Изпитването на вярата

1 Петрово 1:6 – В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е необходимо) в разни изпитания,

1 Петрово 1:7 – с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос;

Яков 1:3 – като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.