Източници на щастие за светиите

страхът от Бога

Псалми 128:1 – Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи по Неговите пътища.

Псалми 128:2 – Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си; блажен ще бъдеш и ще благоденстваш.

Притчи 28:14Блажен онзи човек, който се бои винаги, а който закоравява сърцето си, ще изпадне в бедствие.

доверието в Бога

Притчи 16:20Който внимава в словото, ще намери добро. И който уповава на Господа, е блажен.

Филипяни 4:6Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.

Филипяни 4:7 – И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.

думите на Христос

Йоан 17:13А сега идвам при Тебе; но докато съм още на света, казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.

покорство към Бога

Псалми 40:8Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да! Законът Ти е дълбоко в сърцето ми.

Йоан 13:17Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.

спасението

Второзаконие 33:29Блажен си ти, Израилю! Кой е подобен на тебе, народе, спасяван от Господа, Който ти е щит за помощ и меч на твоята слава? Ще ти се покорят неприятелите ти; и ти ще стъпваш по височините им.

Исая 12:2-3Ето, Бог ми е спасение; ще уповавам и няма да се боя; защото Господ Йехова е моя сила и песен и Той стана мое спасение. Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението.

надеждата в Господа

Псалми 146:5 – Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е в Господа, неговия Бог.

надеждата за славата

Римляни 5:2 – Посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава.

в това, че Бог е техен Господар

Псалми 144:15 – Тогава блазе на онзи народ, който е в такова състояние! Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог!

в това, че Бог е техен помощник

Псалми 146:5Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е в Господа, неговия Бог.

хвалението към Бога

Псалми 135:3Хвалете Господа, защото Господ е благ, пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

взаимната им любов

Псалми 133:1 – Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие!

Божието изобличение и очистване

Йов 5:17Ето, блажен е онзи човек, когото Бог изобличава.

Яков 5:11Ето, облажаваме онези, които са останали търпеливи. Чули сте за търпението на Йов и сте видели сетнината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.

страданието за Христос

2 Коринтяни 12:10Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос; защото когато съм немощен, тогава съм силен.

1 Петрово 3:14Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте“.

1 Петрово 4:13 – Но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава.

1 Петрово 4:14Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас от тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя.

показване на милост към бедните

Притчи 14:21Който презира ближния си, съгрешава, а който показва милост към сиромасите, е блажен.

намирането на мъдрост

Притчи 3:13Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост, и човек, който е придобил разум.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.