме пратил.

Евреи 3:2Който беше верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей – в целия Негов дом.

Откровение 1:5 – И от Исус Христос, Който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На Този, Който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си.

Откровение 3:14 – До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински Свидетел, Начинателят на всичко, което Бог е създал.

изобилства с мъдрост

Лука 2:40А Детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат беше на Него.

Лука 2:47А всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.

Лука 2:52А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.

Колосяни 2:3 – В Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието.

мощен на дело и слово

Матей 13:54И като дойде в родината Си, поучаваше ги в синагогите им, така че те се чудеха и казваха: Откъде са дадени на Този тази мъдрост и сила да върши тези велики дела?

Марк 1:27И всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си: Какво е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове и те Му се покоряват!

Лука 4:32 – И се удивляваха на учението Му, защото Неговото слово беше с власт.

Йоан 7:46Служителите отговориха: Никой не е говорил така, както Този Човек.

смирен и ненатрапчив в поучението си

Исая 42:2Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън.

Матей 12:17-20 – За да се сбъдне казаното чрез пророк Исая: „Ето Моя Слуга, Когото избрах, Моя възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми. Ще положа Духа Си на Него и Той ще възвести съд на народите. Няма да се скара, нито да извика, нито ще чуе някой гласа Му по площадите. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа.

Бог ни заповядва да го слушаме

Второзаконие 18:15Господ, твоят Бог, ще издигне отсред теб, измежду братята ти, пророк, както е въздигнал мене; него слушайте.

Матей 17:25Той отвърна: Плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му каза: Какво мислиш, Симоне, земните царе от кои събират данък или налог – от синовете си или от чужденците?

Деяния 3:22Защото Моисей е казал: „Господ Бог ще ви въздигне измежду братята ви Пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото ще ви каже.

Деяния 7:37Този е същият Моисей, който каза на израилтяните: „Бог ще ви издигне от братята ви Пророк, както издигна и мене.“

Бог строго ще съди пренебрегването на Него

Второзаконие 18:19А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое име, Аз ще искам сметка от него.

Деяния 3:23 – И всяка душа, която не послуша този Пророк, ще бъде изтребена отсред народа.

Евреи 2:3 – То как ще се избавим ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха го чули.

преобраз в Моисей

Второзаконие 18:15Господ, твоят Бог, ще издигне отсред теб, измежду братята ти, пророк, както е въздигнал мене; него слушайте

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.