Избирането на дванадесетте апостоли

Матей 4:18-22 – И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Той им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него. И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в лодката с баща си Зеведей; и ги повика. И те начаса оставиха лодката и баща си и тръгнаха след Него.

Матей 9:9-10 – И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен! И той стана и Го последва. И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и учениците Му.

Матей 10:2-4А ето имената на дванадесетте апостоли: първият – Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Зеведеев и Йоан, неговият брат; Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей; Симон Ханаанец и Юда Искариотски, който Го предаде.

Марк 3:13-19 – След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше; и те дойдоха при Него. И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, и да имат власт да изгонват бесове. Определи: Симон, на когото даде името Петър; и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, което значи синове на гърма, и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Ханаанец, и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Лука 6:13-16И като се съмна, повика учениците Си и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли: Симон, когото и нарече Петър, и брат му Андрей, Яков и Йоан, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот, Юда, брат на Яков, и Юда Искариотски, който и стана предател.

Йоан 1:43На другия ден Исус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Ела след Мен.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.